Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2017. gada 20. novembra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 148

ATZINUMA PROJEKTS par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada

28-09-2017 CONT_PA(2017)606021 PE 606.021v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 30-10-2017

ATZINUMA PROJEKTS par ES reģionu un pilsētu lomu COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā

06-07-2017 ENVI_PA(2017)607983 PE 607.983v01-00
ENVI

Gilles PARGNEAUX

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-09-2017

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu

28-06-2017 CONT_PA(2017)606164 PE 606.164v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 30-10-2017

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008

26-10-2017 PECH_PR(2017)607934 PE 607.934v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu

16-10-2017 AFCO_PR(2017)612066 PE 612.066v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO, Rainer WIELAND

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 30-10-2017

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

13-11-2017 - 19:35
AFET Sanāksme
13-11-2017 - 19:34
AFCO Sanāksme
13-11-2017 - 19:30
LIBE Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām