Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2017. gada 29. maija Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 129 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ZIŅOJUMA PROJEKTS par budžeta kontroli attiecībā uz NVO finansēšanu no ES budžeta

16-03-2017 CONT_PR(2017)589138 PE 589.138v01-00
CONT

Markus PIEPER

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās

28-04-2017 ENVI_PR(2017)602843 PE 602.843v04-00
ENVI

Adina-Ioana VĂLEAN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-05-2017

ATZINUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses

27-04-2017 INTA_PA(2017)604521 PE 604.521v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-05-2017

  DRAFT OPINION on monitoring the application of EU law 2015

27-04-2017 AFCO_PA(2017)603107 PE 603.107v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-05-2017

IETEIKUMA PROJEKTS par Padomes lēmuma projektu par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Kosovu par vispārējiem principiem Kosovas dalībai Savienības programmās

26-04-2017 AFET_PR(2017)603083 PE 603.083v01-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-05-2017

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

18-05-2017 - 09:12
ITRE IMCO Sanāksme
15-05-2017 - 21:01
AFET Sanāksme
15-05-2017 - 19:12
AGRI Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām