Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2018. gada 24. maija Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 103

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandi par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda

25-04-2018 LIBE_PR(2018)620792 PE 620.792v02-00
LIBE

Anders Primdahl VISTISEN

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam, lai Savienības vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda

20-04-2018 LIBE_PR(2018)620824 PE 620.824v01-00
LIBE

Claude MORAES

ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par atlikušo Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā

22-03-2018 LIBE_PR(2018)618142 PE 618.142v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 02-05-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par pilsētu lomu Savienības iestāžu sistēmā

19-02-2018 AFCO_PR(2018)618070 PE 618.070v02-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 20-03-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem

08-01-2018 TRAN_PR(2018)615363 PE 615.363v03-00
TRAN

Christine REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 20-02-2018

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

17-05-2018 - 15:06
ITRE Sanāksme
17-05-2018 - 11:38
DEVE Sanāksme
17-05-2018 - 10:18
ENVI AGRI Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs