Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Komisijas regula, ar ko attiecībā uz hlormekvata maksimālajiem atlieku līmeņiem kultivētās sēnēs groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu

2019/2706(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ENVI

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko attiecībā uz 2,5-dihlorbenzoskābes metilestera, mandipropamīda un profoksidīma maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu

2019/2705(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ENVI

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētais lēmums, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 papildina attiecībā uz piemērojamajām sistēmām, kas novērtē un pārbauda tādu balustrāžu komplektu un margu komplektu ekspluatācijas īpašību noturību, kurus būvdarbos paredzēts izmantot tikai pasargāšanai no kritieniem un kuri nav pakļauti vertikālām konstrukcijas radītām slodzēm

2019/2660(DEA) Deleģēto aktu procedūras
IMCO

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, kas attiecībā uz sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu ieviešanu un izmantošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES

2019/2651(DEA) Deleģēto aktu procedūras
TRAN

Dominique RIQUET [ALDE]

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums INFO 01/2018, III iedaļa - Komisija

2018/2242(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Sprāgstvielu prekursoru tirdzniecība un lietošana

2018/0103(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
LIBE

[S&D]

atbildīgā komiteja

Dzeramā ūdens kvalitāte (pārstrādāta redakcija)

2017/0332(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
ENVI

Christophe HANSEN [PPE]

atbildīgā komiteja

Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 3/2017 — EĀDD

2017/2267(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 8/2016 — Reģionu komiteja

2016/2287(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums 2016. gada budžetā — Euratom Apgādes aģentūra

2016/2207(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja