Ziņojumu projekti

Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko Portugālei atļauj piemērot samazinātu akcīzes nodokļa likmi vietējā ražojuma un patēriņa rumam un liķieriem Madeiras autonomajā apgabalā un vietējā ražojuma un patēriņa liķieriem un degvīniem Azoru salu autonomajā apgabalā

Datums : 24-03-2014

Atsauce :

REGI_PR(2014)532269 PE 532.269v01-00
REGI

Danuta Maria HÜBNER

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/15395

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kanāriju salās piemērojamo AIEM nodokli

Datums : 24-03-2014

Atsauce :

REGI_PR(2014)532299 PE 532.299v01-00
REGI

Danuta Maria HÜBNER

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/15503

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Padomes lēmuma Nr. 2004/162/ES par ostu nodevām Francijas aizjūras departamentos piemērošanas termiņu

Datums : 24-03-2014

Atsauce :

REGI_PR(2014)532325 PE 532.325v01-00
REGI

Danuta Maria HÜBNER

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/15541

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2004/162/EK attiecībā uz tā piemērošanu Majotā ar 2014. gada 1. janvāri

Datums : 13-02-2014

Atsauce :

REGI_PR(2014)529748 PE 529.748v01-00
REGI

Danuta Maria HÜBNER

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/15090

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2009/831/EK attiecībā uz tā piemērošanas termiņu

Datums : 31-01-2014

Atsauce :

REGI_PR(2014)528099 PE 528.099v01-00
REGI

Danuta Maria HÜBNER

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/14891

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru Francijai atļauj piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Franču Gvinejā, Martinikā un Reinjonā ražotam „tradicionālajam” rumam un ar kuru groza Lēmumu 2007/659/EK

Datums : 11-12-2013

Atsauce :

REGI_PR(2013)526050 PE 526.050v01-00
REGI

Danuta Maria HÜBNER

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/14668

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu

Datums : 03-12-2013

Atsauce :

REGI_PR(2013)524730 PE 524.730v01-00
REGI

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-01-2014

References :

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/13488

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par attālāko reģionu potenciāla kāpināšanu, veidojot sinerģiju starp ES struktūrfondiem un citām ES programmām

Datums : 02-12-2013

Atsauce :

REGI_PR(2013)524718 PE 524.718v01-00
REGI

Younous OMARJEE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-01-2014

References :

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/13726

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu 2002/546/EK attiecībā uz tā piemērošanas termiņu

Datums : 20-11-2013

Atsauce :

REGI_PR(2013)524495 PE 524.495v01-00
REGI

 

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/14542

Dokumenti :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Komisijas 7. un 8. progresa ziņojumu par ES kohēzijas politiku un 2013. gada stratēģisko ziņojumu par programmu īstenošanu 2007.–2013. gadā

Datums : 13-11-2013

Atsauce :

REGI_PR(2013)523085 PE 523.085v01-00
REGI

Vilja SAVISAAR-TOOMAST

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 03-12-2013

References :

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/11646

Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 3. pantā teikts, ka Savienība „veicina ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un solidaritāti dalībvalstu starpā”. Tāpēc struktūrfondu resursi tiek izmantoti, lai atbalstītu labi izstrādātu reģionālās attīstības politiku, kas mijiedarbojas ar citām politikām, galvenokārt tādās jomās kā pētniecība, enerģētika un transports, un lai palīdzētu sasniegt šīs politikas mērķus.
 
Reģionālās attīstības komiteja, kuru man ir gods vadīt, ir atbildīga par to, lai Savienība un dalībvalstis sekmīgi īstenotu ekonomikas politiku, tādējādi izpildot noteikto mērķi. Tādēļ mēs cieši sadarbojamies ar Savienības prezidentvalsti, Padomi, Eiropas Komisiju, kā arī ar ES konsultatīvajām iestādēm, piemēram, Reģionu komiteju un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, un daudzām citām reģionālām un vietējām organizācijām.
 
Komiteju veido 50 locekļi un 50 aizstājēji, kuri pārstāv Eiropas Parlamenta politiskās grupas, kas ar koordinatoru palīdzību sadarbojas ar komitejas prezidiju, lai organizētu komitejas darbu.
 
Šajā tīmekļa vietnē jūs atradīsiet sīku informāciju par mūsu likumdošanas un politisko darbību un sadaļā „EP Live” varēsiet sekot līdzi sanāksmēm.
 
Danuta Maria HÜBNER