Jaunākās ziņas

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 120

ATZINUMA PROJEKTS par trauksmes cēlēju nozīmi ES finanšu interešu aizsardzībā

09-08-2016 AFCO_PA(2016)587624 PE 587.624v01-00
AFCO

Morten MESSERSCHMIDT

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-10-2016

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, ņemot vērā Igaunijas pieteikumu — EGF/2016/003 EE/naftas produkti un ķīmiskās vielas

06-10-2016 BUDG_PR(2016)592064 PE 592.064v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-10-2016

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Parlamenta Reglamenta vispārējo pārskatīšanu

29-09-2016 BUDG_PA(2016)589457 PE 589.457v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-10-2016

ATZINUMA PROJEKTS par projektu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Uzbekistānas Republiku, no otras puses, ar kuru groza nolīgumu, lai paplašinātu nolīguma noteikumus, tos attiecinot uz tekstilizstrādājumu divpusēju tirdzniecību, ņemot vērā to, ka beidzas termiņš divpusējam nolīgumam par tekstilizstrādājumiem

22-09-2016 AFET_PA(2016)589215 PE 589.215v02-00
AFET

Ulrike LUNACEK

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-09-2016

ATZINUMA PROJEKTS on the conclusion of the Protocol of Accession to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, to take account of the Accession of Ecuador

20-09-2016 AFET_PA(2016)589183 PE 589.183v01-00
AFET

Elmar BROK

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 04-10-2016

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

20-10-2016 - 10:03
AFET Sanāksme
20-10-2016 - 09:09
AFCO Sanāksme
20-10-2016 - 09:07
LIBE Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām