Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2018. gada 26. februāra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 195 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1093/2010 as regards the location of the seat of the European Banking Authority

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616916 PE 616.916v01-00
AFCO

Fabio Massimo CASTALDO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 20-02-2018

  DRAFT OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

08-02-2018 AFCO_PA(2018)616913 PE 616.913v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 20-02-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Parlamenta Reglamenta 174. panta 8. punkta grozīšanu

09-01-2018 AFCO_PR(2018)616553 PE 616.553v01-00
AFCO

Richard CORBETT

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 31-01-2018

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

12-12-2017 ECON_PA(2017)613563 PE 613.563v01-00
ECON

Kay SWINBURNE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 17-01-2018

ATZINUMA PROJEKTS par 2015. un 2016. gada ziņojumiem par subsidiaritāti un proporcionalitāti

17-11-2017 AFCO_PA(2017)613535 PE 613.535v01-00
AFCO

Cristian Dan PREDA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 15-12-2017

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

22-02-2018 - 10:34
PETI Sanāksme
22-02-2018 - 09:46
AFET Sanāksme
22-02-2018 - 09:39
TERR Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs