Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2017. gada 2. maija Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 138

ZIŅOJUMA PROJEKTS par privātajiem drošības uzņēmumiem

26-01-2017 AFET_PR(2017)594042 PE 594.042v01-00
AFET

Hilde VAUTMANS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 16-03-2017

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm, ko piemēro grāmatām, laikrakstiem un periodiskiem izdevumiem

07-03-2017 ECON_PR(2017)599762 PE 599.762v01-00
ECON

Tom VANDENKENDELAERE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 04-04-2017

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu, un ar ko veic grozījumus Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīvā 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji

06-03-2017 EMPL_PA(2017)601064 PE 601.064v01-00
EMPL

Brando BENIFEI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-03-2017

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2012/2002, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1308/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un (ES) Nr. 652/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 541/2014/ES

06-03-2017 EMPL_PA(2017)599609 PE 599.609v01-00
EMPL

Jérôme LAVRILLEUX

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-03-2017

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (pārstrādāta redakcija)

24-02-2017 LIBE_PR(2017)599751 PE 599.751v02-00
LIBE

Cecilia WIKSTRÖM

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-03-2017

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

27-04-2017 - 14:36
LIBE Sanāksme
27-04-2017 - 14:36
PANA Sanāksme
26-04-2017 - 13:06
DEVE Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām