Darba dokumenti


Darba dokumenti ir dokumenti, kas attiecas uz ziņojumu un atzinumu sagatavošanu. Šo dokumentu veidu komitejas bieži vien izmanto, lai publicētu paskaidrojumu par savu ziņojumu.
Izmantojot meklēšanas funkciju, varat atrast visus pieejamos darba dokumentus.

Daži dokumenti nav pieejami Jūsu valodā. Tie Jums tiek automātiski piedāvāti citā valodā. Pirms tiem ir norāde uz aizstājējvalodu (piem.: ).

  WORKING DOCUMENT on reform of the European Union’s system of own resources

28-06-2017 BUDG_DT(2017)607844 PE 607.844v01-00
BUDG

Janusz LEWANDOWSKI, Gérard DEPREZ

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2017/2053(INI)

DARBA DOKUMENTS Ceļā uz digitālās tirdzniecības stratēģiju

23-06-2017 INTA_DT(2017)605981 PE 605.981v02-00
INTA

Marietje SCHAAKE

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2017/2065(INI)

DARBA DOKUMENTS Revīzijas palātas īpašais ziņojums Nr. 6/2017 “ES reakcija uz bēgļu krīzi: karsto punktu pieeja” (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana)

23-06-2017 CONT_DT(2017)604614 PE 604.614v01-00
CONT

Dennis de JONG, Caterina CHINNICI

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas Īpašo ziņojumu Nr. 33/2016 (2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „Savienības civilās aizsardzības mehānisms: reaģēšanas koordinācija katastrofu gadījumā ārpus ES kopumā ir bijusi efektīva”

16-06-2017 CONT_DT(2017)597557 PE 597.557v01-00
CONT

Karin KADENBACH

DARBA DOKUMENTS par vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošanu Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE 606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

Dokumenti, kas saistīti ar procedūru 2016/0400(COD)

DARBA DOKUMENTS par sertifikācijas struktūru jauno lomu attiecībā uz KLP izdevumiem: pozitīvs solis vienota revīzijas modeļa virzienā, bet vēl jārisina ievērojamas nepilnības

15-06-2017 CONT_DT(2017)605918 PE 605.918v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 3/2017 (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana): ES palīdzība Tunisijai

13-06-2017 CONT_DT(2017)604615 PE 604.615v01-00
CONT

Gilles PARGNEAUX

DARBA DOKUMENTS par Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 2/2017 (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) Komisijas sarunas par 2014.–2020. gada partnerības nolīgumiem un programmām kohēzijas politikas jomā: izdevumi tiek mērķtiecīgāk virzīti uz stratēģijas “Eiropa 2020” prioritātēm, bet darbības rezultātu novērtēšana kļūst aizvien sarežģītāka

07-06-2017 CONT_DT(2017)604784 PE 604.784v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

DARBA DOKUMENTS par Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 4/2017 (2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) „ES budžeta aizsardzība pret nepareiziem izdevumiem: 2007.–2013. gada periodā Komisija aizvien plašāk izmantoja preventīvus pasākumus un finanšu korekcijas kohēzijas jomā“

07-06-2017 CONT_DT(2017)606054 PE 606.054v01-00
CONT

Georgi PIRINSKI

DARBA DOKUMENTS Par dzimumu līdztiesību ES tirdzniecības nolīgumos

29-05-2017 CJ30_DT(2017)599788 PE 599.788v01-00
FEMM INTA

Eleonora FORENZA, Malin BJÖRK