Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on the management of the fishing fleets in the outermost regions

14-09-2016 PECH_DT(2016)589246 PE 589.246v01-00
PECH

Ulrike RODUST

DARBA DOKUMENTS ERP īpašais ziņojums Nr. 15/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Vai Komisija efektīvi pārvaldīja humāno palīdzību iedzīvotājiem, kuri cieš no konfliktiem Āfrikas Lielo ezeru reģionā”

09-09-2016 CONT_DT(2016)585728 PE 585.728v01-00
CONT

Miroslav POCHE

  WORKING DOCUMENT on Council’s position on Draft Budget 2017

30-08-2016 BUDG_DT(2016)587665 PE 587.665v01-00
BUDG

Jens GEIER, Indrek TARAND

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2047(BUD)

DARBA DOKUMENTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem – TEHNISKO PASĀKUMU MĒRĶI

24-08-2016 PECH_DT(2016)584005 PE 584.005v03-00
PECH

Gabriel MATO

DARBA DOKUMENTS par Padomes Direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, piemērošanu

13-07-2016 FEMM_DT(2016)585717 PE 585.717v02-00
FEMM

Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2012(INI)

DARBA DOKUMENTS par dzimumu līdztiesības veicināšanu garīgās veselības un klīniskās pētniecības jomā

11-07-2016 FEMM_DT(2016)585797 PE 585.797v01-00
FEMM

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu FEMM/8/06684

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2096(INI)

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 3/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana): “Baltijas jūras eitrofikācijas apkarošana: vajadzīga efektīvāka turpmākā rīcība”

07-07-2016 CONT_DT(2016)583946 PE 583.946v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 8/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Dzelzceļa kravu pārvadājumi ES: pareizais ceļš vēl nav atrasts”

06-07-2016 CONT_DT(2016)583878 PE 583.878v01-00
CONT

Marian-Jean MARINESCU

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/0287(COD)

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Savienības stratēģijas nepieciešamību, lai pārtrauktu un novērstu vīriešu un sieviešu pensiju atšķirību

23-06-2016 FEMM_DT(2016)584177 PE 584.177v01-00
FEMM

Constance LE GRIP

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2061(INI)