Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 18/2015 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Grūtībās nonākušajām valstīm sniegtā finansiālā palīdzība”

19-04-2016 CONT_DT(2016)573126 PE 573.126v01-00
CONT

Inés AYALA SENDER

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 10/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Lai nodrošinātu pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras efektīvu īstenošanu, ir vajadzīgi turpmāki uzlabojumi”

18-04-2016 CONT_DT(2016)580539 PE 580.539v01-00
CONT

Brian HAYES

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 24/2015 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Ar PVN saistītas krāpšanas apkarošana Kopienā: jārīkojas aktīvāk”

15-04-2016 CONT_DT(2016)578681 PE 578.681v01-00
CONT

Nedzhmi ALI

  WORKING DOCUMENT on digital democracy in the European Union: opportunities and challenges

07-04-2016 AFCO_DT(2016)580510 PE 580.510v01-00
AFCO

Ramón JÁUREGUI ATONDO

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/2008(INI)

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 25/2015 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “ES atbalsts lauku infrastruktūrai — iespējas panākt daudz labāku ieguldīto līdzekļu atdevi”

05-04-2016 CONT_DT(2016)576933 PE 576.933v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 19/2015 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Lai uzlabotu tehniskās palīdzības sniegšanu Grieķijai, lielāka uzmanība jāpievērš rezultātiem”

04-04-2016 CONT_DT(2016)578679 PE 578.679v01-00
CONT

Michael THEURER

DARBA DOKUMENTS par ES 2015. gada ziņojumu par politikas saskaņotību attīstībai

29-03-2016 DEVE_DT(2016)576863 PE 576.863v01-00
DEVE

Cristian Dan PREDA

Dokumenti, kas saistīti ar lietu DEVE/8/04874

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2317(INI)

  WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2016 and 2017

18-03-2016 BUDG_DT(2016)578710 PE 578.710v02-00
BUDG

Jens GEIER, José Manuel FERNANDES

  WORKING DOCUMENT on a Budgetary capacity for the Eurozone.

17-03-2016 CJ16_DT(2016)578795 PE 578.795v02-00
ECON BUDG

Reimer BÖGE, Pervenche BERÈS

Dokumenti, kas saistīti ar lietu CJ16/8/05365

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2015/2344(INI)

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 21/2015 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Uz rezultātiem vērsta pieeja ES attīstības un sadarbības pasākumos un to risku izvērtējums, kas saistīti ar šo pieeju”

09-03-2016 CONT_DT(2016)573176 PE 573.176v02-00
CONT

Bart STAES