Ziņojumi


Kad ziņojuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļiem ir iespēja līdz noteiktam termiņam ierosināt grozījumus. Pēc tam komiteja apspriež ierosinātos grozījumus un balso par tiem. Kad ziņojuma projekts ir grozīts un galīgā balsošana notikusi, tas kļūst par ziņojumu un to iesniedz plenārsēdei. Šajā lappusē ir ziņojumu galīgās versijas pēc komitejas darba pabeigšanas.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumus.

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesiskums”

06-02-2019 A8-0068/2019 PE 630.382v02-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

GROZĪJUMI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu CJ03/8/13979

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (kodificēta redakcija)

29-01-2019 A8-0037/2019 PE 629.749v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

KĻŪDAS LABOJUMS / PAPILDINĀJUMS
ERR01

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/13992

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu

10-01-2019 A8-0002/2019 PE 625.524v03-00
JURI

Evelyn REGNER

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/12966