Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2016. gada 30. jūnija Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 98

ATZINUMA PROJEKTS par budžeta kontroli attiecībā uz NVO finansēšanu no ES budžeta

26-04-2016 BUDG_PA(2016)582095 PE 582.095v01-00
BUDG

Clare MOODY

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 30-05-2016

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā, par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras izveidi un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 atcelšanu

25-04-2016 BUDG_PA(2016)582109 PE 582.109v01-00
BUDG

Jens GEIER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-05-2016

ZIŅOJUMA PROJEKTS par gatavošanos DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes

11-04-2016 BUDG_PR(2016)580444 PE 580.444v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-05-2016

ATZINUMA PROJEKTS par virzību uz galīgu PVN sistēmu un cīņu ar krāpšanu PVN jomā

04-05-2016 CONT_PA(2016)580680 PE 580.680v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 30-05-2016

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu

09-03-2016 LIBE_PR(2016)577046 PE 577.046v01-00
LIBE

Monika HOHLMEIER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-04-2016

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

29-06-2016 - 09:04
BUDG Sanāksme
21-06-2016 - 18:38
TAX2 Sanāksme
21-06-2016 - 16:09
INTA DEVE Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām