Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2015. gada 30. novembra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 91

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Investīciju banku (EIB) – 2014. gada pārskats

28-09-2015 REGI_PA(2015)567790 PE 567.790v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

ATZINUMA PROJEKTS par 2014. gada ziņojumu par ES finansiālo interešu aizsardzību — cīņa pret krāpšanu

28-09-2015 LIBE_PA(2015)567819 PE 567.819v01-00
LIBE

Petr JEŽEK

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-11-2015

ATZINUMA PROJEKTS par virzību uz Digitālā vienotā tirgus aktu

17-09-2015 ECON_PA(2015)567734 PE 567.734v01-00
ECON

Renato SORU

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 15-10-2015

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Investīciju banku (EIB) — 2014. gada pārskats

11-09-2015 ECON_PA(2015)567658 PE 567.658v01-00
ECON

Dimitrios PAPADIMOULIS

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES lomu starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju satvarā

03-09-2015 ECON_PR(2015)567475 PE 567.475v01-00
ECON

Sylvie GOULARD

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-10-2015

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

26-11-2015 - 08:43
AFET Sanāksme
19-11-2015 - 15:12
AFCO Sanāksme
19-11-2015 - 09:39
ENVI Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām