Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Apropriāciju pārvietojums Nr. 3/2018 — Eiropas Ombuds

2018/2229(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums Nr. 1/2018 — Eiropas Ārējās darbības dienests

2018/2228(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Priekšlikums, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu

2018/0328(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
ITRE

atbildīgā komiteja

Sezonālās laika maiņas pārtraukšana

2018/0332(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
TRAN

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums INF 2/2018 — Reģionu komiteja

2018/2227(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums V/AB-10/C/18 — Revīzijas palāta

2018/2226(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums DEC 20/2018, III iedaļa — Komisija

2018/2224(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums DEC 21/2018, III iedaļa — Komisija

2018/2225(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana saskaņā ar Portugāles pieteikumu EGF/2018/002 PT/Norte - Centro — Lisboa wearing apparel

2018/2223(BUD) Budžeta procedūra
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

atbildīgā komiteja

Ikgadējā priekšfinansējuma korekcija 2021.–2023. gadam

2018/0322(COD) ***| Parastā likumdošanas procedūra  pirmais lasījums
REGI

atbildīgā komiteja