Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2017. gada 29. jūnija Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 83 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ZIŅOJUMA PROJEKTS par pilnvarojumu trialogam par 2018. gada budžeta projektu

08-06-2017 BUDG_PR(2017)605968 PE 605.968v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 20-06-2017

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Spānijas pieteikums EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining)

06-06-2017 BUDG_PR(2017)606014 PE 606.014v01-00
BUDG

Monika VANA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 20-06-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market

22-05-2017 LIBE_PA(2017)604830 PE 604.830v01-00
LIBE

Michał BONI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-06-2017

ATZINUMA PROJEKTS par ziņojumu par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu

28-03-2017 CULT_PA(2017)602746 PE 602.746v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-05-2017

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas mazemisiju mobilitātes stratēģiju

22-03-2017 ENVI_PA(2017)601214 PE 601.214v01-00
ENVI

Damiano ZOFFOLI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 03-05-2017

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

26-06-2017 - 16:15
IMCO Sanāksme
26-06-2017 - 15:56
DEVE Sanāksme
26-06-2017 - 15:12
FEMM Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām