Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2016. gada 8. decembra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 110 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ATZINUMA PROJEKTS par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses

17-11-2016 EMPL_PA(2016)593983 PE 593.983v02-00
EMPL

Georgi PIRINSKI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 01-12-2016

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu — Spānijas pieteikums EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

16-11-2016 BUDG_PR(2016)594034 PE 594.034v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 30-11-2016

  DRAFT OPINION on European Cloud Initiative

08-11-2016 LIBE_PA(2016)593831 PE 593.831v01-00
LIBE

Michał BONI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 21-11-2016

ATZINUMA PROJEKTS par ES līdzekļiem dzimumu līdztiesības jomā

18-10-2016 BUDG_PA(2016)592269 PE 592.269v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-11-2016

ATZINUMA PROJEKTS par projektu ziņojumam attiecībā uz Regulu (ES) Nr. 1259/2013, ar ko izveido programmu „Radošā Eiropa” (2014.–2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1718/2006/EK, Lēmumu Nr. 1855/2006/EK un Lēmumu Nr. 1041/2009/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

13-10-2016 BUDG_PA(2016)592201 PE 592.201v01-00
BUDG

Clare MOODY

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-11-2016

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

06-12-2016 - 12:42
ECON Sanāksme
05-12-2016 - 16:13
INTA Sanāksme
05-12-2016 - 16:11
PECH Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām