Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2018. gada 27. septembra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 287

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

25-06-2018 CONT_PA(2018)622320 PE 622.320v01-00
CONT

Joachim ZELLER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-09-2018

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi

22-06-2018 FEMM_PA(2018)623716 PE 623.716v02-00
FEMM

Jordi SOLÉ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-07-2018

OTRĀ ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome

21-06-2018 CONT_PR(2018)623715 PE 623.715v01-00
CONT

Marco VALLI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-09-2018

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

07-06-2018 FEMM_PA(2018)623661 PE 623.661v01-00
FEMM

Malin BJÖRK

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-07-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par globalizācijas radīto iespēju izmantošanu: tirdzniecības aspekti

29-05-2018 INTA_PR(2018)622206 PE 622.206v01-00
INTA

Joachim SCHUSTER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-06-2018

Šīsdienas pārraides

Skatieties komiteju sanāksmju tiešraides!

Iepriekšējās plenārsesijas

25-09-2018 - 14:40
BUDG Sanāksme
25-09-2018 - 09:35
LIBE Sanāksme
24-09-2018 - 18:47
ECON FEMM Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs