Jaunākās ziņas

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 161 Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz konkrētiem noteikumiem par transporta nodokļiem groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem

17-01-2018 ECON_PA(2018)615443 PE 615.443v01-00
ECON

Markus FERBER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-03-2018

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Belgium – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

09-04-2018 BUDG_PR(2018)620786 PE 620.786v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 18-04-2018

ATZINUMA PROJEKTS par pārtikas un lauksaimniecības nākotni

15-03-2018 BUDG_PA(2018)619266 PE 619.266v01-00
BUDG

Nedzhmi ALI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-03-2018

ATZINUMA PROJEKTS par pārtikas un lauksaimniecības nākotni

14-03-2018 DEVE_PA(2018)619225 PE 619.225v01-00
DEVE

Maria NOICHL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-04-2018

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par izcelsmes kumulāciju starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju, Norvēģijas Karalisti un Turcijas Republiku vispārējo preferenču sistēmas satvarā

13-03-2018 INTA_PR(2018)616703 PE 616.703v02-00
INTA

Tiziana BEGHIN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 04-04-2018

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

16-04-2018 - 20:33
AFCO Sanāksme
16-04-2018 - 20:08
BUDG Sanāksme
16-04-2018 - 19:32
TAX3 Sanāksme

Parastā likumdošanas procedūra

Parastā likumdošanas procedūra ir pamata kārtība, kādā tiek pieņemti Eiropas Savienības līmeņa tiesību akti.

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām

Deleģētie akti

Deleģēto aktu starpiestāžu reģistrs