Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

2019/2028(BUD) Budžeta procedūra
PETI

atzinuma sniegšanai

2020. gada budžets — pilnvarojums trialogam

2019/2010(BUD) Budžeta procedūra
PETI

atzinuma sniegšanai

ES 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome

2018/2168(DEC) Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
PETI

atzinuma sniegšanai

Padomes regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam

2018/0166(APP) Piekrišanas procedūra
PETI

atzinuma sniegšanai

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko ievieš Eiropas pakalpojumu e-karti un saistīto administratīvo nodrošinājumu

2016/0403(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
PETI

atzinuma sniegšanai

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par tiesisko un darbības regulējumu Eiropas pakalpojumu e-kartei, ko ievieš ar Regulu ... [EPK regulu]

2016/0402(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
PETI

atzinuma sniegšanai

Direktīva, kas attiecas uz to, kā īstenot Direktīvu 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko nosaka ar pakalpojumiem saistītu atļauju piešķiršanas sistēmu un prasību paziņošanas procedūru un ar ko groza Direktīvu 2006/123/EK un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu

2016/0398(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
PETI

atzinuma sniegšanai

Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācija

2016/0397(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
PETI

atzinuma sniegšanai

Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem

2011/0073(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
PETI

atzinuma sniegšanai