Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2016. gada 10. oktobra Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 158

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republiku par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem

23-06-2016 LIBE_PR(2016)584017 PE 584.017v01-00
LIBE

Bodil VALERO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 18-07-2016

ZIŅOJUMA PROJEKTS par cīņu pret korupciju un turpmākiem pasākumiem pēc Īpašās komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos (CRIM) darbības beigām

11-04-2016 LIBE_PR(2016)571738 PE 571.738v01-00
LIBE

Laura FERRARA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 31-05-2016

ZIŅOJUMA PROJEKTS ar ieteikumiem Komisijai par ES mehānisma demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi

05-04-2016 LIBE_PR(2016)576988 PE 576.988v01-00
LIBE

Sophia in 't VELD

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 17-06-2016

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES stratēģiju attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā

09-06-2016 AFET_PR(2016)584178 PE 584.178v01-00
AFET

Richard HOWITT

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-07-2016

ATZINUMA PROJEKTS par sieviešu tiesībām Austrumu partnerības valstīs un citās kaimiņvalstīs

19-07-2016 AFET_PA(2016)585433 PE 585.433v01-00
AFET

Pier Antonio PANZERI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-09-2016

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

29-09-2016 - 15:14
AFCO Sanāksme
29-09-2016 - 15:09
ENVI Sanāksme
29-09-2016 - 10:07
ENVI Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām