Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

ZIŅOJUMA PROJEKTS par kohēzijas un attīstības veicināšanu ES tālākajos reģionos: LESD 349. panta īstenošana

08-03-2017 REGI_PR(2017)597418 PE 597.418v02-00
REGI

Younous OMARJEE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-04-2017

ZIŅOJUMA PROJEKTS par partneru līdzdalības palielināšanu un pārredzamības uzlabošanu Eiropas Strukturālo un investīciju fondu izmantošanā

02-03-2017 REGI_PR(2017)599809 PE 599.809v01-00
REGI

Daniel BUDA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-03-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/08468

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES kohēzijas politikas pamatelementiem pēc 2020. gada

23-02-2017 REGI_PR(2017)599838 PE 599.838v01-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 30-03-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/08792

ZIŅOJUMA PROJEKTS par tehniskās palīdzības perspektīvām kohēzijas politikā

17-01-2017 REGI_PR(2017)597486 PE 597.486v01-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 24-03-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/08466

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas reģioniem piemērotāko finansējumu kombināciju: finanšu instrumentu un dotāciju līdzsvarošana ES kohēzijas politikā

20-12-2016 REGI_PR(2016)595766 PE 595.766v01-00
REGI

Andrey NOVAKOV

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 31-01-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/06950

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability

26-09-2016 REGI_PR(2016)587491 PE 587.491v02-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/06935

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ieguldījumiem darbvietās un izaugsmē — maksimāla Eiropas strukturālo un investīciju fondu ieguldījuma izmantošana: KNR 16. panta 3. punktā minētā ziņojuma novērtēšana

22-07-2016 REGI_PR(2016)587442 PE 587.442v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 15-09-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/07019

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2017. gada līdz 2020. gadam izveido Strukturālo reformu atbalsta programmu un groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 un Regulu (ES) Nr. 1305/2013

14-07-2016 REGI_PR(2016)585523 PE 585.523v01-00
REGI

Lambert van NISTELROOIJ, Constanze KREHL

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-09-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/05171

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu — izvērtējums

23-06-2016 REGI_PR(2016)582284 PE 582.284v01-00
REGI

Salvatore CICU

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 19-07-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/06164

ZIŅOJUMA PROJEKTS par ES stratēģiju Alpu reģionam

30-03-2016 REGI_PR(2016)580480 PE 580.480v01-00
REGI

Mercedes BRESSO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-04-2016

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/05067