Dar

 
L-aħħar aħbarijiet
 
Next LIBE committee meetings

Next LIBE committee meetings will take place on:
 
Thursday 10 April 2014, 9.00 – 12.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) P3C050.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
***
 
LIBE Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens: Edward Snowden's testimony

   
 
Titilfuhix
L-aħbarijiet kollha  
Study: EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration. It describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency.

   
Report on the LIBE delegation to Italy and debate on the prison conditions in EU

On 10 April from 11.10 to 12.00 in room Paul Henri Spaak (PHS) P3C050, the LIBE Committee will hold a general debate on the prison conditions in EU Member States. The report on the LIBE delegation to Italy on 26-28 March will also be presented. The aim of the delegation was to gather information on the prisons system in Italy. The delegation visited three prisons in Rome and Naples and had several meetings with Italian authorities and organisations, in order to assess detainees' rights and conditions, pre-trial and prison regime for foreigners and the execution of sentences.

 
Għal aktar informazzjoni
 
Exchange of views with Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator

On 31 March at 15.45 in room JAN 4Q2, the LIBE Committee had an exchange of views with Mr Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator on anti-terrorism and security-related issues.

   
Exchange of views with Vice-President Neelie Kroes on Internet Governance

On 31 March 2014, at 17.00 in room József Antall (JAN) 4Q2, the LIBE Committee hold an exchange of views with Vice-President Neelie Kroes, Commissioner for the Digital Agenda for Europe on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, on Internet Policy and Governance - Europe's role in shaping the future of Internet Governance (Text with EEA relevance).

 
Għal aktar informazzjoni
 
 
Preżentazzjoni u kompetenzi
 
Kumitat responsabbli:
 
1. għall-protezzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini fit-territorju ta' l-Unjoni, tad-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet fundamentali, inkluża l-protezzjoni tal-minoranzi, kif stipulat fit-Trattati u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea;
 
2. għall-miżuri meħtieġa fil-ġlieda kontra kull tip ta' diskriminazzjoni, ħlief id-diskrimazzjoni sesswali jew id-diskriminazzjoni fuq il-post tax-xogħol u fis-suq tax-xogħol;
 
3. għal-leġiżlazzjoni fl-oqsma tat-trasparenza u tal-protezzjoni tal-persuni fiżiċi f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-iproċessar ta' informazzjoni personali;
 
4. għat-twaqqif u l-iżvilupp ta' żona ta' liberta`, sigurtà u ġustizzja, b'mod partikulari:
(a)    miżuri li għandhom x'jaqsmu mad-dħul u l-moviment tal-persuni, ma' l-asil u l-migrazzjoni,
(b)    miżuri li għandhom x'jaqsmu mal-ġestjoni integrata tal-fruntieri komuni,
(c)    miżuri li għandhom x'jaqsmu mal-koperazzjoni tal-pulizija u mal-koperazzjoni ġudizjarja fil-qasam kriminali;
 
5. għall-Osservatorju Ewropew għad-Drogi u t-Tossikodipendenza u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, l-Europol, l-Eurojust, iċ-Cepol u entitajiet u aġenziji oħra li joperaw fl-istess qasam;
 
6. għad-determinazzjoni ta' riskju evidenti ta' ksur gravi, min-naħa ta' Stat Membru, tal-prinċipji li huma komuni għall-Istati Membri.
 
Xandiriet tal-ġurnata
 
L-ebda xandira llum  
Librerija Multimidja
 
Kelmtejn ta' merħba
 
 

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni (LIBE) huwa responsabbli għall-parti l-kbira tal-leġiżlazzjoni u tal-iskrutinju demokratiku rigward il-politiki marbuta mat-trasformazzjoni tal-Unjoni Ewropea fi spazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja (l-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-UE). Dawn il-politiki huma magħġuna mal-implimentazzjoni tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali fit-territorju tal-UE, kif ukoll mat-tisħiħ taċ-ċittadinanza Ewropea.
 
L-Unjoni Ewropea twettaq xogħolha f'dan il-qasam bl-impenn konġunt tal-Istati Membri, il-Parlamenti nazzjonali tagħhom, il-ġudikatura u s-soċjetà ċivili. Konsegwentement, l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja jista' jsir il-qofol tal-ordinament legali l-ġdid wara t-Trattat ta' Lisbona; dan filwaqt li, fl-istess ħin, jitħares ir-rispett sħiħ tal-ordinamenti legali nazzjonali (l-Artikolu 6 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE).
 
Biex dawn il-miri jintlaħqu, ġiet adottata strateġija multiannwali (l-hekk imsejjaħ "Programm ta' Stokkolma) għall-perjodu 2010-2014, u l-istrateġija stabbiliet bosta objettivi strateġiċi, leġiżlattivi u operazzjonali dwar, fost l-oħrajn, iċ-ċittadinanza, it-trasparenza, il-protezzjoni tad-dejta, il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, l-għoti tal-libertà tal-moviment, il-kontroli fil-fruniteri, l-asil u l-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija.
 
Għall-ilħiq ta' dawn l-objettivi f'oqsma hekk sensittivi, il-fiduċja reċiproka u l-parteċipazzjoni attiva bejn l-istituzzjonijiet tal-UE, l-Istati Membri u ċ-ċittadini Ewropej se jkunu essenzjali biex nirnexxu. Min-naħa tiegħu, il-Kumitat LIBE se jagħmel ħiltu biex jibni djalogu siewi ma' dawn il-partijiet interessati kollha, biex nilħqu bis-sħiħ il-miri tat-Trattati u tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR