Home

 
Laatste nieuws
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next meeting of the Committee on Budgets will take place in Brussels on Thursday 10 April, from 09:00 to 12:30, in room ASP 5G3.

   
 
Niet te missen
 
BUDG – 2015 budgetary estimates for the European Parliament: committee vote

The committee on Budgets will discuss and vote the report regarding the budget estimates for the European Parliament for the financial year 2015 during its next meeting of 10.04.14. A new study on partially self-financed EU agencies and the principle of fee-setting will also be presented at the same meeting.

   
Study "EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration"

EU Financing for NGOs in the Area of Home Affairs, Security and Migration

 
Nadere informatie
 
In-depth analysis "EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact"

EU Budget and National Budgets: Facts, Figures and Impact

 
Nadere informatie
 
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
BUDG 10-04-2014 - 13:08  

An extra €150 million for urgent humanitarian aid and food assistance and €37 million for the Instrument for Democracy and Human Rights for this year was approved by Parliament’s Budgets Committee on Thursday. This will enable the European Commission to pay the most urgent bills, but payment problems in the external action field will surely recur in the course of this year, MEPs said.

BUDG 01-04-2014 - 10:35  

1400 Italian and Spanish workers should get EU support to try and get back on to the labour market after losing their jobs. Parliament's budgets committee approved €5 million from the European Globalisation Adjustment Fund on Tuesday. The decision still needs to be endorsed by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
  1. het meerjarig financieel kader voor de ontvangsten en uitgaven van de Unie en voor het stelsel van eigen middelen van de Unie;
  2. de begrotingsbevoegdheden van het Parlement ten aanzien van de begroting van de Unie en het voeren van onderhandelingen over en het ten uitvoer leggen van interinstitutionele akkoorden op dit gebied;
  3. de raming van het Parlement overeenkomstig de bij het Reglement vastgestelde procedure;
  4. de begrotingen van de gedecentraliseerde organen;
  5. de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank;
  6. de budgettering van het Europees Ontwikkelingsfonds, onverminderd de bevoegdheden van de voor de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst bevoegde commissie;
  7. de financiële gevolgen van alle communautaire besluiten en de verenigbaarheid daarvan met het meerjarig financieel kader, onverminderd de bevoegdheden van de relevante commissies;
  8. de follow-up en evaluatie van de tenuitvoerlegging van de lopende begroting onverminderd artikel 78, lid 1 van het Reglement, kredietoverschrijvingen, procedures voor personeelsformaties, huishoudelijke kredieten en adviezen inzake vastgoedprojecten met aanzienlijke financiële gevolgen;
  9. het Financieel Reglement, met uitzondering van vraagstukken betreffende begrotingsuitvoering, -beheer en -controle.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Begrotingscommissie van het Europees Parlement!
 
De begrotingsbevoegdheid was een van de eerste verworvenheden van het Parlement en met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon wordt deze bevoegdheid nog eens uitgebreid. Het Parlement beslist voortaan op voet van gelijkheid met de Raad over de gehele jaarlijkse begroting van de Unie.
 
De Begrotingscommissie telt 43 leden en evenveel plaatsvervangende leden. Zij heeft vooral tot taak het standpunt van het Parlement over de jaarlijkse begroting van de Unie voor te bereiden (147,2 miljard euro aan vastleggingskredieten en 129,1 miljard aan betalingskredieten voor het begrotingsjaar 2012).
 
Bovendien is de Begrotingscommissie bevoegd voor de voorbereiding van de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (oftewel de financiële vooruitzichten) waarmee het kader voor de jaarlijkse begrotingsprocedure voor een periode van 7 jaar wordt vastgesteld. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, waarin nogmaals werd bevestigd dat de EU-begroting volledig met eigen middelen moet worden gefinancierd, werkt de Begrotingscommissie momenteel aan belangrijke wetgevingsvoorstellen die ervoor moeten zorgen dat echte inkomsten in de Europese kas vloeien.
 
Op deze bladzijden vindt u nuttige en regelmatig bijgewerkte informatie over de werkzaamheden van de Begrotingscommissie. Ook kunt u onze vergaderingen volgen via EP live.
 
Veel genoegen bij het raadplegen van onze website!
 
Alain Lamassoure