Atzinumi


Ja komiteja uzskata, ka tās kompetencē esoši jautājumi tiek izskatīti ziņojumā, kura sagatavošana ir uzticēta citai komitejai, tā var prasīt, lai to ieceltu par komiteju, kas sniedz atzinumu (Reglamenta 53. pants). Pieņemto atzinumu nosūta atbildīgajai komitejai, kura par to balso. Atbildīgajai komitejai ir bez balsošanas jāpieņem grozījumi, ko iesaistītā atzinumu sniedzošā komiteja ir iesniegusi par aspektiem, kuri ir tās ekskluzīvajā kompetencē (Reglamenta 54. pants). Visi atzinumu sniedzošās komitejas pieņemtie atzinumi un grozījumu veidā paustās nostājas ir jāpievieno galīgā ziņojuma pielikumā. Šajā lapā ir redzami komiteju pieņemtie atzinumi.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos atzinumus un grozījumu veidā paustās nostājas.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  OPINION - Opinion on the legal basis of the on the proposal for a Regulation the European Parliament and of the Council on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC

21-02-2019 JURI_AL(2019)636055 PE 636.055v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

  OPINION - Opinion on the legal basis of the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund (AMF)

19-02-2019 JURI_AL(2019)636054 PE 636.054v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

ATZINUMS - Atzinums vēstules veidā par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Gruziju

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti

25-01-2019 JURI_AD(2019)630425 PE 630.425v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/13249

ATZINUMS - Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus, kā īstenojamas autortiesības un blakustiesības, kuras piemēro noteiktām raidorganizāciju tiešsaistes pārraidēm un televīzijas un radio programmu retranslācijām

24-01-2019 JURI_AL(2019)634499 PE 634.499v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

ATZINUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un par kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību

20-12-2018 JURI_AD(2018)629601 PE 629.601v04-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/13226

ATZINUMS - Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam regulai par direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū

19-12-2018 JURI_AL(2018)632053 PE 632.053v01-00
JURI

Axel VOSS

ATZINUMS - Atzinums par visaptverošu Eiropas rūpniecības politiku attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku

12-12-2018 JURI_AL(2018)631777 PE 631.777v01-00
JURI

Mady DELVAUX

ATZINUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa

11-12-2018 JURI_AD(2018)628681 PE 628.681v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/14158

ATZINUMS - Atzinums par juridisko pamatu priekšlikumam regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē

06-12-2018 JURI_AL(2018)631927 PE 631.927v01-00
JURI

Axel VOSS