Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Komisijas deleģētā regula, kas attiecībā uz sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu ieviešanu un izmantošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES

2019/2651(DEA) Deleģēto aktu procedūras
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Padomes Lēmumam par Nolīguma par laika ierobežojumiem attiecībā uz vienošanos par gaisa kuģu iznomāšanu ar apkalpi starp Amerikas Savienotajām Valstīm, Eiropas Savienību, Islandi un Norvēģijas Karalisti noslēgšanu Eiropas Savienības vārdā

2019/0126(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Itāliju pilnvaro risināt sarunas un noslēgt ar Šveici nolīgumu, kas atļauj kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos

2019/0108(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
TRAN

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Vāciju pilnvaro grozīt spēkā esošo divpusējo nolīgumu ar Šveici par autotransportu, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos

2019/0107(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
TRAN

atbildīgā komiteja

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Korejas Republiku par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

2019/0044(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par civilās aviācijas drošību

2018/0155(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Ķīnas Tautas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

2018/0147(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Savienības sertifikācijas sistēma attiecībā uz aviācijas drošības pārbaužu iekārtām

2016/0236(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
TRAN IMCO

atbildīgā komiteja

Nolīguma noslēgšana starp Eiropas Savienību un Bangladešas Tautas Republikas valdību par dažiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem

2015/0188(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja

Protokols, ar ko groza ES un Moldovas Nolīgumu par kopējas aviācijas telpas izveidi, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos ES

2015/0035(NLE) Neleģislatīvās procedūras
TRAN

atbildīgā komiteja