Atzinumu projekti


Atzinuma projekts ir dokuments, ko izstrādā par atzinuma sagatavotāju ieceltais deputāts un ko iesniedz atzinumu sniedzošajai komitejai, lai tā varētu izdarīt tajā grozījumus un par to nobalsot.
Normatīvo ziņojumu gadījumā atzinumu projektus sagatavo kā grozījumus Komisijas izstrādātajam tiesību akta priekšlikumam, kam attiecīgā gadījumā pievieno īsus pamatojumus. Nenormatīvo ziņojumu gadījumā atzinumu projekti tiek izstrādāti kā ierosinājumi. Ja tos pieņem, tie tiek nosūtīti komitejai, kas ir atbildīga par ziņojuma sagatavošanu, lai tā iekļautu tos ziņojumā. Šajā lapā ir redzami atzinumu projekti, pirms par tiem ir nobalsojusi atzinumu sniedzošā komiteja.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos atzinumu projektus.

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK

17-01-2019 JURI_PA(2019)632863 PE 632.863v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 01-02-2019

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/14580

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE 630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 22-11-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/13249

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un par kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE 629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 22-11-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/13226

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu "Radošā Eiropa" (2021–2027) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1295/2013

24-10-2018 JURI_PA(2018)629537 PE 629.537v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-11-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/13638

ATZINUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa

12-10-2018 JURI_PA(2018)628681 PE 628.681v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 16-11-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/14158

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+)

12-10-2018 JURI_PA(2018)628700 PE 628.700v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-10-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/14009

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos

27-09-2018 JURI_PA(2018)628386 PE 628.386v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 24-10-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/13033

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesības un vērtības”

19-09-2018 JURI_PA(2018)627900 PE 627.900v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 15-10-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/13639

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 17-09-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/13636

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ziņošanas pienākumu pielāgošanu vides politikas jomā un ar ko tāpēc groza Direktīvu 86/278/EEK, Direktīvu 2002/49/EK, Direktīvu 2004/35/EK, Direktīvu 2007/2/EK, Direktīvu 2009/147/EK un Direktīvu 2010/63/ES, Regulu (EK) Nr. 166/2006 un Regulu (ES) Nr. 995/2010, kā arī Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2173/2005

23-08-2018 JURI_PA(2018)626921 PE 626.921v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-09-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/13525