Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on buildings policy related to the European Medicines Agency and the European Banking Authority

02-02-2018 BUDG_DT(2018)618036 PE 618.036v01-00
BUDG

Monika HOHLMEIER

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 20/2017 (2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „ES finansēti aizdevumu garantiju instrumenti: panākti pozitīvi rezultāti, bet vajadzīga mērķtiecīgāka orientācija uz labuma guvējiem un koordinācija ar valstu shēmām“

25-01-2018 CONT_DT(2018)616808 PE 616.808v01-00
CONT

Martina DLABAJOVÁ

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 16/2017: „Lauku attīstības plānošana: tai jābūt mazāk sarežģītai un vairāk uzmanības jāveltī rezultātiem“

23-01-2018 CONT_DT(2018)615449 PE 615.449v01-00
CONT

Karin KADENBACH

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 21/2017 (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Zaļināšana: sarežģītāka ienākumu atbalsta shēma, kas vēl nav efektīva vides aizsardzības ziņā”

23-01-2018 CONT_DT(2018)615577 PE 615.577v01-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  WORKING DOCUMENT on on the proposals to amend the European System of Financial Supervisions

23-01-2018 ECON_DT(2018)616735 PE 616.735v01-00
ECON

Burkhard BALZ, Pervenche BERÈS

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 13/2017 (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Vienota Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma: vai politiskā izvēle reiz kļūs par realitāti?”

22-01-2018 CONT_DT(2018)615420 PE 615.420v01-00
CONT

Claudia SCHMIDT

  FIRST WORKING DOCUMENT on The implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the EU institutional framework

22-01-2018 AFCO_DT(2018)613627 PE 613.627v02-00
AFCO

Barbara SPINELLI

DARBA DOKUMENTS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vietu groza Regulu (EK) Nr. 726/2004

18-01-2018 ENVI_DT(2018)616672 PE 616.672v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu ENVI/8/11697

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2017/0328(COD)

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 18/2017 (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Eiropas vienotā gaisa telpa: kultūra ir mainījusies, bet vienotas gaisa telpas nav”

12-01-2018 CONT_DT(2018)615391 PE 615.391v02-00
CONT

Marian-Jean MARINESCU

  WORKING DOCUMENT on on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a pan-European Personal Pension Product (PEPP) (COM 2017/0343) and the Commission Recommendation on the tax treatment of personal pension products, including the pan-European Personal Pension Product (C 2017/4393)

08-01-2018 ECON_DT(2018)615263 PE 615.263v01-00
ECON

Sophia in 't VELD