Iesāktās procedūras


Sadaļā "Iesāktās procedūras" ir iekļautas tās likumdošanas procedūras, kas pašlaik notiek katrā komitejā. Katram jautājumam ir norādīts procedūras veids, referenta vārds un tas, vai attiecīgā komiteja ir aicināta būt par atbildīgo komiteju vai sagatavot atzinumu. Ir norādīta arī saite uz Likumdošanas observatoriju, kurā ir detalizēta informācija par procedūru, tostarp visi saistītie dokumenti. Tiklīdz procedūra komitejā ir pabeigta, par attiecīgo jautājumu balso plenārsēdē un procedūru uzskata par pabeigtu.

Meklēt

Revīzijas palātas locekļu daļēja nomaiņa — Rumānijas kandidāts

2019/0802(NLE) Neleģislatīvās procedūras
CONT

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 papildina attiecībā uz finansējumu, kas nav saistīts ar attiecīgo darbību izmaksām

2019/2584(DEA) Deleģēto aktu procedūras
REGI

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšana amatā

2019/0902(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

atbildīgā komiteja

Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšana

2019/0801(NLE) Neleģislatīvās procedūras
ECON

Roberto GUALTIERI [S&D]

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētais lēmums, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, 2021.–2030. gada periodam nosakot sarakstu ar nozarēm un apakšnozarēm, kuras uzskatāmas par pakļautām oglekļa emisiju pārvirzes riskam

2019/2585(DEA) Deleģēto aktu procedūras
ENVI

atbildīgā komiteja, ciešāka sadarbība

Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2015/2195 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1304/2013 par Eiropas Sociālo fondu papildināšanu attiecībā uz vienību izmaksu standarta shēmu un vienreizējo maksājumu definīcijām saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm

2019/2583(DEA) Deleģēto aktu procedūras
EMPL

atbildīgā komiteja

Apropriāciju pārvietojums INF 1/2019 — Reģionu komiteja

2019/2006(GBD) Budžeta pārvaldība: pārskaitījumi un apropriāciju pārnesumi
BUDG

atbildīgā komiteja

Pieprasījums atcelt José Manuel Fernandes imunitāti

2019/2005(IMM) Neaizskaramība
JURI

atbildīgā komiteja

Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības

2019/2581(DEA) Deleģēto aktu procedūras
LIBE ECON

atbildīgā komiteja

Komisijas regula, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK nosaka ekodizaina prasības sadzīves trauku mazgāšanas mašīnām, groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1275/2008 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 1016/2010

2019/2578(RPS) Regulatīvā kontroles procedūra
ENVI

atbildīgā komiteja