Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2018. gada 24. septembra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 291

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

18-06-2018 ITRE_PA(2018)623785 PE 623.785v01-00
ITRE

Jens GEIER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-09-2018

ATZINUMA PROJEKTS par minoritātēm paredzētu standartu minimumu Eiropas Savienībā

28-05-2018 CULT_PA(2018)622179 PE 622.179v01-00
CULT

Andrea BOCSKOR

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 22-06-2018

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 29-06-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par darba ņēmēju finansiālās līdzdalības lomu darbvietu radīšanā un bezdarbnieku aktivitātes atjaunošanā

18-05-2018 EMPL_PR(2018)622074 PE 622.074v01-00
EMPL

Renate WEBER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-06-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršanu Eiropas Savienībā: laiks rīkoties

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-06-2018

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

13-09-2018 - 09:15
BUDG Sanāksme
13-09-2018 - 08:37
ENVI Sanāksme
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs