Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Projekts Komisijas regulai, ar ko izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu

2019/2753(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ITRE

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko attiecībā uz 2020. pārskata gadu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 808/2004 attiecībā uz Kopienas statistiku par informācijas sabiedrību

2019/2752(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ITRE

atbildīgā komiteja

Eiropas Komisijas locekļa iecelšana: Kadri SIMSON (EE)

2019/0809(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (pārstrādāta redakcija)

2019/0151(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
ITRE

atbildīgā komiteja

Eiropas inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) stratēģiskā inovāciju programma 2021.-2027. gadam: Eiropas inovācijas talanta un spējas sekmēšana

2019/0152(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
ITRE

atbildīgā komiteja

Sadarbības nolīgums civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas, Horvātijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

2018/0429(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

ES un Šveices sadarbības nolīgums Eiropas satelītu navigācijas programmu jomā

2012/0231(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

2019/2028(BUD) Budžeta procedūra
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN [PPE]

atzinuma sniegšanai

Tipa apstiprinājums mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un piekļuve transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

2019/0101(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
ITRE

atzinuma sniegšanai

2020. gada budžets — pilnvarojums trialogam

2019/2010(BUD) Budžeta procedūra
ITRE

atzinuma sniegšanai