Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 1., 8., 34., 37. un 38. starptautisko grāmatvedības standartu, 2., 3. un 6. starptautisko finanšu pārskatu standartu, Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas 12., 19., 20. un 22. interpretāciju un Pastāvīgās interpretācijas komitejas 32. interpretāciju groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ)

2019/2782(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ECON

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 1. un 8. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

2019/2781(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ECON

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/653 groza, lai Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā minētajiem PRIIP izveidotājiem, kuri piedāvā ieguldījumu apliecības kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas, piemērotos pārejas noteikumus saskaņotu ar minētajā pantā noteikto pagarināto atbrīvojuma periodu

2019/2765(DEA) Deleģēto aktu procedūras
ECON

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vērtspapīrošanas pamatā esošo riska darījumu viendabīgumu

2019/2759(DEA) Deleģēto aktu procedūras
ECON

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem koriģē pamatsummas euro apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai un finansiālajām spējām

2019/2767(DEA) Deleģēto aktu procedūras
ECON

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo Deleģētās regulas (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II), rumāņu valodas versiju

2019/2761(DEA) Deleģēto aktu procedūras
ECON

atbildīgā komiteja

Eiropas Centrālās bankas prezidenta iecelšana: amata kandidāte Christine Lagarde

2019/0810(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

atbildīgā komiteja

Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja iecelšana

2019/0903(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz aizsardzības pasākumiem Savienības satvarā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu

2019/0096(CNS) * Apspriežu procedūra
ECON

atbildīgā komiteja

Pasākumi administratīvās sadarbības stiprināšanai, lai apkarotu ar PVN saistītu krāpšanu

2018/0413(CNS) * Apspriežu procedūra
ECON

atbildīgā komiteja