Home

 
Laatste nieuws
 
Latest news

The last AFCO meeting took place on Thursday 4 December 2014, from 9.00 to 18.30 in Brussels in meeting room Altiero Spinelli (ASP) 1G3, with a public hearing on the Reform of the European electoral law in the morning, from 9.00 to 12.00.  The separate programme is available here.
 
Click here to follow the hearing in webstreaming.
 

   
 
Niet te missen
 
European political parties and foundations

On Thursday 4 December (afternoon) AFCO listened to the presentation of the conclusions of the Study "Political parties and Political foundations at the European Level: challenges and opportunities".

 
Nadere informatie
 
AFCO hearing on the reform of the European electoral law

On Thursday 4 December from 9.00 to 12.30 AFCO held a public hearing on the  reform of the European electoral law. The presentations from experts focused on practical arrangements not requiring changes to the law in order to strengthen the visibility of the European elections and the public awareness thereof; possible changes to secondary law (Right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for citizens of the Union residing in a Member State of which they are not national); changes to the Electoral Act in order for example to establish a level playing field for parties and candidates; changes to the Treaties for example to modify the number of Members of Parliament with a view to introduce transnational lists.
 

   
AFCO evaluation of the Commissioners hearings

On Thursday 4 December at 4.00 pm AFCO had an exchange of views on the basis of Mr Richard Corbett's working document on "Procedure and practices regarding the 2014 Commissioner Hearings" which made a first evaluation of the hearing process. At the end of the debate, the Committee decided to draft an initiative report on the subject.
 

 
Nadere informatie
 
 
Bevoegdheden van de parlementaire commissies
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de institutionele aspecten van het Europese integratieproces, met name de voorbereiding, de inleiding en het verloop van gewone en vereenvoudigde procedures voor de herziening van het Verdrag;
2. de tenuitvoerlegging van de Verdragen en de evaluatie van de werking ervan;
3. de institutionele gevolgen van de uitbreidingsonderhandelingen of van terugtrekking uit de Unie;
4. interinstitutionele betrekkingen, met inbegrip van de beoordeling van interinstitutionele akkoorden als bedoeld in artikel 140, lid 2, van het Reglement, met het oog op goedkeuring ervan door het Parlement;
5. eenvormige verkiezingsprocedure;
6. Europese politieke partijen en politieke stichtingen, onverminderd de bevoegdheden van het Bureau;
7. de constatering van een ernstige en voortdurende schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben;
8. de interpretatie en toepassing van het Reglement en voorstellen tot wijziging daarvan.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie constitutionele zaken.
 
In de zittingsperiode 2014-2019 zal aandacht worden besteed aan de institutionele aspecten die beslissend zijn voor de toekomst van de EU. De wijze waarop aan de nieuwe regelingen in van het Verdrag van Lissabon toepassing wordt gegeven zullen wij blijven evalueren, om deze evaluatie vervolgens te gebruiken als basis voor nieuwe ontwikkelingen. Aan de hand van de evaluatie van de maatregelen die na de crisis van 2008 zijn genomen zal ook worden bekeken of er een nieuwe verdragshervorming nodig is. Zulks met een tweeledig doel: enerzijds om de bepalingen van het "intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie" in de EU-wetgeving te incorporeren, waarmee wellicht verdragswijzigingen gemoeid zullen zijn, en anderzijds om te voorzien in een democratische  legitimering voor het economisch bestuur van de eurozone. Een van de opgaven zal zijn te verhinderen dat een sterkere integratie van de eurozone  afbreuk doet aan de integriteit van de EU.
 
Voor herstel van het vertrouwen in het Europese project is nodig dat meer wordt gelet op de zorgen van de burgers. AFCO zal ervoor zorgen dat het burgerinitiatief, een middel om de burger bij de besluitvorming te betrekken waarmee in de afgelopen zittingsperiode werd gestart, naar behoren functioneert. De verkiezingsprocedure en de invulling van het nieuwe statuut voor Europese politieke partijen komen, evenals de samenwerking met de nationale parlementen, ook op de agenda. Ons doel is vaart te zetten achter het debat over de toekomst van de Europese Unie.
 
Danuta Hübner, voorzitter