Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Procesuālo garantiju kontrolieris

2014/0173(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai

Vienošanās ar Islandes Republiku par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā

2013/0425(NLE) Neleģislatīvās procedūras
BUDG

atzinuma sniegšanai

Ieceļošanas/izceļošanas sistēma (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas

2013/0057(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai

Reģistrēto ceļotāju programma

2013/0059(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
BUDG

atzinuma sniegšanai

Partnerības un sadarbības nolīguma ar Turkmenistānu noslēgšana

1998/0031(NLE) Neleģislatīvās procedūras
BUDG

atzinuma sniegšanai