Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Komisijas deleģētais lēmums, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 papildina attiecībā uz piemērojamajām sistēmām, kas novērtē un pārbauda tādu balustrāžu komplektu un margu komplektu ekspluatācijas īpašību noturību, kurus būvdarbos paredzēts izmantot tikai pasargāšanai no kritieniem un kuri nav pakļauti vertikālām konstrukcijas radītām slodzēm

2019/2660(DEA) Deleģēto aktu procedūras
IMCO

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko Regulu (ES) Nr. 1230/2012 groza attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasībām noteiktiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar pagarinātām kabīnēm, un aerodinamiskām ierīcēm un aprīkojumu mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm

2019/2735(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
IMCO

atbildīgā komiteja

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontrole saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību

2018/0168(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
IMCO

atbildīgā komiteja

Priekšlikums, ar kuru paredz nosacījumus un procedūru, saskaņā ar kuru Komisija var pieprasīt uzņēmumiem un uzņēmumu apvienībām sniegt informāciju attiecībā uz iekšējo tirgu un ar to saistītām jomām

2017/0087(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
IMCO

atbildīgā komiteja

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko ievieš Eiropas pakalpojumu e-karti un saistīto administratīvo nodrošinājumu

2016/0403(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
IMCO

atbildīgā komiteja

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par tiesisko un darbības regulējumu Eiropas pakalpojumu e-kartei, ko ievieš ar Regulu ... [EPK regulu]

2016/0402(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
IMCO

atbildīgā komiteja

Direktīva, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu

2016/0398(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
IMCO

atbildīgā komiteja

Eiropas Komisijas locekļa iecelšana: Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Neleģislatīvās procedūras
IMCO

atzinuma sniegšanai

Komisijas regula, ar ko groza vācu valodas versiju Regulai (ES) 2017/1151, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008

2019/2725(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
IMCO

atzinuma sniegšanai, ciešāka sadarbība

Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

2019/2028(BUD) Budžeta procedūra
IMCO

Svenja HAHN [Renew]

atzinuma sniegšanai