Ziņojumi


Kad ziņojuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļiem ir iespēja līdz noteiktam termiņam ierosināt grozījumus. Pēc tam komiteja apspriež ierosinātos grozījumus un balso par tiem. Kad ziņojuma projekts ir grozīts un galīgā balsošana notikusi, tas kļūst par ziņojumu un to iesniedz plenārsēdei. Šajā lappusē ir ziņojumu galīgās versijas pēc komitejas darba pabeigšanas.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumus.

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par regulējumu izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai

13-03-2019 A8-0175/2019 PE630.512v02-00
ENVI ECON

Bas EICKHOUT, Sirpa PIETIKÄINEN

ZIŅOJUMS Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu

04-03-2019 A8-0160/2019 PE632.977v02-00
ENVI DEVE

Eleni THEOCHAROUS, Francesc GAMBÚS

ZIŅOJUMS par pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošanu

29-01-2019 A8-0046/2019 PE628.580v02-00
ENVI

Ivo BELET

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013

26-11-2018 A8-0397/2018 PE627.845v02-00
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY