Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

ZIŅOJUMA PROJEKTS par tematiskā mērķa „MVU konkurētspējas uzlabošana” īstenošanu (Kopīgo noteikumu regulas 9. panta 3. punkts)

20-01-2016 REGI_PR(2016)575286 PE 575.286v01-00
REGI

Rosa D'AMATO

ZIŅOJUMA PROJEKTS par kohēzijas politiku un pētniecības un inovācijas stratēģijām pārdomātai specializācijai (RIS3)

19-01-2016 REGI_PR(2016)575283 PE 575.283v01-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

ZIŅOJUMA PROJEKTS par kohēzijas politiku ES kalnu reģionos

14-12-2015 REGI_PR(2015)572940 PE 572.940v01-00
REGI

Iliana IOTOVA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/04826

ZIŅOJUMA PROJEKTS par jaunajiem teritoriālās attīstības instrumentiem 2014.–2020. gada kohēzijas politikā — integrēti teritoriālie ieguldījumi un sabiedrības virzīta vietējā attīstība

11-11-2015 REGI_PR(2015)571658 PE 571.658v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 16-12-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/04364

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

15-09-2015 REGI_PR(2015)567648 PE 567.648v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/03952

ZIŅOJUMA PROJEKTS par kohēzijas politiku un marginalizētām iedzīvotāju grupām

18-06-2015 REGI_PR(2015)554719 PE 554.719v01-00
REGI

Terry REINTKE

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/02313

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES stratēģiju attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu

29-05-2015 REGI_PR(2015)557188 PE 557.188v01-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 03-07-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/02161

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Kohēzijas politiku un stratēģijas "Eiropa 2020" pārskatīšanu

29-05-2015 REGI_PR(2015)557275 PE 557.275v01-00
REGI

Fernando RUAS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 02-07-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/02312

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem un pareizu ekonomikas pārvaldību: norādes Kopīgo noteikumu regulas 23. panta īstenošanai

21-04-2015 REGI_PR(2015)552059 PE 552.059v02-00
REGI

José BLANCO LÓPEZ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 19-05-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/01128

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ieguldījumu nodarbinātībai un izaugsmei — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana Savienībā

06-02-2015 REGI_PR(2015)546892 PE 546.892v01-00
REGI

Tamás DEUTSCH

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-03-2015

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/01130