Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ieguldījumu nodarbinātībai un izaugsmei — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana Savienībā

06-02-2015 REGI_PR(2015)546892 PE 546.892v01-00
REGI

Tamás DEUTSCH

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-03-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/01130

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES politikas virzienu urbāno dimensiju

06-02-2015 REGI_PR(2015)549165 PE 549.165v01-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 19-03-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/02016

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par ostu nodevu nodokļa režīmu Francijas tālākajos reģionos

17-11-2014 REGI_PR(2014)541607 PE 541.607v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/01926