Grozījumi


Kad ziņojuma, atzinuma vai priekšlikuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļi var iesniegt grozījumus (tostarp budžeta grozījumus). Komiteja nosaka termiņu, līdz kuram grozījumiem jābūt saņemtiem. Ierosinātos grozījumus pēc tam komitejas sanāksmē apspriež un balso par tiem. Tad visus pieņemtos grozījumus iekļauj teksta projektā, kas kļūst par galīgo versiju. Šajā lappusē ir visi komitejas locekļu ierosinātie grozījumi pirms balsošanas par tiem.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos grozījumus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  AMENDMENTS 1 - 217 - Draft motion for a resolution COP15 to the Convention on Biological Diversity (CBD) - Kunming (2020)

11-11-2019 ENVI_AM(2019)642918 PE642.918v01-00
ENVI

María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS, Pascal CANFIN, Agnès EVREN, Alexandr VONDRA, César LUENA, Ville NIINISTÖ, Silvia MODIG

GROZĪJUMI Nr. 1 - 171 - Rezolūcijas priekšlikuma projekts ES apputeksnētāju iniciatīva

24-10-2019 ENVI_AM(2019)642916 PE642.916v01-00
ENVI

Frédérique RIES, Kateřina KONEČNÁ, Mairead McGUINNESS, Martin HÄUSLING, István UJHELYI, Pietro FIOCCHI, Luisa REGIMENTI

GROZĪJUMI Nr. 1 - 287 - Rezolūcijas priekšlikuma projekts ANO 2019. gada Klimata pārmaiņu konference (COP25) Santjago (Čīle)

07-10-2019 ENVI_AM(2019)641381 PE641.381v01-00
ENVI

Peter LIESE, Pascal CANFIN, Nils TORVALDS, Jadwiga WIŚNIEWSKA, Pär HOLMGREN, Mohammed CHAHIM, Mick WALLACE

BUDŽETA GROZĪJUMI 2020. gada budžets

28-08-2019 ENVI_AB(2019)640644 PE640.644v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

GROZĪJUMI Nr. 1 - 27 - Atzinuma projekts Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

24-07-2019 ENVI_AM(2019)639804 PE639.804v01-00
ENVI

Pascal CANFIN