Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
  • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
  • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Jaunākie paziņojumi presei
Skatīt visus  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

Prezentācija un kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
1.    Eiropas Savienības ekonomikas un monetāro politiku, Eiropas Ekonomiskās un monetārās savienības un Eiropas monetārās un finansiālās sistēmas darbību (ieskaitot attiecības ar attiecīgajām iestādēm vai organizācijām);
 
2.    kapitāla un maksājumu brīvu apriti (pārrobežu maksājumi, vienota maksājumu telpa, maksājumu bilance, kapitāla aprite un aizņēmumu un aizdevumu politika, tāda kapitāla aprites kontrole, kuram ir izcelsme trešā valstī, pasākumi Eiropas Savienības kapitāla eksporta veicināšanai);
 
3.    starptautisko monetāro un finansiālo sistēmu (ieskaitot attiecības ar finanšu iestādēm un organizācijām);
 
4.    konkurences noteikumiem un noteikumiem par valsts vai sabiedriskā sektora atbalstu;
 
5.    fiskālajiem noteikumiem;
 
6.    finanšu pakalpojumu, iestāžu un tirgu reglamentēšanu un uzraudzību, ieskaitot finanšu atskaites, revīziju, grāmatvedības noteikumus, uzņēmumu vadību un citus jautājumus saistībā ar uzņēmumu tiesībām, kuri īpaši attiecas uz finanšu pakalpojumiem.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Eiropas Parlaments ir ietekmīgs spēks Eiropas politikas virzības noteikšanā, savukārt Ekonomikas un monetārajai komitejai (ECON) ir svarīga nozīme Parlamenta darbā. Tā atbild par tādiem jautājumiem kā ES ekonomikas un monetārā politika, nodokļu un konkurences politika, kapitāla brīva kustība un finanšu pakalpojumu reglamentēšana (banku, apdrošināšanas sabiedrību un pensijas fondu darbība, aktīvu/fondu pārvaldība, grāmatvedības un starptautiskās monetārās un finanšu sistēmas u. c.). Turklāt, ņemot vērā to, ka parlamentārais darbs notiek galvenokārt komiteju līmenī, tieši ECON ir tā komiteja, kas risina lielāko daļu Parlamentam uzticēto uzdevumu tik svarīgajās ekonomikas un monetārās politikas jomās. Šā iemesla dēļ ECON ir noteicošā loma Parlamenta darbā jautājumos, kas saistīti ar pašreizējo ekonomikas un finanšu krīzi, un tā būtiski ietekmē ES un starptautisko politisko darba kārtību.
 
Būtiska nozīme ir ECB atbildībai pret Parlamentu saistībā ar Savienības monetārās politikas virzieniem, EMS darbību un Eiropas monetāro sistēmu, jo tādējādi darbojas nozīmīgs mehānisms, kas līdzsvaro centrālās bankas neatkarību.
 
ECON ir liela ietekme ES tiesību aktu izstrādāšanā, jo Parlaments līdz ar Padomi ir ES likumdevējs lielākajā daļā ES politikas jomu. ES tiesību akti bieži vien ietekmē dalībvalstu normatīvos tiesību aktus, jo īpaši finanšu pakalpojumu jomā, un pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā — arī ES ekonomikas pārvaldības jomā. Tādējādi ECON locekļiem ir iespējas veidot ES tiesību aktus šajās svarīgajās ES politikas jomās.