Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2018. gada 24. septembra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 291

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Bahamu Salu Sadraudzību, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616766 PE 616.766v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-02-2018

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616764 PE 616.764v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-02-2018

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616734 PE 616.734v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-02-2018

ATZINUMA PROJEKTS Gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

07-08-2018 AFCO_PA(2018)626722 PE 626.722v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 06-09-2018

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu

13-07-2018 AGRI_PA(2018)623923 PE 623.923v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 31-08-2018

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

13-09-2018 - 09:15
BUDG Sanāksme
13-09-2018 - 08:37
ENVI Sanāksme
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs