Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2017. gada 28. augusta Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 131

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2017. gada vispārējā budžeta Nr. 4 projektu — pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai

07-07-2017 BUDG_PR(2017)607951 PE 607.951v02-00
BUDG

Jens GEIER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-07-2017

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Trešo papildprotokolu, kas pievienots Nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

05-07-2017 INTA_PR(2017)604624 PE 604.624v01-00
INTA

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-07-2017

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

04-07-2017 INTA_PA(2017)607959 PE 607.959v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 21-07-2017

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai

04-07-2017 BUDG_PR(2017)607953 PE 607.953v01-00
BUDG

Giovanni LA VIA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-07-2017

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — III iedaļa

29-06-2017 EMPL_PA(2017)607885 PE 607.885v01-00
EMPL

Deirdre CLUNE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 17-07-2017

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

13-07-2017 - 09:36
IMCO Sanāksme
13-07-2017 - 09:14
REGI Sanāksme
13-07-2017 - 09:07
JURI Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām