Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Komisijas regula, ar ko attiecībā uz hlormekvata maksimālajiem atlieku līmeņiem kultivētās sēnēs groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu

2019/2706(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ENVI

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko attiecībā uz 2,5-dihlorbenzoskābes metilestera, mandipropamīda un profoksidīma maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu

2019/2705(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ENVI

atbildīgā komiteja

Dzeramā ūdens kvalitāte (pārstrādāta redakcija)

2017/0332(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
ENVI

Christophe HANSEN [PPE]

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko attiecībā uz maksimāli pieļaujamo erukskābes un cianīdūdeņražskābes koncentrāciju konkrētos pārtikas produktos groza un labo Regulu (EK) Nr. 1881/2006

2019/2751(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ENVI

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko attiecībā uz amitrola, fipronila, flupirsulfuronmetila, imazosulfurona, izoproturona, ortosulfamurona un triasulfurona maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu

2019/2750(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ENVI

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko saistībā ar lieljaudas transportlīdzekļiem groza Regulu (ES) Nr. 582/2011 attiecībā uz emisijas palīgstratēģijām (AES), piekļuvi transportlīdzekļa OBD informācijai un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, emisiju mērīšanu auksta motora iedarbināšanas periodos un pārnēsājamu emisiju mērīšanas sistēmu (PEMS) izmantošanu, lai mērītu daļiņu skaitu

2019/2749(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ENVI

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko attiecībā uz pozitīvu transmisīvās sūkļveida encefalopātijas gadījumu aitām un kazām tālāku pārbaudi groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 X pielikumu

2019/2748(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ENVI

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko attiecībā uz Salmonella rāpuļu gaļā groza Regulu (EK) Nr. 2073/2005

2019/2747(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ENVI

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko attiecībā uz kazas un apdraudētas šķirnes skarošu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju izskaušanas pasākumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001 I, VII un VIII pielikumu

2019/2746(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ENVI

atbildīgā komiteja

Komisijas regula par darbību izraisošām vērtībām attiecībā uz neatļautām farmakoloģiski aktīvām vielām dzīvnieku izcelsmes pārtikā un ar ko atceļ Lēmumu 2005/34/EK

2019/2745(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ENVI

atbildīgā komiteja