Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

ZIŅOJUMA PROJEKTS par mazāk attīstītajiem ES reģioniem

26-10-2017 REGI_PR(2017)612353 PE 612.353v01-00
REGI

Michela GIUFFRIDA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 18-12-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/10527

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz izmaiņām resursos, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un resursos, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”

26-10-2017 REGI_PR(2017)612379 PE 612.379v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/11234

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES reģionu un pilsētu lomu COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā

25-10-2017 REGI_PR(2017)612062 PE 612.062v01-00
REGI

Ángela VALLINA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/09064

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes Lēmumu Nr. 189/2014/ES, ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam un ar kuru atceļ Lēmumu 2007/659/EK

13-09-2017 REGI_PR(2017)607944 PE 607.944v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/10189

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES makroreģionālo stratēģiju īstenošanu

20-07-2017 REGI_PR(2017)604868 PE 604.868v01-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-09-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/09434

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz teritoriālajām tipoloģijām (Tercet) groza Regulu (EK) Nr. 1059/2003

14-06-2017 REGI_PR(2017)602748 PE 602.748v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/08755

ZIŅOJUMA PROJEKTS par kohēzijas politikas instrumentu izmantošanu reģionos demogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai

29-05-2017 REGI_PR(2017)604887 PE 604.887v01-00
REGI

Iratxe GARCÍA PÉREZ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 29-06-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/08006

ZIŅOJUMA PROJEKTS par kohēzijas un attīstības veicināšanu ES tālākajos reģionos: LESD 349. panta īstenošana

08-03-2017 REGI_PR(2017)597418 PE 597.418v02-00
REGI

Younous OMARJEE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-04-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/08012

ZIŅOJUMA PROJEKTS par partneru līdzdalības palielināšanu un pārredzamības uzlabošanu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu izmantošanā

02-03-2017 REGI_PR(2017)599809 PE 599.809v01-00
REGI

Daniel BUDA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-03-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/08468

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES kohēzijas politikas pamatelementiem pēc 2020. gada

23-02-2017 REGI_PR(2017)599838 PE 599.838v01-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 30-03-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/08792