Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Sprāgstvielu prekursoru tirdzniecība un lietošana

2018/0103(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
LIBE

[S&D]

atbildīgā komiteja

Nolīguma starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, noslēgšana

2019/0181(NLE) Neleģislatīvās procedūras
LIBE

atbildīgā komiteja

Nolīguma starp Eiropas Savienību un Baltkrievijas Republiku par vīzu atvieglotu izsniegšanu noslēgšana

2019/0182(NLE) Neleģislatīvās procedūras
LIBE

atbildīgā komiteja

Meklēšanas un glābšanas pasākumi Vidusjūrā

2019/2755(RSP) Steidzami izskatāmi rezolūciju priekšlikumi 78., 81., 103., 108., 115.pants
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

atbildīgā komiteja

Īstenošanas lēmums, ar ko apstiprina to, ka Eurojust slēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Serbiju

2019/0807(CNS) * Apspriežu procedūra
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR [S&D]

atbildīgā komiteja

Eiropas Robežu un krasta apsardze: sistēma viltotiem un autentiskiem dokumentiem tiešsaistē (FADO) un Padomes Vienotās rīcības Nr. 98/700/JHA atcelšana

2018/0330B(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

atbildīgā komiteja

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Bosniju un Hercegovinu par darbībām, ko Bosnijā un Hercegovinā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

2019/0060(NLE) Neleģislatīvās procedūras
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

atbildīgā komiteja

Priekšlikums par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un Melnkalni par darbībām, ko Melnkalnē veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

2019/0043(NLE) Neleģislatīvās procedūras
LIBE

Bettina VOLLATH [S&D]

atbildīgā komiteja

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

2019/0013(NLE) Neleģislatīvās procedūras
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

atbildīgā komiteja

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

2019/0012(NLE) Neleģislatīvās procedūras
LIBE

Roberta METSOLA [PPE]

atbildīgā komiteja