Home

 
Niet te missen
 
Workshop "Challenges in Constitutional Affairs in the new term"

On 6 November 2014  (9.00-12.30 & 15.00-18.30) the Constitutional Affairs committee organises a workshop on" Challenges in Constitutional Affairs in the new term: taking stock and looking forward." After an assessment of the EU inter-institutional dynamics after the elections, the discussions will focus on differentiation of the governance in the European Union, challenges of democratic legitimacy and develop pathways of future constitutional evolution of the EU. The structure of the Europarty system after the 2014 elections will also be discussed.

 
Nadere informatie
 
Institutional perspectives

On Monday 6 October, AFCO had an exchange of views with Janis Emmanouilidis (Director of studies at the "European Policy Center"), Prof.  Dr Jaap W. de Zwaan (Secretary General of the "Trans European Policy Studies Association") and Mr Philippe de Schoutheete (former Belgium Permanent Representative, member of "Egmont Institute") on the institutional perspectives for the European Union.

   
Friends of the Presidency Group on Improving the functioning of the EU

On 6 October, the Italian State Secretary for European affairs, Mr Sandro Gozi, came to AFCO for an exchange of views on the programme for the "Friends of the Presidency" Group on "Improving the functioning of the EU", created by the informal Council meeting in Milan on 28 and 29 August. The reflexions of this group aim to prepare institutional changes in the EU. Mr Gozi reported on the first meeting of the Group which dealt with "horizontal issues and the role of national parliaments".

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Bevoegdheden van de parlementaire commissies
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de institutionele aspecten van het Europese integratieproces, met name de voorbereiding, de inleiding en het verloop van gewone en vereenvoudigde procedures voor de herziening van het Verdrag;
2. de tenuitvoerlegging van de Verdragen en de evaluatie van de werking ervan;
3. de institutionele gevolgen van de uitbreidingsonderhandelingen of van terugtrekking uit de Unie;
4. interinstitutionele betrekkingen, met inbegrip van de beoordeling van interinstitutionele akkoorden als bedoeld in artikel 140, lid 2, van het Reglement, met het oog op goedkeuring ervan door het Parlement;
5. eenvormige verkiezingsprocedure;
6. Europese politieke partijen en politieke stichtingen, onverminderd de bevoegdheden van het Bureau;
7. de constatering van een ernstige en voortdurende schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben;
8. de interpretatie en toepassing van het Reglement en voorstellen tot wijziging daarvan.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie constitutionele zaken.
 
In de zittingsperiode 2014-2019 zal aandacht worden besteed aan de institutionele aspecten die beslissend zijn voor de toekomst van de EU. De wijze waarop aan de nieuwe regelingen in van het Verdrag van Lissabon toepassing wordt gegeven zullen wij blijven evalueren, om deze evaluatie vervolgens te gebruiken als basis voor nieuwe ontwikkelingen. Aan de hand van de evaluatie van de maatregelen die na de crisis van 2008 zijn genomen zal ook worden bekeken of er een nieuwe verdragshervorming nodig is. Zulks met een tweeledig doel: enerzijds om de bepalingen van het "intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie" in de EU-wetgeving te incorporeren, waarmee wellicht verdragswijzigingen gemoeid zullen zijn, en anderzijds om te voorzien in een democratische  legitimering voor het economisch bestuur van de eurozone. Een van de opgaven zal zijn te verhinderen dat een sterkere integratie van de eurozone  afbreuk doet aan de integriteit van de EU.
 
Voor herstel van het vertrouwen in het Europese project is nodig dat meer wordt gelet op de zorgen van de burgers. AFCO zal ervoor zorgen dat het burgerinitiatief, een middel om de burger bij de besluitvorming te betrekken waarmee in de afgelopen zittingsperiode werd gestart, naar behoren functioneert. De verkiezingsprocedure en de invulling van het nieuwe statuut voor Europese politieke partijen komen, evenals de samenwerking met de nationale parlementen, ook op de agenda. Ons doel is vaart te zetten achter het debat over de toekomst van de Europese Unie.
 
Danuta Hübner, voorzitter