Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Tāda nolīguma noslēgšana ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ar kuru Amerikas Savienotajām Valstīm iedala daļu no tarifa likmes kvotas, kas paredzēta 2009. gada 13. jūlija Regulā (EK) Nr. 617/2009 par autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes liellopu gaļas importam

2019/0142(NLE) Neleģislatīvās procedūras
INTA

atbildīgā komiteja

Priekšlikums par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Ukrainu, ar ko groza tirdzniecības preferences attiecībā uz mājputnu gaļu un mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas Asociācijas nolīgumā starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

2019/0132(NLE) Neleģislatīvās procedūras
INTA

atbildīgā komiteja

Zālamana Salu pievienošanās Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

2019/0099(NLE) Neleģislatīvās procedūras
INTA

atbildīgā komiteja

Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku

2018/0356(NLE) Neleģislatīvās procedūras
INTA

atbildīgā komiteja

Ieguldījumu aizsardzības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Vjetnamas Sociālistisko Republiku, no otras puses

2018/0358(NLE) Neleģislatīvās procedūras
INTA

atbildīgā komiteja

ES dalība Starptautiskajā kaučuka pētījumu grupā (SKPG)

2017/0159(NLE) Neleģislatīvās procedūras
INTA

atbildīgā komiteja

Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, Protokols par sadarbību kultūras jomā

2017/0081(NLE) Neleģislatīvās procedūras
INTA

atbildīgā komiteja

Savienības režīma izveide divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības, tehniskās palīdzības un tranzīta kontrolei (pārstrādāta redakcija)

2016/0295(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
INTA

atbildīgā komiteja

Ekonomisko partnerattiecību nolīguma (EPN) noslēgšana starp Austrumāfrikas valstu kopienas (EAC) partnervalstīm, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses

2016/0038(NLE) Neleģislatīvās procedūras
INTA

atbildīgā komiteja

Lauksaimniecības produktu, pārstrādātu lauksaimniecības produktu, zivju un zivsaimniecības produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzība un grozījumu izdarīšana Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

2015/0203(NLE) Neleģislatīvās procedūras
INTA

atbildīgā komiteja