Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2018. gada 27. augusta Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 93 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT OPINION on general budget of the European Union for the financial year 2019 - all sections

27-06-2018 INTA_PA(2018)623884 PE 623.884v01-00
INTA

William (The Earl of) DARTMOUTH

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-07-2018

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2019

25-06-2018 ECON_PA(2018)623755 PE 623.755v01-00
ECON

Luděk NIEDERMAYER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 18-07-2018

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

22-06-2018 EMPL_PA(2018)623861 PE 623.861v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-07-2018

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi

21-06-2018 BUDG_PA(2018)623836 PE 623.836v01-00
BUDG

Jens GEIER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-07-2018

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

21-06-2018 PECH_PA(2018)623684 PE 623.684v01-00
PECH

Alain CADEC

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 18-07-2018

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

12-07-2018 - 10:35
EMPL Sanāksme
12-07-2018 - 09:11
DEVE Sanāksme
12-07-2018 - 09:11
TERR Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs