Jaunākās ziņas

Nākamā komiteju nedēļa būs 2016. gada 30. maija Briselē.

Teksti, kas iesniegti nobalsošanai komiteju sanāksmēs


Rezultāts(-i) : 95

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvencijas par tabakas kontroli Protokolu par tabakas izstrādājumu nelikumīgas tirdzniecības novēršanu attiecībā uz tā noteikumiem par pienākumiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās un noziedzīgu nodarījumu definēšanu

14-04-2016 LIBE_PR(2016)580425 PE 580.425v01-00
LIBE

Martina ANDERSON

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 24-05-2016

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 562/2006 attiecībā uz pārbaužu pastiprināšanu attiecīgajās datubāzēs pie ārējām robežām

05-04-2016 LIBE_PR(2016)578659 PE 578.659v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-04-2016

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas ceļošanas dokumentu tādu trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi

04-04-2016 LIBE_PR(2016)578713 PE 578.713v01-00
LIBE

Jussi HALLA-AHO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-04-2016

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2007/2004, Regulu (EK) Nr. 863/2007 un Lēmumu 2005/267/EK

23-03-2016 LIBE_PR(2016)578803 PE 578.803v01-00
LIBE

Artis PABRIKS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 20-04-2016

ATZINUMA PROJEKTS par finansējuma pieejamību maziem un vidējiem uzņēmumiem un mazo un vidējo uzņēmumu finansējuma dažādības palielināšanu kapitāla tirgu savienībā

22-03-2016 CULT_PA(2016)580400 PE 580.400v01-00
CULT

Luigi MORGANO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-04-2016

Šīsdienas pārraides

Šodien pārraides nav paredzētas

Iepriekšējās plenārsesijas

25-05-2016 - 19:13
REGI Sanāksme
25-05-2016 - 19:11
AGRI Sanāksme
24-05-2016 - 16:40
BUDG Sanāksme

Samierināšana un koplēmuma procedūra

Samierināšana ir trešais un pēdējais posms parastajā likumdošanas procedūrā (ko dēvē arī par koplēmuma procedūru).

STOA

Zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšana Eiropas Parlamenta vajadzībām