Jaunākās ziņas

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 155 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT OPINION on Monitoring the application of EU law 2016

21-02-2018 AFCO_PA(2018)618186 PE 618.186v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-03-2018

ATZINUMA PROJEKTS par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2016. gadā

02-02-2018 PETI_PA(2018)616610 PE 616.610v01-00
PETI

Cecilia WIKSTRÖM

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-02-2018

ATZINUMA PROJEKTS par ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšanu Eiropas Savienībā: Eiropas Komisijas septītais ziņojums

01-02-2018 EMPL_PA(2018)617994 PE 617.994v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-02-2018

ATZINUMA PROJEKTS Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā: Eiropas Komisijas septītais ziņojums

26-01-2018 BUDG_PA(2018)616664 PE 616.664v01-00
BUDG

Younous OMARJEE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-02-2018

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanos

17-01-2018 BUDG_PA(2018)616580 PE 616.580v02-00
BUDG

Jens GEIER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 30-01-2018

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

21-03-2018 - 14:35
EMPL Sanāksme
21-03-2018 - 11:07
DROI AFET Sanāksme
21-03-2018 - 10:39
PETI Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs