Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Komisijas direktīva, ar ko, īstenojot Padomes Direktīvu 98/24/EK, izveido piekto sarakstu ar darbavietā pieļaujamās eksponētības orientējošām robežvērtībām un groza Komisijas Direktīvu 2000/39/EK

2019/2743(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
EMPL

atbildīgā komiteja

Komisijas direktīva, ar ko Padomes Direktīvas 89/656/EEK I, II un III pielikumā izdara tehniska rakstura pielāgojumus

2019/2739(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
EMPL

atbildīgā komiteja

Komisijas direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvas 92/29/EEK II un IV pielikumu attiecībā uz tehniskiem pielāgojumiem

2019/2726(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
EMPL

atbildīgā komiteja

Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācija

2016/0397(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
EMPL

atbildīgā komiteja

Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

2019/2028(BUD) Budžeta procedūra
EMPL

atzinuma sniegšanai

Priekšlikums Padomes Lēmumam par Nolīguma par laika ierobežojumiem attiecībā uz vienošanos par gaisa kuģu iznomāšanu ar apkalpi starp Amerikas Savienotajām Valstīm, Eiropas Savienību, Islandi un Norvēģijas Karalisti noslēgšanu Eiropas Savienības vārdā

2019/0126(NLE) Neleģislatīvās procedūras
EMPL

atzinuma sniegšanai

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Itāliju pilnvaro risināt sarunas un noslēgt ar Šveici nolīgumu, kas atļauj kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos

2019/0108(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
EMPL

atzinuma sniegšanai

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Vāciju pilnvaro grozīt spēkā esošo divpusējo nolīgumu ar Šveici par autotransportu, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos

2019/0107(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
EMPL

atzinuma sniegšanai

2020. gada budžets — pilnvarojums trialogam

2019/2010(BUD) Budžeta procedūra
EMPL

atzinuma sniegšanai

Priekšlikums par to, lai parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

2018/0427(NLE) Neleģislatīvās procedūras
EMPL

atzinuma sniegšanai