Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Grieķijai paredzētiem īpašajiem pasākumiem saskaņā ar Regulu 2015/1839

26-04-2018 REGI_PR(2018)620798 PE 620.798v02-00
REGI

Pascal ARIMONT

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 24-05-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/12434

ZIŅOJUMA PROJEKTS par izaugsmes un kohēzijas stimulēšanu ES pierobežas reģionos

17-04-2018 REGI_PR(2018)620924 PE 620.924v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 22-05-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/12576

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES kohēzijas politikas ietekmi uz Ziemeļīriju

11-04-2018 REGI_PR(2018)620793 PE 620.793v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-05-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/11295

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2017/825, lai palielinātu Strukturālo reformu atbalsta programmas finansējumu un pielāgotu tās vispārīgo mērķi

10-04-2018 REGI_PR(2018)620791 PE 620.791v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-05-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/11817

ZIŅOJUMA PROJEKTS par kohēzijas politiku un aprites ekonomiku

07-03-2018 REGI_PR(2018)619126 PE 619.126v02-00
REGI

Davor ŠKRLEC

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-04-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/11145

ZIŅOJUMA PROJEKTS Ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas stiprināšana Eiropas Savienībā: Eiropas Komisijas septītais ziņojums

31-01-2018 REGI_PR(2018)616856 PE 616.856v01-00
REGI

Marc JOULAUD

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-02-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/11512

ZIŅOJUMA PROJEKTS par to, kā tiek īstenota kohēzijas politika un tematiskais mērķis “veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus tīkla pamatinfrastruktūrā” — Kopīgo noteikumu regulas 9. panta 7. punkts

30-01-2018 REGI_PR(2018)616859 PE 616.859v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-02-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/11689

ZIŅOJUMA PROJEKTS par mazāk attīstītajiem ES reģioniem

26-10-2017 REGI_PR(2017)612353 PE 612.353v01-00
REGI

Michela GIUFFRIDA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 18-12-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/10527

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz izmaiņām resursos, kas paredzēti ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai kohēzijai, un resursos, kas paredzēti mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”

26-10-2017 REGI_PR(2017)612379 PE 612.379v01-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/11234

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES reģionu un pilsētu lomu COP 21 Parīzes klimata nolīguma īstenošanā

25-10-2017 REGI_PR(2017)612062 PE 612.062v01-00
REGI

Ángela VALLINA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-12-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/09064