Ziņojumi


Kad ziņojuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļiem ir iespēja līdz noteiktam termiņam ierosināt grozījumus. Pēc tam komiteja apspriež ierosinātos grozījumus un balso par tiem. Kad ziņojuma projekts ir grozīts un galīgā balsošana notikusi, tas kļūst par ziņojumu un to iesniedz plenārsēdei. Šajā lappusē ir ziņojumu galīgās versijas pēc komitejas darba pabeigšanas.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumus.

ZIŅOJUMS par tehniskās palīdzības perspektīvām kohēzijas politikā

04-05-2017 A8-0180/2017 PE 597.486v02-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/08466

ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības Solidaritātes fondu — izvērtējums

17-11-2016 A8-0341/2016 PE 582.284v02-00
REGI

Salvatore CICU

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/06164

ZIŅOJUMS par ES stratēģiju Alpu reģionam

13-07-2016 A8-0226/2016 PE 580.480v03-00
REGI

Mercedes BRESSO

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/05067

GROZĪJUMI
001-004

ZIŅOJUMS par Eiropas teritoriālo sadarbību — paraugprakse un inovatīvi pasākumi

09-06-2016 A8-0202/2016 PE 577.064v02-00
REGI

Iskra MIHAYLOVA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/04828