Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2016. gada 23. maija Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 118

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Peru Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

13-04-2016 LIBE_PR(2016)573186 PE 573.186v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 03-05-2016

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tongas Karalisti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

11-03-2016 LIBE_PR(2016)573180 PE 573.180v02-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 22-03-2016

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli

01-03-2016 LIBE_PA(2016)576870 PE 576.870v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-04-2016

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Palau Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

29-02-2016 LIBE_PR(2016)573185 PE 573.185v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 22-03-2016

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2007/2004, Regulu (EK) Nr. 863/2007 un Padomes Lēmumu 2005/267/EK

12-04-2016 AFET_PA(2016)580484 PE 580.484v02-00
AFET

Javier NART

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-04-2016

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

28-04-2016 - 15:12
TAX2 Sanāksme
28-04-2016 - 15:04
EMIS Sanāksme
28-04-2016 - 14:00
LIBE Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām