Paziņojumi deputātiem


Paziņojumus locekļiem komitejas izmanto, lai saviem locekļiem nodotu informāciju, kas neattiecas uz kādu no pārējiem dokumentu veidiem. Piemēram, tāda var būt informācija par kādu delegācijas vizīti, tikšanos ar ekspertu, jautājumiem komisāram vai saņemto lūgumrakstu publicēšanu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos paziņojumus komiteju locekļiem.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM - Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (pārstrādāta redakcija)

01-02-2019 JURI_CM(2019)634653 PE 634.653v01-00
JURI

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM - Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopējiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (pārstrādāta redakcija)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE 632.978v01-00
JURI

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM - Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (pārstrādāta redakcija)

04-12-2018 JURI_CM(2018)631871 PE 631.871v01-00
JURI

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM - Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveidi (pārstrādāta redakcija)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE 629.752v01-00
JURI

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants (recast)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the re-use of public sector information (recast)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE 625.526v01-00
JURI

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM - Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzeramā ūdens kvalitāti (pārstrādāta redakcija)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE 621.962v01-00
JURI

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM - Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saistībā ar Savienības integrēto pieeju mazas noslodzes transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanai un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 715/2007 (pārstrādāta redakcija)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE 618.098v01-00
JURI

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM - Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (pārstrādāta versija)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM - Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI