Home

 
Laatste nieuws
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
► Monday 7 July 2014
 
► Thursday 10 July 2014
 

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Niet te missen
 
Study - EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration.
 
In this regard, it describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs (under central direct management) in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency of the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration.

   
Public hearing on "Lisbon Strategy: budget implementation and results"

The Lisbon Strategy which aimed at making the European Union "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world ", was the main European Union Strategy from 2000 to 2010.
 
Its objectives of growth and employment are now pursued by the Europe 2020 Strategy.
 
On 7 April 2014, from 15.30 to 18.30, the European Parliament’s Committee on Budgetary Control will organise a hearing on the budget implementation and results of the Lisbon Strategy.
 
The Commission, academics and the European Court of Auditors will exchange views with the Committee and attempt "to evaluate success and understand failure".
 
Rapporteur: Ingeborg Grässle (EPP)

 
Nadere informatie
 
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de controle op de uitvoering van de begroting van de Unie en van het Europees Ontwikkelingsfonds, alsook de door het Parlement te nemen besluiten inzake de verlening van kwijting, met inbegrip van de interne kwijtingsprocedure, alsmede alle begeleidende maatregelen bij deze besluiten of ter uitvoering daarvan;
 
2.    de afsluiting, verslaglegging en controle betreffende de rekeningen en balansen van de Unie, haar instellingen alsmede alle lichamen die door de Unie worden gefinancierd, met inbegrip van de vaststelling van de over te dragen kredieten en de bepaling van de saldi;
 
3.    de controle op de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank;
 
4.    het toezicht op de kosteneffectiviteit van de diverse vormen van communautaire financiering bij de tenuitvoerlegging van beleid van de Unie, op verzoek van de Commissie begrotingscontrole met medewerking van de gespecialiseerde commissies en op verzoek van de Commissie begrotingscontrole in samenwerking met de gespecialiseerde commissies voor de behandeling van de speciale verslagen van de Rekenkamer;
 
5.    betrekkingen met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de behandeling van gevallen van fraude en onregelmatigheden bij de uitvoering van de begroting van de Unie, maatregelen ter voorkoming van en tot instelling van vervolging wegens dergelijke gevallen, de rigoureuze bescherming van de financiële belangen van de Unie en het desbetreffende optreden van de Europese openbare aanklager op dit gebied;
 
6.    de betrekkingen met de Rekenkamer, de benoeming van haar leden en de behandeling van haar verslagen;
 
7.    het Financieel Reglement voor zover het om begrotingsuitvoering, -beheer en -controle gaat.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Het is een groot genoegen u te mogen verwelkomen op de internetpagina's van de Commissie  begrotingscontrole (CONT). Deze site is opgezet zodat burgers ons werk op de voet kunnen volgen.
 
CONT bekijkt hoe de EU-begroting wordt besteed, in hoeverre doelstellingen worden gehaald en of de programma's rendabel zijn en waarborgen dat het Europese belastinggeld efficiënt, effectief en volgens de EU-wetgeving wordt besteed. In deze context staat de Commissie in nauw contact met de Europese Rekenkamer en stelt zij op grond van de auditresultaten van de Rekenkamer verbeteringen voor om te zorgen voor goed financieel beheer.
 
Verder onderhoudt CONT contacten met het Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) van de Europese Unie om de strijd tegen fraude en corruptie in verband met de EU-begroting te intensiveren.
 
Het belangrijkste instrument dat CONT in handen heeft, is de "kwijtingsprocedure". Tijdens deze procedure onderwerpt CONT de uitvoering van de EU-begroting door alle betrokkenen, onder andere de Commissie, het Parlement en andere instellingen en agentschappen, aan een grondig onderzoek.
 
Als u geïnteresseerd bent in hoe wij de theorie in praktijk brengen, verwijs ik u graag door naar onze verslagen. U kunt ook naar live uitzendingen van onze vergaderingen kijken en doorklikken naar de verschillende links op deze pagina om een beter beeld te krijgen van het werk van CONT.
 
Schroom niet contact met ons op te nemen als u vragen hebt.
 
 
Michael Theurer