Ziņojumu projekti


Komitejas var tikt aicinātas sagatavot ziņojumu par normatīviem vai nenormatīviem jautājumiem. Parasti komitejai lūdz sagatavot ziņojumu par konkrētu jautājumu, kas attiecas uz tās kompetencē esošu politikas jomu. Tomēr noteiktos apstākļos komiteja var sagatavot ziņojumu arī pēc savas iniciatīvas. No komitejas locekļu vidus katram ziņojumam tiek izvēlēts referents, kas atbildīgs par tā sagatavošanu. Kad ziņojuma projekts ir uzrakstīts, ar to iepazīstina un to apspriež komitejas sanāksmēs, un komitejas locekļi, ja vēlas, var ierosināt grozījumus. Šajā lappusē ir negrozīti ziņojumu projektu teksti.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos ziņojumu projektus.

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK

18-12-2018 TRAN_PR(2018)632060 PE 632.060v01-00
TRAN

Marita ULVSKOG

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 28-01-2019

IETEIKUMA PROJEKTS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Transporta kopienas dibināšanas līgumu

05-12-2018 TRAN_PR(2018)628593 PE 628.593v01-00
TRAN

Karima DELLI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 16-01-2019

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1316/2013 sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

13-11-2018 TRAN_PR(2018)630498 PE 630.498v01-00
TRAN

Karima DELLI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-12-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/14444

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 391/2009 groza attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

09-11-2018 TRAN_PR(2018)629544 PE 629.544v01-00
TRAN

Isabella DE MONTE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 10-12-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/14442

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni un atceļ Direktīvu 2005/45/EK

29-10-2018 TRAN_PR(2018)628404 PE 628.404v01-00
TRAN

Dominique RIQUET

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 30-11-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/13251

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju

25-10-2018 TRAN_PR(2018)629586 PE 629.586v01-00
TRAN

Claudia SCHMIDT

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 04-12-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/13188

IETEIKUMA PROJEKTS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu grozījumu Nolīgumā starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā

22-10-2018 TRAN_PR(2018)629411 PE 629.411v01-00
TRAN

Theresa GRIFFIN

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 26-11-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/08428

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi un atceļ Direktīvu 2010/65/ES

15-10-2018 TRAN_PR(2018)628380 PE 628.380v01-00
TRAN

Deirdre CLUNE

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 20-11-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/13147

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/96/EK par ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību

02-10-2018 TRAN_PR(2018)628414 PE 628.414v01-00
TRAN

Daniela AIUTO

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 25-10-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/13190

ZIŅOJUMA PROJEKTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 96/53/EK groza attiecībā uz termiņu īpašo noteikumu par maksimālajiem garumiem īstenošanai tādu kabīņu gadījumā, kas uzlabo aerodinamikas rādītājus, energoefektivitāti un drošības rādītājus

26-09-2018 TRAN_PR(2018)626842 PE 626.842v01-00
TRAN

Karima DELLI

Grozījumu iesniegšanas termiĦš : 20-11-2018

Dokumenti, kas saistīti ar lietu TRAN/8/13178