Home

 
Laatste persberichten
Alles tonen  
BUDG 11-12-2014 - 12:51  

Some 6,000 workers made redundant in France, Greece, Italy and Poland should receive EU aid worth €35.5 million to help them find or create jobs, recommended the Budgets Committee on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 08-12-2014 - 19:05  

A provisional agreement on the European Union budget for 2015 and the means to settle this year’s most urgent unpaid bills was reached by negotiators for Parliament and the Council on Monday. The deal still needs to be endorsed both by the full Parliament and the Council. For payments, MEPs secured €4.8 billion more to pay bills for 2014-2015. For 2015, the negotiators agreed to a compromise of €145.3 billion in commitments and €141.2 billion in payments.

BUDG 20-11-2014 - 12:22  

The EU should provide aid worth €2.35 million to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France, the Budgets Committee recommended on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. het meerjarig financieel kader voor de ontvangsten en uitgaven van de Unie en voor het stelsel van eigen middelen van de Unie;
2. de begrotingsbevoegdheden van het Parlement ten aanzien van de begroting van de Unie en het voeren van onderhandelingen over en het ten uitvoer leggen van interinstitutionele akkoorden op dit gebied;
3. de raming van het Parlement overeenkomstig de in het Reglement vastgestelde procedure;
4. de begrotingen van de gedecentraliseerde organen;
5. de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank die geen deel uitmaken van de Europese economische beleidsaansturing;
6. de budgettering van het Europees Ontwikkelingsfonds, onverminderd de bevoegdheden van de voor de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst bevoegde commissie;
7. de financiële gevolgen van alle handelingen van de Unie en de verenigbaarheid daarvan met het meerjarig financieel kader, onverminderd de bevoegdheden van de relevante commissies;
8. de follow-up en evaluatie van de tenuitvoerlegging van de lopende begroting onverminderd artikel 95, lid 1, van het Reglement, kredietoverschrijvingen, procedures voor personeelsformaties, huishoudelijke kredieten en adviezen inzake vastgoedprojecten met aanzienlijke financiële gevolgen;
9. het Financieel Reglement, met uitzondering van vraagstukken betreffende begrotingsuitvoering, -beheer en -controle.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de pagina van de Begrotingscommissie van het Europees Parlement, een van de twee takken van de Europese begrotingsautoriteit. Met haar 41 leden en evenveel plaatsvervangende leden bespreekt, onderzoekt en amendeert de Begrotingscommissie de begroting van de Unie en hecht hieraan, samen met de Raad van Ministers, haar goedkeuring.
 
In de lidstaten van de Unie houden de parlementen zich van oudsher, naast het wetgevingsproces, vooral bezig met de belastingheffing. De Europese Unie heft, in afwachting van eigen middelen, nog geen belastingen, een prerogatieve dat is voorbehouden aan de lidstaten. De Europese Unie beschikt echter over een begroting om haar beleid te bekostigen en voor de goede werking van haar instellingen te zorgen.
 
Ik zal heel mijn energie, ervaring en kennis inzetten om de Europese begroting geloofwaardiger te maken als instrument ter bevordering van de groei en de werkgelegenheid. In dit verband ben ik van plan om de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader tot een beslissend moment te maken voor nieuwe onderhandelingen met de Raad. Er staan ons nog andere belangrijke dossiers te wachten, zoals de begroting van de eurozone, de instelling van een daadwerkelijk systeem van eigen middelen en de steeds terugkerende kwestie van de nog uitstaande betalingsverplichtingen. De Begrotingscommissie zal alles doen wat in haar macht ligt om voor een nieuwe opleving en zingeving van een verenigd Europa te zorgen.
 
Veel leesplezier!
 
Jean Arthuis