Home

 
Niet te missen
 
Exchange of views with Vice-President Timmermans

On Thursday 6 November, AFCO will hold an exchange of views with Vice-President Timmermans. The discussion will allow a first discussion on the incoming Commission's views on the institutional issues  which are of competency for the Constitutional affairs committee.

   
Workshop "Challenges in Constitutional Affairs in the new term"

On 6 November 2014  (9.10-12.30 & 16.00-18.30) the Constitutional Affairs committee organises a workshop on" Challenges in Constitutional Affairs in the new term: taking stock and looking forward." After an assessment of the EU inter-institutional dynamics after the elections, the discussions will focus on differentiation of the governance in the European Union, challenges of democratic legitimacy and develop pathways of future constitutional evolution of the EU. The structure of the Europarty system after the 2014 elections will also be discussed.

 
Nadere informatie
 
 
Bevoegdheden van de parlementaire commissies
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de institutionele aspecten van het Europese integratieproces, met name de voorbereiding, de inleiding en het verloop van gewone en vereenvoudigde procedures voor de herziening van het Verdrag;
2. de tenuitvoerlegging van de Verdragen en de evaluatie van de werking ervan;
3. de institutionele gevolgen van de uitbreidingsonderhandelingen of van terugtrekking uit de Unie;
4. interinstitutionele betrekkingen, met inbegrip van de beoordeling van interinstitutionele akkoorden als bedoeld in artikel 140, lid 2, van het Reglement, met het oog op goedkeuring ervan door het Parlement;
5. eenvormige verkiezingsprocedure;
6. Europese politieke partijen en politieke stichtingen, onverminderd de bevoegdheden van het Bureau;
7. de constatering van een ernstige en voortdurende schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben;
8. de interpretatie en toepassing van het Reglement en voorstellen tot wijziging daarvan.
 
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie constitutionele zaken.
 
In de zittingsperiode 2014-2019 zal aandacht worden besteed aan de institutionele aspecten die beslissend zijn voor de toekomst van de EU. De wijze waarop aan de nieuwe regelingen in van het Verdrag van Lissabon toepassing wordt gegeven zullen wij blijven evalueren, om deze evaluatie vervolgens te gebruiken als basis voor nieuwe ontwikkelingen. Aan de hand van de evaluatie van de maatregelen die na de crisis van 2008 zijn genomen zal ook worden bekeken of er een nieuwe verdragshervorming nodig is. Zulks met een tweeledig doel: enerzijds om de bepalingen van het "intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie" in de EU-wetgeving te incorporeren, waarmee wellicht verdragswijzigingen gemoeid zullen zijn, en anderzijds om te voorzien in een democratische  legitimering voor het economisch bestuur van de eurozone. Een van de opgaven zal zijn te verhinderen dat een sterkere integratie van de eurozone  afbreuk doet aan de integriteit van de EU.
 
Voor herstel van het vertrouwen in het Europese project is nodig dat meer wordt gelet op de zorgen van de burgers. AFCO zal ervoor zorgen dat het burgerinitiatief, een middel om de burger bij de besluitvorming te betrekken waarmee in de afgelopen zittingsperiode werd gestart, naar behoren functioneert. De verkiezingsprocedure en de invulling van het nieuwe statuut voor Europese politieke partijen komen, evenals de samenwerking met de nationale parlementen, ook op de agenda. Ons doel is vaart te zetten achter het debat over de toekomst van de Europese Unie.
 
Danuta Hübner, voorzitter