Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Komisijas direktīva, ar ko nolūkā pielāgot tehnikas attīstībai groza Padomes Direktīvas 80/181/EEK pielikumā izklāstītās SI pamatvienību definīcijas

2019/2668(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
IMCO

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko ievieš slēpošanas instruktoru kopējo apmācības pārbaudi saskaņā ar 49.b pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvā 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu

2019/2665(DEA) Deleģēto aktu procedūras
IMCO

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētais lēmums, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 papildina attiecībā uz piemērojamajām sistēmām, kas novērtē un pārbauda tādu balustrāžu komplektu un margu komplektu ekspluatācijas īpašību noturību, kurus būvdarbos paredzēts izmantot tikai pasargāšanai no kritieniem un kuri nav pakļauti vertikālām konstrukcijas radītām slodzēm

2019/2660(DEA) Deleģēto aktu procedūras
IMCO

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, nosakot plastmasas un stikla virsgaismas logu un jumta lūku ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz gaiscaurlaidību

2019/2659(DEA) Deleģēto aktu procedūras
IMCO

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 groza attiecībā uz noteiktu zemas vērtības sūtījumu deklarēšanu

2019/2658(DEA) Deleģēto aktu procedūras
IMCO

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo konkrētu valodu versijas Komisijas Deleģētajai regulai (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem

2019/2656(DEA) Deleģēto aktu procedūras
IMCO

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, izveidojot ekspluatācijas īpašību klases attiecībā uz ārējo žalūziju un markīžu izturību pret vēja slodzi

2019/2655(DEA) Deleģēto aktu procedūras
IMCO

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem, lai pielāgotu tās I un IV pielikumu

2019/2622(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
IMCO

atbildīgā komiteja

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontrole saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību

2018/0168(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [ALDE]

atbildīgā komiteja

Radioiekārtu direktīva (2014/53/ES)

2018/2681(RSP) Steidzami izskatāmi rezolūciju priekšlikumi 78., 81., 103., 108., 115.pants
IMCO

atbildīgā komiteja