Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2016. gada 5. decembra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 125 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC

23-11-2016 INTA_PA(2016)594132 PE 594.132v01-00
INTA

Emmanuel MAUREL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 30-11-2016

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1370/2007 attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592266 PE 592.266v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 15-11-2016

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Padomes Regulas (EEK) Nr. 1192/69 par kopīgiem noteikumiem uzskaites normalizēšanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumos atcelšanu

21-10-2016 TRAN_PR(2016)592186 PE 592.186v01-00
TRAN

Merja KYLLÖNEN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 15-11-2016

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam, lai atbalstītu īpašas darbības, ar kurām pastiprina patērētāju un citu finanšu pakalpojumu galalietotāju iesaistīšanos Savienības politikas veidošanā finanšu pakalpojumu jomā

20-10-2016 IMCO_PA(2016)592330 PE 592.330v01-00
IMCO

Vicky FORD

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-11-2016

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par grozījumu izdarīšanu Direktīvā 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību

20-10-2016 TRAN_PR(2016)592232 PE 592.232v01-00
TRAN

David-Maria SASSOLI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 15-11-2016

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

01-12-2016 - 15:07
EMIS Sanāksme
01-12-2016 - 08:08
ECON LIBE Sanāksme
29-11-2016 - 17:02
INTA AGRI Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām