Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA DOKUMENTS par LESD 80. pantu — solidaritāti un taisnīgu atbildības sadalījumu, tostarp par meklēšanas un glābšanas pienākumiem (INI ziņojumu par situāciju Vidusjūras reģionā un nepieciešamību pēc holistiskas pieejas migrācijai)

15-07-2015 LIBE_DT(2015)564907 PE 564.907v01-00
LIBE

Roberta METSOLA, Kashetu KYENGE

Dokumenti, kas saistīti ar lietu LIBE/8/03166

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2095(INI)

DARBA DOKUMENTS par drošu un likumīgu maršrutu izstrādāšanu patvēruma meklētājiem un bēgļiem ES, tostarp Savienības pārvietošanas politiku un attiecīgo integrācijas politiku (INI ziņojumu par situāciju Vidusjūras reģionā un nepieciešamību pēc holistiskas ES pieejas migrācijai)

15-07-2015 LIBE_DT(2015)564908 PE 564.908v01-00
LIBE

Roberta METSOLA, Kashetu KYENGE

Dokumenti, kas saistīti ar lietu LIBE/8/03166

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2095(INI)

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 5/2015 (2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Vai finanšu instrumentu izmantošana lauku attīstības jomā ir sekmīga un daudzsološa pieeja”

26-06-2015 CONT_DT(2015)557167 PE 557.167v01-00
CONT

Jens GEIER

  WORKING DOCUMENT on common rules with a view to the application of the external dimension of the CFP, including fisheries agreements

24-06-2015 PECH_DT(2015)560800 PE 560.800v01-00
PECH

Linnéa ENGSTRÖM

  WORKING DOCUMENT on the Annual Budgetary Procedure 2016 in CULT Committee

23-06-2015 CULT_DT(2015)560900 PE 560.900v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu CULT/8/03196

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2074(BUD)

  WORKING DOCUMENT on prevention of radicalisation and recruitment of EU citizens by terrorist organisations

27-05-2015 LIBE_DT(2015)551968 PE 551.968v01-00
LIBE

Rachida DATI

Dokumenti, kas saistīti ar lietu LIBE/8/02968

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2063(INI)

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 3/2015 (2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) ES garantija jauniešiem: sperti pirmie soļi, bet gaidāmi īstenošanas riski

07-05-2015 CONT_DT(2015)551998 PE 551.998v03-00
CONT

Karin KADENBACH

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 4/2015 (2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Tehniskā palīdzība: tās devums lauksaimniecībā un lauku attīstībā”

29-04-2015 CONT_DT(2015)554863 PE 554.863v01-00
CONT

Karin KADENBACH

DARBA DOKUMENTS par ilgtspējīgas parasto metālu rūpniecības attīstīšanu Eiropā

27-04-2015 ITRE_DT(2015)552082 PE 552.082v01-00
ITRE

Edouard MARTIN

Dokumenti, kas saistīti ar lietu ITRE/8/02154

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2014/2211(INI)

DARBA DOKUMENTS par īstenošanas ziņojumu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI)

27-04-2015 AFCO_DT(2015)554924 PE 554.924v02-00
AFCO

György SCHÖPFLIN

Dokumenti, kas saistīti ar lietu AFCO/8/02357

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2014/2257(INI)