Ziņojumi


Kad ziņojuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļiem ir iespēja līdz noteiktam termiņam ierosināt grozījumus. Pēc tam komiteja apspriež ierosinātos grozījumus un balso par tiem. Kad ziņojuma projekts ir grozīts un galīgā balsošana notikusi, tas kļūst par ziņojumu un to iesniedz plenārsēdei. Šajā lappusē ir ziņojumu galīgās versijas pēc komitejas darba pabeigšanas.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumus.

ZIŅOJUMS par ES makroreģionālo stratēģiju īstenošanu

01-12-2017 A8-0389/2017 PE 604.868v02-00
REGI

Andrea COZZOLINO

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/09434

ZIŅOJUMS par ES kohēzijas politikas pamatelementiem pēc 2020. gada

24-05-2017 A8-0202/2017 PE 599.838v02-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/08792

GROZĪJUMI
001-001
002-002
003-003

ZIŅOJUMS par tehniskās palīdzības perspektīvām kohēzijas politikā

04-05-2017 A8-0180/2017 PE 597.486v02-00
REGI

Ruža TOMAŠIĆ

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/08466