Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2018. gada 24. septembra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 269

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas (kodificēta redakcija)

30-08-2018 JURI_PR(2018)622141 PE 622.141v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-09-2018

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par netaisnīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē

30-07-2018 DEVE_PA(2018)626670 PE 626.670v01-00
DEVE

Linda McAVAN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 31-08-2018

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu

30-07-2018 ECON_PA(2018)625356 PE 625.356v01-00
ECON

Barbara KAPPEL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-09-2018

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu

30-07-2018 PECH_PA(2018)625586 PE 625.586v01-00
PECH

Renata BRIANO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 04-09-2018

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

13-09-2018 - 09:15
BUDG Sanāksme
13-09-2018 - 08:37
ENVI Sanāksme
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs