Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Maritime Single Window environment and repealing Directive 2010/65/EU

15-10-2018 TRAN_PR(2018)628380 PE 628.380v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 20-11-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību

02-10-2018 TRAN_PR(2018)628414 PE 628.414v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-10-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 96/53/EK groza attiecībā uz termiņu īpašo noteikumu par maksimālajiem garumiem īstenošanai tādu kabīņu gadījumā, kas uzlabo aerodinamikas rādītājus, energoefektivitāti un drošības rādītājus

26-09-2018 TRAN_PR(2018)626842 PE 626.842v01-00
TRAN

Karima DELLI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 09-11-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasākumu racionalizēšanu ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla ieviešanu

17-09-2018 TRAN_PR(2018)627834 PE 627.834v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 16-10-2018

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu, ar ko groza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

12-09-2018 TRAN_PR(2018)626929 PE 626.929v01-00
TRAN

Keith TAYLOR

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-10-2018

ZIŅOJUMA PROJEKTS par transportlīdzekļu autonomo vadīšanu Eiropas transportā

20-07-2018 TRAN_PR(2018)623787 PE 623.787v01-00
TRAN

Wim van de CAMP

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 12-09-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/13335

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014

13-07-2018 CJ05_PR(2018)625415 PE 625.415v01-00
TRAN ITRE

Henna VIRKKUNEN, Marian-Jean MARINESCU, Pavel TELIČKA

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-09-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu CJ05/8/14001

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai un ar ko atceļ Direktīvu 2000/59/EK un groza Direktīvu 2009/16/EK un Direktīvu 2010/65/ES

18-06-2018 TRAN_PR(2018)620820 PE 620.820v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 18-07-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/12125

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum

15-06-2018 TRAN_PR(2018)623746 PE 623.746v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 01-10-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/11610

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu, ar ko groza Gaisa transporta nolīgumu starp Kanādu un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

07-06-2018 TRAN_PR(2018)620898 PE 620.898v01-00
TRAN

Francisco ASSIS

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 13-06-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/00368