Jaunākās ziņas

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 215

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

20-02-2017 INTA_PR(2017)594050 PE 594.050v02-00
INTA

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-01-2017

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības preču zīmi (kodificēta versija)

08-02-2017 JURI_PR(2017)599671 PE 599.671v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

ATZINUMA PROJEKTS par virzību uz jaunu ES un Turcijas tirdzniecības satvaru un muitas savienības modernizēšanu

23-01-2017 AFET_PA(2017)597544 PE 597.544v01-00
AFET

Kati PIRI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 01-02-2017

ATZINUMA PROJEKTS par astotā, devītā, desmitā un vienpadsmitā Eiropas Attīstības fonda 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

23-01-2017 DEVE_PA(2017)597491 PE 597.491v01-00
DEVE

Paul RÜBIG

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 08-02-2017

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

23-01-2017 DEVE_PA(2017)597490 PE 597.490v01-00
DEVE

Paul RÜBIG

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 08-02-2017

Šīsdienas pārraides

Skatieties komiteju sanāksmju tiešraides!

Iepriekšējās plenārsesijas

28-02-2017 - 15:15
AGRI Sanāksme
28-02-2017 - 15:07
DEVE Sanāksme
28-02-2017 - 15:06
EMIS Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām