Template : Vue d'ensemble

Nākamā komiteju nedēļa būs 2014. gada 3. novembris Briselē.
Komitejas Policy departments monthly highlights

The monthly highlights publication providing an overview of the on-going work of the policy departments of the Directorates General for Internal and External Policies is available. It includes links to latest publications and a list of forthcoming publications and events. Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice at the request of committees and other parliamentary bodies, covering all areas of activity of the European Parliament. They are closely involved in the work of committees which they support in shaping legislation on and exercising democratic scrutiny over EU policies.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs
Filtrēt pēc komitejas
 
 
 
 

Rezultāts(-i) : 50 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Grieķijas pieteikums EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

Datums : 09-10-2014

Atsauce :

BUDG_PR(2014)539654 PE 539.654v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Īrijas pieteikums EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland)

Datums : 09-10-2014

Atsauce :

BUDG_PR(2014)539648 PE 539.648v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

  DRAFT RECOMMENDATION on the proposal for a Council decision concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Datums : 20-10-2014

Atsauce :

ENVI_PR(2014)537346 PE 537.346v01-00
ENVI

Pilar AYUSO

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko Direktīvu 2001/18/EK groza attiecībā uz iespēju, ka dalībvalstis var ierobežot vai aizliegt ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) audzēšanu savā teritorijā

Datums : 24-09-2014

Atsauce :

ENVI_PR(2014)537550 PE 537.550v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 16-10-2014

References :

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ATZINUMA PROJEKTS par ES un globālo regulējumu attīstības jomā pēc 2015. gada

Datums : 20-10-2014

Atsauce :

FEMM_PA(2014)539686 PE 539.686v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 17-10-2014

References :

Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas