Atzinumi


Ja komiteja uzskata, ka tās kompetencē esoši jautājumi tiek izskatīti ziņojumā, kura sagatavošana ir uzticēta citai komitejai, tā var prasīt, lai to ieceltu par komiteju, kas sniedz atzinumu (Reglamenta 53. pants). Pieņemto atzinumu nosūta atbildīgajai komitejai, kura par to balso. Atbildīgajai komitejai ir bez balsošanas jāpieņem grozījumi, ko iesaistītā atzinumu sniedzošā komiteja ir iesniegusi par aspektiem, kuri ir tās ekskluzīvajā kompetencē (Reglamenta 54. pants). Visi atzinumu sniedzošās komitejas pieņemtie atzinumi un grozījumu veidā paustās nostājas ir jāpievieno galīgā ziņojuma pielikumā. Šajā lapā ir redzami komiteju pieņemtie atzinumi.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos atzinumus un grozījumu veidā paustās nostājas.

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK

25-02-2019 ENVI_AD(2019)631995 PE631.995v03-00
ENVI

Bolesław G. PIECHA

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, Regulu (ES) Nr. 228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES) Nr. 229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām

31-01-2019 ENVI_AD(2019)630373 PE630.373v02-00
ENVI

Herbert DORFMANN

ATZINUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2019. gada izaugsmes pētījums

31-01-2019 ENVI_AD(2019)631843 PE631.843v02-00
ENVI

Andrey KOVATCHEV

ATZINUMS par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627683 PE627.683v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

ATZINUMS par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627699 PE627.699v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

ATZINUMS par Eiropas Vides aģentūras (EEA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627702 PE627.702v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

ATZINUMS par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

24-01-2019 ENVI_AD(2019)627810 PE627.810v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

23-01-2019 ENVI_AD(2019)627682 PE627.682v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

ATZINUMS par Eiropas Zāļu aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

23-01-2019 ENVI_AD(2019)627701 PE627.701v02-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN