Sākums

 
Jaunākās ziņas
 
Next REGI meeting: 7 July 2014 (tbc)

The next constituent meeting of the Committee on Regional Development will take place most probably on Monday 7 July 2014.
 
Meeting room: tbc 

 
Papildu informācija
 
 
Nepalaidiet garām
 
Study on Economic, Social and Territorial situation of Ireland

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic
Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period.
The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

 
Papildu informācija
 
Exchange of views with Johannes Hahn on EU Cohesion Policy

The Members of the REGI Committee will hold on Tuesday 1 April 2014 from 9:00 to 11:00 an Exchange of views with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, on the achievements of EU Cohesion Policy during the Seventh Legislature.
 
Meeting room: ASP 1G-3

 
Papildu informācija
 
REGI votes on European Union Solidarity Fund - 19 March 2014

On 19 March 2014 from 17:00 to 17:30 the REGI Members will considerate and vote the agreement reached after interinstitutional negotiations on the European Union Solidarity Fund (EUSF).
 
Rapporteur: Rosa Estaràs Ferragut (EPP)
 
Procedure: 2013/0248(COD)
 
Meeting room: PHS 3C050

 
Papildu informācija
 
 
Prezentācija un kompetences
 
Šī komiteja ir atbildīga par:
 
reģionālo un kohēzijas politiku, it īpaši:
 
a)    Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Kohēzijas fondu un citiem Eiropas Savienības reģionālās politikas instrumentiem,
 
b)    novērtējumu, kāda ietekme ir citiem Eiropas Savienības politikas virzieniem uz ekonomisko un sociālo kohēziju,
 
c)    Eiropas Savienības strukturālo instrumentu koordinēšanu,
 
d)    attālākajiem reģioniem un salām, kā arī pārrobežu un starpreģionālo sadarbību,
 
e)    attiecībām ar Reģionu komiteju, starpreģionālās sadarbības organizācijām un vietējām un reģionālajām varas iestādēm.
 
2006. gada 14. decembrī Priekšsēdētāju konference nolēma pilsētu tematiku iekļaut komitejas pamatkompetenču lokā.
 
Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 3. pantā teikts, ka Savienība „veicina ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un solidaritāti dalībvalstu starpā”. Tāpēc struktūrfondu resursi tiek izmantoti, lai atbalstītu labi izstrādātu reģionālās attīstības politiku, kas mijiedarbojas ar citām politikām, galvenokārt tādās jomās kā pētniecība, enerģētika un transports, un lai palīdzētu sasniegt šīs politikas mērķus.
 
Reģionālās attīstības komiteja, kuru man ir gods vadīt, ir atbildīga par to, lai Savienība un dalībvalstis sekmīgi īstenotu ekonomikas politiku, tādējādi izpildot noteikto mērķi. Tādēļ mēs cieši sadarbojamies ar Savienības prezidentvalsti, Padomi, Eiropas Komisiju, kā arī ar ES konsultatīvajām iestādēm, piemēram, Reģionu komiteju un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, un daudzām citām reģionālām un vietējām organizācijām.
 
Komiteju veido 50 locekļi un 50 aizstājēji, kuri pārstāv Eiropas Parlamenta politiskās grupas, kas ar koordinatoru palīdzību sadarbojas ar komitejas prezidiju, lai organizētu komitejas darbu.
 
Šajā tīmekļa vietnē jūs atradīsiet sīku informāciju par mūsu likumdošanas un politisko darbību un sadaļā „EP Live” varēsiet sekot līdzi sanāksmēm.
 
Danuta Maria HÜBNER