Jaunākās ziņas

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 157 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in Croatia

12-04-2017 LIBE_PR(2017)599826 PE 599.826v01-00
LIBE

Claude MORAES

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam, ar ko nosaka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras daudzgadu pamatprogrammu laikposmam no 2018. gada līdz 2022. gadam

23-03-2017 LIBE_PR(2017)601223 PE 601.223v01-00
LIBE

Angelika MLINAR

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 20-04-2017

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC, as regards rates of value added tax applied to books, newspapers and periodicals

15-03-2017 CULT_PA(2017)601090 PE 601.090v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-03-2017

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp ES un Norvēģijas Karalisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda

14-03-2017 LIBE_PR(2017)601132 PE 601.132v01-00
LIBE

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-04-2017

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles

09-03-2017 DEVE_PA(2017)585508 PE 585.508v01-00
DEVE

Elly SCHLEIN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 24-03-2017

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

25-04-2017 - 10:45
BUDG Sanāksme
25-04-2017 - 10:08
ITRE Sanāksme
25-04-2017 - 09:52
PECH Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām