Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2018. gada 24. septembra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 283

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014

03-09-2018 AFET_PA(2018)627015 PE 627.015v01-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-09-2018

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem

23-07-2018 CONT_PA(2018)623761 PE 623.761v01-00
CONT

Dennis de JONG

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-09-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES finanšu interešu aizsardzību: naudas un aktīvu atgūšana no trešām valstīm krāpšanas gadījumos

12-07-2018 CONT_PR(2018)618147 PE 618.147v01-00
CONT

Cătălin Sorin IVAN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-09-2018

OTRĀ ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

04-07-2018 CONT_PR(2018)623711 PE 623.711v01-00
CONT

Bart STAES

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-09-2018

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā

04-07-2018 FEMM_PA(2018)623821 PE 623.821v02-00
FEMM

Maria ARENA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-07-2018

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

13-09-2018 - 09:15
BUDG Sanāksme
13-09-2018 - 08:37
ENVI Sanāksme
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs