Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2016. gada 11. jūlija Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 98

ATZINUMA PROJEKTS par virzību uz galīgu PVN sistēmu un cīņu ar krāpšanu PVN jomā

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 30-05-2016

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu

09-03-2016 LIBE_PR(2016)577046 PE 577.046v01-00
LIBE

Monika HOHLMEIER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-04-2016

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Gruzija)

03-06-2016 AFET_PA(2016)584122 PE 584.122v01-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 21-06-2016

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Kosova)

02-06-2016 AFET_PA(2016)584014 PE 584.014v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 21-06-2016

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas (Ukraina)

01-06-2016 AFET_PA(2016)583952 PE 583.952v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 21-06-2016

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

30-06-2016 - 13:07
BUDG Sanāksme
30-06-2016 - 11:18
SEDE Sanāksme
30-06-2016 - 11:01
DROI Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām