Ziņojumi


Kad ziņojuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļiem ir iespēja līdz noteiktam termiņam ierosināt grozījumus. Pēc tam komiteja apspriež ierosinātos grozījumus un balso par tiem. Kad ziņojuma projekts ir grozīts un galīgā balsošana notikusi, tas kļūst par ziņojumu un to iesniedz plenārsēdei. Šajā lappusē ir ziņojumu galīgās versijas pēc komitejas darba pabeigšanas.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumus.

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/07947

KĻŪDAS LABOJUMS / PAPILDINĀJUMS
ERR01
  • atvērt PDF failu jaunā logā
  • atvērt šo WORD dokumentu jaunā logā
GROZĪJUMI
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

ZIŅOJUMS ar ieteikumiem Komisijai par sociālu un uz solidaritāti balstītu uzņēmumu statūtiem

27-06-2018 A8-0231/2018 PE 612.248v02-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/07988

ZIŅOJUMS par trīsdimensiju drukāšanu: intelektuālā īpašuma tiesību un civiltiesiskās atbildības jomā risināmie jautājumi

26-06-2018 A8-0223/2018 PE 618.019v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/09065

KĻŪDAS LABOJUMS / PAPILDINĀJUMS
ERR01
  • atvērt PDF failu jaunā logā
  • atvērt šo WORD dokumentu jaunā logā

ZIŅOJUMS par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2016. gadā

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/11749

KĻŪDAS LABOJUMS / PAPILDINĀJUMS
ERR01
  • atvērt PDF failu jaunā logā
  • atvērt šo WORD dokumentu jaunā logā
GROZĪJUMI
001-003

ZIŅOJUMS par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un īstenošanu

15-05-2018 A8-0170/2018 PE 615.497v04-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

Dokumenti, kas saistīti ar lietu CJ22/8/05637

ZIŅOJUMS par ES 2017. gada rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/11955

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (Kodificēta versija)

30-04-2018 A8-0154/2018 PE 618.089v02-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/11188

KĻŪDAS LABOJUMS / PAPILDINĀJUMS
ERR01
  • atvērt PDF failu jaunā logā
  • atvērt šo WORD dokumentu jaunā logā