Home

 
Laatste nieuws
 
Next AGRI meeting: 21-22 January 2015 - Brussels

Wednesday, 21 January 2015, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30
Thursday, 22 January 2015, 9.00 – 12.30
Room: JAN 4Q1 (József Antall)
 
Access badges: send your request 5 working days before the meeting to agri-secretariat@ep.europa.eu

   
 
Niet te missen
 
Hearing - Organic production

On 3 December from 09.15 to 11.45, AGRI held a hearing on the Regulation on organic production, with a view to feed into a report by Martin HÄUSLING (Greens, DE). Invited experts included: Felix Prinz zu Löwenstein, Chairman of the "Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft", .Jürn Sanders, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries, Etienne Gangneron, Chairman of "Agence BIO", Isabella Übertsberger, organic farmer and member of Bio Austria Youth Network and Elia Rodriguez Alvarez, organic farmer and representative of "Galician Peasants Union". Debates with Members followed the rounds of presentations.

   
Commissioner Hogan to debate with AGRI Members on 3 December

The newly appointed Commissioner for agriculture Phil Hogan participated to a debate with AGRI Members during the Committee meeting of 3 December at 17.00 (room JAN4Q1, Brussels). The topics raised included the latest developments on the 2015 agricultural budget, an update on measures taken by the EU to alleviate the impact of the Russian import ban on EU food products, the situation on agricultural markets (including prospects for the dairy market) and ongoing work on legislative proposals such as the organic production and the school schemes files.

   
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de werking en ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
2. plattelandsontwikkeling, met inbegrip van de activiteiten van de relevante financiële instrumenten;
3. wetgeving:
    a) op veterinair en fytosanitair gebied en inzake diervoeding, voorzover deze maatregelen niet bedoeld
    zijn om de gezondheid van de mens tegen risico's te beschermen,
    b) inzake dierhouderij en het welzijn van dieren;
4. verbetering van de kwaliteit van landbouwproducten;
5. voorziening van basislandbouwproducten;
6. het Communautair Bureau voor plantenrassen;
7. bosbouw en boslandbouw.
 
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom in de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling!
 
 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI-commissie) is verantwoordelijk voor de controle op de werkzaamheden van de Commissie op het gebied van het landbouwbeleid. Dit houdt vooral de opstelling in van verslagen over wetgevingsvoorstellen die vallen onder de medebeslissingsprocedure van het Parlement en de Raad, met het oog op de goedkeuring hiervan in de plenaire vergadering.
 
De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van onze commissie situeren zich op de volgende beleidsterreinen: het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), diergezondheid en dierenwelzijn, de gezondheid van planten, de kwaliteit van landbouwproducten, bosbouw en boslandbouw.
 
Naast dit wetgevingswerk houdt onze commissie toezicht op de tenuitvoerlegging van het GLB en andere belangrijke kwesties als voedselveiligheid. Hierbij werkt zij nauw samen met de Commissie, de Raad, andere EU-instellingen en belanghebbenden.
 
De AGRI-commissie telt 45 gewone leden en 45 plaatsvervangers, die zich allen zeer voor hun werk inzetten.
 
Op onze website is veel informatie te vinden, in alle talen van de EU, die u in staat stelt ons werk te volgen: agenda's van vergaderingen, live webstreaming van onze vergaderingen, verslagen en amendementen, portretten en contactgegevens van de leden enz. Veel surfplezier!
 
Czesław Adam Siekierski
Voorzitter van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling