Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2017. gada 27. februāra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 217

ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Grieķija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu

08-02-2017 LIBE_PR(2017)597479 PE 597.479v02-00
LIBE

Claude MORAES

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-02-2017

ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu

02-02-2017 LIBE_PR(2017)597478 PE 597.478v01-00
LIBE

Maria GRAPINI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-02-2017

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktiem atļautiem ar autortiesībām un blakustiesībām aizsargātu darbu un citu tiesību objektu lietojumiem tādu personu interesēs, kas ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai ar citu iespiedtekstu lasīšanas invaliditāti, un ar kuru groza Direktīvu 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā

19-12-2016 CULT_PA(2016)595579 PE 595.579v01-00
CULT

Helga TRÜPEL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-01-2017

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumus, kuri šķērso Eiropas Savienības dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos un groza Regulu (EK) Nr. 767/2008 un Regulu (ES) Nr. 1077/2011

30-11-2016 LIBE_PR(2016)592408 PE 592.408v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-01-2017

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2016/399 attiecībā uz ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izmantošanu

23-11-2016 LIBE_PR(2016)594059 PE 594.059v02-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-01-2017

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

16-02-2017 - 09:04
EMPL Sanāksme
13-02-2017 - 20:45
AFET Sanāksme
13-02-2017 - 20:41
CONT ECON Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām