Jaunākās ziņas

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 146 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm

25-01-2018 INTA_PR(2018)615261 PE 615.261v02-00
INTA

Tiziana BEGHIN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-02-2018

ATZINUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Visaptverošo un pastiprināto partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses

14-12-2017 INTA_PA(2017)615404 PE 615.404v01-00
INTA

Elsi KATAINEN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 24-01-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council introducing a European services e-card and related administrative facilities

27-10-2017 IMCO_PR(2017)609529 PE 609.529v02-00
IMCO

Anneleen VAN BOSSUYT

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-11-2017

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa – Komisija un izpildaģentūras

31-01-2018 CONT_PR(2018)612402 PE 612.402v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 01-03-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Revīzijas palātas īpašajiem ziņojumiem saistībā ar apstiprinājuma sniegšanu Komisijai par 2016. finanšu gada budžeta izpildi

30-01-2018 CONT_PR(2018)612401 PE 612.401v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 01-03-2018

Šīsdienas pārraides

Skatieties komiteju sanāksmju tiešraides!

Iepriekšējās plenārsesijas

21-03-2018 - 14:35
EMPL Sanāksme
21-03-2018 - 11:07
DROI AFET Sanāksme
21-03-2018 - 10:39
PETI Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs