Attivitajiet attwalment għaddejjin


Attivitajiet attwalment għaddejjin turi l-proċeduri leġislattivi li jkunu għaddejjin attwalment f’kull kumitat. Kull daħla tindika t-tip u l-fażi tal-proċedura, l-isem tar- rapporteur, u jekk il-kumitat issejjaħx bħala l-kumitat responsabbli jew biex jagħti l-opinjoni tiegħu biss. Id-daħliet fihom ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li juri d-dettall kollu tal-proċedura, inkluż kwalunkwe dokumenti relevanti. Ladarba proċedura tkun intemmet fil-fażi ta’ kumitat, jittieħed vot fuqha fis-Seduta Plenarja u mbagħad din titqies bħala kompluta.

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-applikazzjonijiet għal-liċenzji tal-importazzjoni, ir-rilaxx għal ċirkolazzjoni libera u l-prova ta’ raffinar ta’ prodotti taz-zokkor bil-kodiċi NM 1701 skont ftehimiet preferenzjali, għas-snin ta’ kummerċjalizzazzjoni 2015/2016 u 2016/2017 u li jemenda r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 376/2008 u (KE) Nru 891/2009

2015/2753(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament ta' Delega tal-kummissjoni (UE) li jemenda r-Regolament ta' Delega (UE) Nru 807/2014 dwar dispożizzjonijiet tranżitorji għal programmi tal-iżvilupp rurali 2007-2013

2015/2739(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 639/2014 rigward il-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà marbuta mar-rekwiżiti tal-identifikazzjoni u tar-reġistrazzjoni tal-annimali għall-appoġġ akkoppjat skont ir-Regolament (UE) Nru 1307/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

2015/2726(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-għajnuna lis-settur tal-apikultura

2015/2698(DEA) Proċeduri fir-rigward ta' atti delegati
AGRI

kumitat responsabbli

L-iffissar tal-livell massimu ta’ aċidu erukiku fiż-żjut u x-xaħmijiet u l-istabbiliment ta' skema temporanja għar-ristrutturar tal-industrija taz-zokkor

2015/0090(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI [PPE]

kumitat responsabbli

L-ikklonar ta’ annimali tal-ispeċi bovina, porċina, ovina, kaprina u ekwina miżmuma u riprodotti għal skopijiet ta’ biedja

2013/0433(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
ENVI AGRI

Renate SOMMER [PPE] Giulia MOI [EFDD]

kumitat responsabbli

Is-settur tal-frott u l-ħaxix wara r-riforma tal-2007

2014/2147(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

Nuno MELO [PPE]

kumitat responsabbli

Prospettivi għas-settur tal-ħalib tal-UE - Rieżami tal-implimentazzjoni tal-"Pakkett Ħalib"

2014/2146(INI) Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
AGRI

James NICHOLSON [ECR]

kumitat responsabbli

Il-manifattura, it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' għalf medikat u t-tħassir tad-Direttiva 90/167/KEE

2014/0255(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA [S-D]

kumitat responsabbli

Il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta’ prodotti organiċi, emenda tar-Regolament (UE) Nru XXX/XXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali] u revoka tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007

2014/0100(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
AGRI

Martin HÄUSLING [Verts/ALE]

kumitat responsabbli