Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

2018/2208(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
CONT

atbildīgā komiteja

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome

2018/2168(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
CONT

atbildīgā komiteja

Procesuālo garantiju kontrolieris

2014/0173(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
CONT

atbildīgā komiteja

EK un Lihtenšteinas nolīgums par sadarbību cīņā pret krāpšanu

2008/0234(NLE) Neleģislatīvās procedūras
CONT

atbildīgā komiteja

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (pārstrādāta redakcija)

2019/0151(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
CONT

atzinuma sniegšanai

Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

2019/2028(BUD) Budžeta procedūra
CONT

Corina CREȚU [S&D]

atzinuma sniegšanai

2020. gada budžets — pilnvarojums trialogam

2019/2010(BUD) Budžeta procedūra
CONT

atzinuma sniegšanai

Priekšlikums, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

2018/0216(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
CONT

atzinuma sniegšanai

Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība

2018/0217(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
CONT

atzinuma sniegšanai

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām

2018/0218(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
CONT

atzinuma sniegšanai