Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzelzceļa transporta statistiku (pārstrādāta redakcija)

23-11-2017 TRAN_PR(2017)613367 PE 613.367v02-00
TRAN

Karima DELLI

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par konkurences aizsardzību gaisa transportā un Regulas (EK) Nr. 868/2004 atcelšanu

10-11-2017 TRAN_PR(2017)613412 PE 613.412v01-00
TRAN

Markus PIEPER

ZIŅOJUMA PROJEKTS par Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģiju

16-10-2017 TRAN_PR(2017)610712 PE 610.712v01-00
TRAN

István UJHELYI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 21-11-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/09928

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses

13-10-2017 TRAN_PR(2017)610891 PE 610.891v01-00
TRAN

Theresa GRIFFIN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 21-11-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/09385

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

14-09-2017 TRAN_PR(2017)610572 PE 610.572v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 11-10-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/09351

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Direktīvā 2010/40/ES groza deleģēto aktu pieņemšanas laikposmu

20-07-2017 TRAN_PR(2017)606171 PE 606.171v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-09-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/09570

ZIŅOJUMA PROJEKTS par dzīvību glābšanu: autotransporta drošības uzlabošana ES

22-06-2017 TRAN_PR(2017)606166 PE 606.166v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 14-07-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/10148

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā* par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi

19-06-2017 TRAN_PR(2017)606056 PE 606.056v01-00
TRAN

Roberts ZĪLE

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/09358

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību un Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām

24-05-2017 TRAN_PR(2017)604819 PE 604.819v01-00
TRAN

Peter LUNDGREN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 27-06-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/09186

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1101/89, Regulu (EK) Nr. 685/2001 un Regulu (EK) Nr. 2888/2000

10-05-2017 TRAN_PR(2017)604644 PE 604.644v01-00
TRAN

Karima DELLI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 07-06-2017

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/08667