Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

2018/0427(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
AFCO

Guy VERHOFSTADT [ALDE]

kumitat responsabbli

Proposta għal Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba

2018/2070(ACI) Proċedura ta' ftehim interistituzzjonali
AFCO

Charles GOERENS [ALDE]

kumitat responsabbli

Emenda tal-Artikolu 22 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew

2017/0810(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AFCO ECON

Gabriel MATO [PPE] Danuta Maria HÜBNER [PPE]

kumitat responsabbli

Proposta għal emenda tal-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba

2016/2232(ACI) Proċedura ta' ftehim interistituzzjonali
AFCO

Danuta Maria HÜBNER [PPE]

kumitat responsabbli

Baġit 2020 - Mandat għat-Trilogu

2019/2010(BUD) Proċedura baġitarja
AFCO

Alain LAMASSOURE [PPE]

għal opinjoni

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew

2018/2168(DEC) Proċedura ta' kwittanza
AFCO

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2021-2027

2018/0166(APP) Proċedura ta' approvazzjoni
AFCO

Fabio Massimo CASTALDO [EFDD]

għal opinjoni

Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar is-sistema ta' riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea

2018/0135(CNS) * Proċedura ta' konsultazzjoni
AFCO

Jasenko SELIMOVIC [ALDE]

għal opinjoni

Id-determinazzjoni ta' riskju ċar ta' ksur gravi tal-istat tad-dritt mir-Repubblika tal-Polonja

2017/0360(NLE) Proċeduri mhux legislattivi
AFCO

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ [ALDE]

għal opinjoni

It-tisħiħ tar-responsabbiltà fiskali u l-orjentazzjoni baġitarja fuq perjodu medju fl-Istati Membri

2017/0335(CNS) * Proċedura ta' konsultazzjoni
AFCO

György SCHÖPFLIN [PPE]

għal opinjoni