Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Komisijas regula, ar ko attiecībā uz hlormekvata maksimālajiem atlieku līmeņiem kultivētās sēnēs groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu

2019/2706(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ENVI

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko attiecībā uz aromatizējošas vielas furān-2(5H)-ona svītrošanu no Savienības saraksta groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu

2019/2708(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ENVI

atbildīgā komiteja

Draft amending budget no 2 to the general budget - Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+

2019/2022(BUD) Budžeta procedūra
BUDG

Daniele VIOTTI [S&D]

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku

2019/2707(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ENVI

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Itāliju pilnvaro risināt sarunas un noslēgt ar Šveici nolīgumu, kas atļauj kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos

2019/0108(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
TRAN

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Vāciju pilnvaro grozīt spēkā esošo divpusējo nolīgumu ar Šveici par autotransportu, lai atļautu kabotāžas pārvadājumus, sniedzot starptautiskus pasažieru autopārvadājumu pakalpojumus ar autobusiem abu valstu pierobežas reģionos

2019/0107(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
TRAN

atbildīgā komiteja

Zālamana Salu pievienošanās Partnerattiecību pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Klusā okeāna valstīm, no otras puses

2019/0099(NLE) Neleģislatīvās procedūras
INTA

atbildīgā komiteja

Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz aizsardzības pasākumiem Savienības satvarā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu un Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu

2019/0096(CNS) * Apspriežu procedūra
ECON

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko attiecībā uz 2,5-dihlorbenzoskābes metilestera, mandipropamīda un profoksidīma maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu

2019/2705(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ENVI

atbildīgā komiteja

Elastības instrumenta izmantošana nolūkā finansēt steidzamus budžeta pasākumus, lai risinātu migrācijas, bēgļu pieplūduma un drošības apdraudējumu radītās pašreizējās problēmas, kā arī, lai paplašinātu Strukturālo reformu atbalsta programmu

2018/2073(BUD) Budžeta procedūra
BUDG

atbildīgā komiteja