Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2016. gada 15. februāra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 156

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2016. gada izaugsmes pētījums

06-01-2016 BUDG_PA(2016)575091 PE 575.091v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 02-02-2016

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu — 2016. gada izaugsmes pētījums

15-12-2015 REGI_PA(2015)573188 PE 573.188v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 18-01-2016

ATZINUMA PROJEKTS par stāvokli Vidusjūras reģionā un vajadzību pēc holistiskas ES pieejas migrācijas jomā

11-12-2015 REGI_PA(2015)573159 PE 573.159v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

ZIŅOJUMA PROJEKTS par jaunajiem teritoriālās attīstības instrumentiem 2014.–2020. gada kohēzijas politikā — integrēti teritoriālie ieguldījumi un sabiedrības virzīta vietējā attīstība

11-11-2015 REGI_PR(2015)571658 PE 571.658v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 16-12-2015

ATZINUMA PROJEKTS par ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu — Eiropas Komisija

11-11-2015 REGI_PA(2015)571676 PE 571.676v01-00
REGI

Ivana MALETIĆ

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

04-02-2016 - 09:01
CONT Sanāksme
01-02-2016 - 19:04
LIBE Sanāksme
28-01-2016 - 15:10
INTA Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām