Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2017. gada 25. septembra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 152 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT REPORT on the draft Council implementing decision on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in Greece

13-09-2017 LIBE_PR(2017)610653 PE 610.653v01-00
LIBE

Claude MORAES

ZIŅOJUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā

30-08-2017 LIBE_PR(2017)609481 PE 609.481v01-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-09-2017

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2018. finanšu gada vispārējo budžetu

26-07-2017 DEVE_PA(2017)609383 PE 609.383v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-09-2017

ATZINUMA PROJEKTS par nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses

24-07-2017 INTA_PA(2017)609319 PE 609.319v01-00
INTA

David BORRELLI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-09-2017

ATZINUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Padziļinātu partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kazahstānas Republiku, no otras puses

24-07-2017 INTA_PA(2017)609316 PE 609.316v01-00
INTA

David BORRELLI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 04-09-2017

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

14-09-2017 - 10:51
TERR Sanāksme
14-09-2017 - 10:08
BUDG Sanāksme
14-09-2017 - 09:09
AFET Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām