Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2015. gada 14. septembra Briselē.

Tax rulings report: presentation and debate in committee

TAXE 04-09-2015 - 09:30
Magnifying glass with the word TAX

The draft report that is being prepared by the Special Committee on Tax Rulings will be discussed on 07.09.15. The report addresses: tax rulings and other corporate tax avoidance practices in the Member States; legislation and measures to prevent or eliminate harmful tax practices within the internal market, including EU state aid investigations; and the international dimension, including no or low tax and secrecy jurisdictions and the impact of harmful practices on developing countries.

Paris international climate agreement, EU budget 2016: committee vote

ITRE 04-09-2015 - 09:14
Image of a keyboard with one button written vote on it

The Committee on Industry, Research and Energy will vote on its opinion regarding the EU budget 2016 with particular focus on Horizon 2020, on the Connecting Europe Facility and on contributing to smart, innovative, sustainable and inclusive growth and employment across the EU. The Committee will also vote on its opinion on the new international climate agreement of Paris (COP21), stressing the EU's leadership on climate change mitigation and adaptation. The meeting will be held on 07.09.15.

Agricultural crisis: committee meeting with Commissioner Hogan

AGRI 04-09-2015 - 09:15
Commissioner Phil Hogan

The current crisis in various agricultural markets in the EU will be discussed by the Committee on Agriculture and Rural Development together with Commissioner Phil Hogan. Whilst agricultural markets were already weakened by the Russian ban on EU food products, large price falls have further affected a number of Member States in recent weeks, especially in the dairy and meat sectors. The meeting will take place on 08.09.15 in Strasbourg.

Trade in seal products, mutual assistance on customs and agriculture: plenary votes

IMCO 04-09-2015 - 09:12
Image with a button saying vote

The European Parliament will discuss and vote on the legislative report on trade in seal products - implementing the WTO Dispute Settlement Body recommendations and rulings - during its plenary sitting in Strasbourg. It will also debate and vote on the legislative report on the mutual assistance between Member State's administrations and cooperation with the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters. The votes will be held on 08.09.15.

International protection for Italy and Greece, EU fundamental rights: plenary votes

LIBE 04-09-2015 - 09:39
Image with thumbs, one pointing up and one pointing down - symbolising votes

The non-legislative report on provisional measures of international protection for Italy and Greece will be discussed by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs on 07.09.13, after which it will be debated during Parliament's plenary sitting of 08.09.15 ahead of a vote that is set to be held on 09.09.15.The non-legislative report on the situation of fundamental rights in the EU for the period 2013-2014 will be discussed by Parliament on 07.09.15 and then voted on the day after.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 90

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (katastrofas Bulgārijā un Grieķijā 2015. gadā)

27-08-2015 BUDG_PR(2015)565142 PE 565.142v03-00
BUDG

Andrey NOVAKOV

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-09-2015

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Direktīvu 76/621/EEK, kas attiecas uz erukskābes maksimālā līmeņa noteikšanu eļļās un taukos, un Padomes Regulu (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai

23-06-2015 AGRI_PR(2015)560619 PE 560.619v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 23-07-2015

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem vaislas dzīvnieku un to reproduktīvo produktu tirdzniecībai Savienībā un importēšanai tajā

28-05-2015 AGRI_PR(2015)557277 PE 557.277v01-00
AGRI

Michel DANTIN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-06-2015

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas

09-07-2015 CULT_PA(2015)564954 PE 564.954v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-08-2015

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējo budžetu — visas iedaļas

09-07-2015 FEMM_PA(2015)564903 PE 564.903v01-00
FEMM

Barbara MATERA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 24-08-2015

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

03-09-2015 - 16:50
BUDG Sanāksme
03-09-2015 - 15:19
AFCO Sanāksme
03-09-2015 - 14:09
DEVE Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām