Ziņojumi

Kad ziņojuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļiem ir iespēja līdz noteiktam termiņam ierosināt grozījumus. Pēc tam komiteja apspriež ierosinātos grozījumus un balso par tiem. Kad ziņojuma projekts ir grozīts un galīgā balsošana notikusi, tas kļūst par ziņojumu un to iesniedz plenārsēdei. Šajā lappusē ir ziņojumu galīgās versijas pēc komitejas darba pabeigšanas.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumus.

Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kanāriju salās piemērojamo AIEM nodokli

Datums :02-04-2014

Atsauce :

A7-0263/2014 PE 532.299v02-00
REGI

Danuta Maria HÜBNER

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/15503

Dokumenti :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ZIŅOJUMS par viedtīklu attīstības vietējo un reģionālo ietekmi

Datums :10-01-2014

Atsauce :

A7-0019/2014 PE 523.006v02-00
REGI

Elisabeth SCHROEDTER

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/7/13171

Šīsdienas pārraides
 
Šodien pārraides nav paredzētas  
Iepriekšējās plenārsesijas
 
Sagaidīšanas uzruna
 
 

Līguma par Eiropas Savienības darbību 3. pantā teikts, ka Savienība „veicina ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un solidaritāti dalībvalstu starpā”. Tāpēc struktūrfondu resursi tiek izmantoti, lai atbalstītu labi izstrādātu reģionālās attīstības politiku, kas mijiedarbojas ar citām politikām, galvenokārt tādās jomās kā pētniecība, enerģētika un transports, un lai palīdzētu sasniegt šīs politikas mērķus.
 
Reģionālās attīstības komiteja, kuru man ir gods vadīt, ir atbildīga par to, lai Savienība un dalībvalstis sekmīgi īstenotu ekonomikas politiku, tādējādi izpildot noteikto mērķi. Tādēļ mēs cieši sadarbojamies ar Savienības prezidentvalsti, Padomi, Eiropas Komisiju, kā arī ar ES konsultatīvajām iestādēm, piemēram, Reģionu komiteju un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, un daudzām citām reģionālām un vietējām organizācijām.
 
Komiteju veido 50 locekļi un 50 aizstājēji, kuri pārstāv Eiropas Parlamenta politiskās grupas, kas ar koordinatoru palīdzību sadarbojas ar komitejas prezidiju, lai organizētu komitejas darbu.
 
Šajā tīmekļa vietnē jūs atradīsiet sīku informāciju par mūsu likumdošanas un politisko darbību un sadaļā „EP Live” varēsiet sekot līdzi sanāksmēm.
 
Danuta Maria HÜBNER