Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2018. gada 27. septembra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 281

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

06-09-2018 ITRE_PA(2018)627047 PE 627.047v01-00
ITRE

Anna ZÁBORSKÁ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-09-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1343/2011 par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā

05-09-2018 PECH_PR(2018)623935 PE 623.935v02-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-09-2018

ATZINUMA PROJEKTS par īstenošanas ziņojumu attiecībā uz Regulu Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās

03-09-2018 TRAN_PA(2018)626972 PE 626.972v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-09-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1967/2006 un Regulu (ES) 2017/2107

03-09-2018 PECH_PR(2018)626718 PE 626.718v01-00
PECH

Marco AFFRONTE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-09-2018

ATZINUMA PROJEKTS par Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošanu

22-08-2018 PETI_PA(2018)623689 PE 623.689v01-00
PETI

Notis MARIAS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-10-2018

Šīsdienas pārraides

Skatieties komiteju sanāksmju tiešraides!

Iepriekšējās plenārsesijas

13-09-2018 - 09:15
BUDG Sanāksme
13-09-2018 - 08:37
ENVI Sanāksme
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs