Parastā meklēšana

Meklēšana

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS - Pirmdien, 2018. gada 19. novembrī - Otrdien, 2018. gada 20. novembrī

19-11-2018 JURI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.492v02-00
JURI

  AMENDMENTS 1 - 103 - Draft report - Cross-border restitution claims of works of art and cultural goods looted in armed conflicts and wars

09-11-2018 JURI_AM(2018)630473 PE 630.473v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/09247

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Justice programme

08-11-2018 CJ03_PR(2018)630382 PE 630.382v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 05-12-2018

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutors’ Office and the effectiveness of OLAF investigations

08-11-2018 JURI_PA(2018)630425 PE 630.425v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 21-11-2018

  AMENDMENTS 3 - 7 - Draft report - Draft regulation of the European Parliament and of the Council on amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union

08-11-2018 JURI_AM(2018)630426 PE 630.426v01-00
JURI

Tiemo WÖLKEN

Dokumenti, kas saistīti ar lietu JURI/8/12714

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council decision authorising Austria and Romania to accept, in the interest of the European Union, the accession of Honduras to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction

07-11-2018 JURI_PR(2018)630394 PE 630.394v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 21-11-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Austriju, Luksemburgu un Rumāniju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Baltkrievijas un Uzbekistānas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

07-11-2018 JURI_PR(2018)630396 PE 630.396v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 21-11-2018

ATZINUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un par kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību

07-11-2018 JURI_PA(2018)629601 PE 629.601v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 20-11-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai (kodificēta redakcija)

06-11-2018 JURI_PR(2018)627604 PE 627.604v01-00
JURI

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Austriju pilnvaro Eiropas Savienības interesēs akceptēt Ekvadoras un Ukrainas pievienošanos 1980. gada Hāgas Konvencijai par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem

06-11-2018 JURI_PR(2018)630368 PE 630.368v01-00
JURI

Mary HONEYBALL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 21-11-2018