Attivitajiet attwalment għaddejjin


Fit-taqsima Xogħol li għaddej bħalissa ssib il-proċeduri leġiżlattivi li bħalissa għaddej xogħol fuqhom fkull kumitat. Il-lista tindika t-tip ta proċedura, isem ir-rapporteur u jekk il-kumitat intalabx jaġixxi bħala l-kumitat responsabbli jew ġiex mistieden jagħti l-opinjoni tiegħu. Issib ukoll link għall-Osservatorju Leġiżlattiv, li jelenka d-dettalji kollha tal-proċedura u kwalunkwe dokument rilevanti. Il-proċedura titqies konkluża meta, wara li tkun għaddiet mill-istadju tal-kumitat, jittieħed vot dwarha fil-plenarja.

Fittex

Proċess ta' rikostruzzjoni wara l-uragan f'Saint Martin - Sint Maarten

2018/2609(RSP) Riżoluzzjoni t'attwalità, Artikoli 78, 81, 103, 108, 115
REGI

kumitat responsabbli

Deċiżjoni emendatorja Nru 1313/2013/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

2019/0070(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
REGI

għal opinjoni

Baġit 2020 - Mandat għat-Trilogu

2019/2010(BUD) Proċedura baġitarja
REGI

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Kwittanza 2017: Baġit Ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew

2018/2168(DEC) Proċedura ta' kwittanza
REGI

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli, (UE) Nru 1151/2012 dwar skemi tal-kwalità għal prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel, (UE) Nru 251/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-definizzjoni, id-deskrizzjoni, il-preżentazzjoni, it-tikkettar u l-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti tal-inbid aromatizzat, (UE) Nru 228/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u (UE) Nru 229/2013 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi għall-agrikoltura favur il-gżejjer minuri fil-Baħar Eġew

2018/0218(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

għal opinjoni

L-istabbiliment tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi

2018/0213(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
REGI

Iskra MIHAYLOVA [ALDE]

għal opinjoni

Il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni

2018/0217(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
REGI

Franc BOGOVIČ [PPE]

għal opinjoni

L-istabbiliment ta' regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)

2018/0216(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
REGI

Bronis ROPĖ [Verts/ALE]

għal opinjoni

Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2021-2027

2018/0166(APP) Proċedura ta' approvazzjoni
REGI

Derek VAUGHAN [S&D]

għal opinjoni

Ir-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni

2017/0035(COD) ***| Proċedura leġislattiva ordinarja  l-ewwel qari
REGI

għal opinjoni - il-Kumitat iddeċieda li ma joħroġx opinjoni