Ziņojumi


Kad ziņojuma projekts ir iesniegts komitejā, tās locekļiem ir iespēja līdz noteiktam termiņam ierosināt grozījumus. Pēc tam komiteja apspriež ierosinātos grozījumus un balso par tiem. Kad ziņojuma projekts ir grozīts un galīgā balsošana notikusi, tas kļūst par ziņojumu un to iesniedz plenārsēdei. Šajā lappusē ir ziņojumu galīgās versijas pēc komitejas darba pabeigšanas.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumus.

ZIŅOJUMS par kohēzijas politiku un pētniecības un inovācijas stratēģijām pārdomātai specializācijai (RIS3)

28-04-2016 A8-0159/2016 PE 575.283v02-00
REGI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/04824

ZIŅOJUMS par kohēzijas politiku ES kalnu reģionos

04-04-2016 A8-0074/2016 PE 572.940v02-00
REGI

Iliana IOTOVA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/04826

ZIŅOJUMS par kohēzijas politiku un marginalizētām iedzīvotāju grupām

30-10-2015 A8-0314/2015 PE 554.719v02-00
REGI

Terry REINTKE

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/02313

GROZĪJUMI
001-001

ZIŅOJUMS par ES stratēģiju attiecībā uz Adrijas un Jonijas jūras reģionu

01-10-2015 A8-0279/2015 PE 557.188v02-00
REGI

Ivan JAKOVČIĆ

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/02161

GROZĪJUMI
001-001
002-002

ZIŅOJUMS par Kohēzijas politiku un stratēģijas „Eiropa 2020” pārskatīšanu

30-09-2015 A8-0277/2015 PE 557.275v02-00
REGI

Fernando RUAS

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/02312

ZIŅOJUMS par ES rīcībpolitiku urbāno dimensiju

26-06-2015 A8-0218/2015 PE 549.165v02-00
REGI

Kerstin WESTPHAL

Dokumenti, kas saistīti ar lietu REGI/8/02016