Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/54/EK I, III, V un VI pielikumu, veicot tikai tehniska rakstura pielāgojumus

2019/2744(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
JURI

atbildīgā komiteja

Pieprasījums atcelt José Manuel Fernandes imunitāti

2019/2005(IMM) Neaizskaramība
JURI

Ibán GARCIA DEL BLANCO [S&D]

atbildīgā komiteja

Normas un vispārīgi principi par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu

2017/0035(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
JURI

atbildīgā komiteja

Konkrētu tērauda izstrādājumu tirdzniecība starp Eiropas Savienību un Kazahstānas Republiku (kodificēta redakcija)

2015/0082(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
JURI

atbildīgā komiteja

Sezonālās laika maiņas pārtraukšana

2018/0332(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
JURI

[PPE]

atzinuma sniegšanai

Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 1., 8., 34., 37. un 38. starptautisko grāmatvedības standartu, 2., 3. un 6. starptautisko finanšu pārskatu standartu, Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas 12., 19., 20. un 22. interpretāciju un Pastāvīgās interpretācijas komitejas 32. interpretāciju groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ)

2019/2782(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
JURI

atzinuma sniegšanai, ciešāka sadarbība

Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 1. un 8. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

2019/2781(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
JURI

atzinuma sniegšanai, ciešāka sadarbība

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

2019/2055(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
JURI

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Parlaments

2019/2056(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
JURI

atzinuma sniegšanai

ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome

2019/2057(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
JURI

atzinuma sniegšanai