Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku

2019/2544(RSP) Steidzami izskatāmi rezolūciju priekšlikumi 78., 81., 103., 108., 115.pants
ITRE

Christian EHLER [PPE] Kathleen VAN BREMPT [S&D] Zdzisław KRASNODĘBSKI [ECR] Fredrick FEDERLEY [ALDE] Benedek JÁVOR [Verts/ALE] Neoklis SYLIKIOTIS [GUE/NGL] Dario TAMBURRANO [EFDD] Barbara KAPPEL [ENF]

atbildīgā komiteja

Sadarbības nolīgums civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas, Horvātijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai

2018/0429(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

Priekšlikums, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu

2018/0228(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN [PPE] Marian-Jean MARINESCU [PPE] Pavel TELIČKA [ALDE]

atbildīgā komiteja

Rūpniecības politika

2018/2567(RSP) Steidzami izskatāmi rezolūciju priekšlikumi 78., 81., 103., 108., 115.pants
ITRE

Jerzy BUZEK [PPE]

atbildīgā komiteja

ES un Šveices sadarbības nolīgums Eiropas satelītu navigācijas programmu jomā

2012/0231(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ITRE

atbildīgā komiteja

2020. gada budžets — pilnvarojums trialogam

2019/2010(BUD) Budžeta procedūra
ITRE

atzinuma sniegšanai

Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz pasākumiem, kurus Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija noteikusi aviācijas emisiju monitoringa, ziņošanas un verifikācijas nolūkā, lai īstenotu globālu tirgus pasākumu, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK

2019/2608(DEA) Deleģēto aktu procedūras
ITRE

atzinuma sniegšanai, ciešāka sadarbība

Komisijas regula, ar ko groza V pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

2019/2597(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ITRE

atzinuma sniegšanai, ciešāka sadarbība

Kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālā sistēma

2019/0017(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
ITRE

atzinuma sniegšanai

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome

2018/2168(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ITRE

atzinuma sniegšanai - komiteja nolēma atzinumu nesniegt