Ziņojumi


Kad ziņojuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļiem ir iespēja līdz noteiktam termiņam ierosināt grozījumus. Pēc tam komiteja apspriež ierosinātos grozījumus un balso par tiem. Kad ziņojuma projekts ir grozīts un galīgā balsošana notikusi, tas kļūst par ziņojumu un to iesniedz plenārsēdei. Šajā lappusē ir ziņojumu galīgās versijas pēc komitejas darba pabeigšanas.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumus.

ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu — izvērtējums

17-11-2016 A8-0341/2016 PE 582.284v02-00
REGI

Salvatore CICU

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/06164

ZIŅOJUMS par ES stratēģiju Alpu reģionam

13-07-2016 A8-0226/2016 PE 580.480v03-00
REGI

Mercedes BRESSO

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/05067

GROZĪJUMI
001-004

ZIŅOJUMS par Eiropas teritoriālo sadarbību — paraugprakse un inovatīvi pasākumi

09-06-2016 A8-0202/2016 PE 577.064v02-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/04828

ZIŅOJUMS par kohēzijas politiku un pētniecības un inovācijas stratēģijām pārdomātai specializācijai (RIS3)

28-04-2016 A8-0159/2016 PE 575.283v02-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/04824

ZIŅOJUMS par kohēzijas politiku ES kalnu reģionos

04-04-2016 A8-0074/2016 PE 572.940v02-00
REGI

Iliana IOTOVA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/04826