Home

 
Laatste nieuws
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

 
►Thursday, 2 October 2014 from 13.30 to 16.30 - Joint Meeting between CONT, BUDG and JURI - hearing of the Commissioner-designate Kristalina  Georgieva (Portfolio: Budget and Human Resources - Vice-President)  - Meeting room: József Antall - JAN 2Q2.
 
►Tuesday, 7 October in the morning from 9.00 to 12.30 - Meeting room József Antall  -  JAN 4Q1.
 
The agendas and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
Niet te missen
 
Hearing of Vice-President designate, Ms Kristalina Georgieva

 
On 2.10.2014 CONT, BUDG and JURI will hold a Joint Hearing of the Vice-President designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva. The Joint Hearing is scheduled to take place on Thursday, 2 October from 13.30-16.30 in meeting room JAN 2Q2 (József Antall building, Brussels). The hearing will be broadcast live on the internet here.

   
Votes on second draft reports 2012 discharge: European Council and Council, and BEREC

On 23.9.2014 CONT voted on the second draft reports concerning the 2012 discharge: European Council and Council and BEREC. The adopted reports will be voted on during the October II plenary session held in Strasbourg. Presentation of the study "Code of Conduct of Commissioners" also took place.

   
CONT Meeting 8 September 2014

On 08.09.2014 CONT Members voted on the draft opinion of the general budget of the European Union for the financial year 2015. An exchange of views on the 'Procedural Guarantees during OLAF investigations - the Way Forward' also took place in the presence of representatives of the OLAF-SC, the Commission, the European Court of Justice, the European Ombudsman and the European Court of Auditors.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
CONT 23-09-2014 - 09:37  

Parliament should not sign off spending by the European Council and the Council of Ministers for 2012, due to their repeated failure to co-operate with its efforts to check the accounts, the Budgetary Control Committee unanimously advised on Tuesday. But it should clear spending by the Riga-based Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), whose budget management, procurement and recruitment shortcomings, highlighted in April 2014, have now been corrected, it adds.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de controle op de uitvoering van de begroting van de Unie en van het Europees Ontwikkelingsfonds, alsook de door het Parlement te nemen besluiten inzake de verlening van kwijting, met inbegrip van de interne kwijtingsprocedure, alsmede alle begeleidende maatregelen bij deze besluiten of ter uitvoering daarvan;
 
2.    de afsluiting, verslaglegging en controle betreffende de rekeningen en balansen van de Unie, haar instellingen alsmede alle lichamen die door de Unie worden gefinancierd, met inbegrip van de vaststelling van de over te dragen kredieten en de bepaling van de saldi;
 
3.    de controle op de financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank;
 
4.    het toezicht op de kosteneffectiviteit van de diverse vormen van communautaire financiering bij de tenuitvoerlegging van beleid van de Unie, op verzoek van de Commissie begrotingscontrole met medewerking van de gespecialiseerde commissies en op verzoek van de Commissie begrotingscontrole in samenwerking met de gespecialiseerde commissies voor de behandeling van de speciale verslagen van de Rekenkamer;
 
5.    betrekkingen met het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), de behandeling van gevallen van fraude en onregelmatigheden bij de uitvoering van de begroting van de Unie, maatregelen ter voorkoming van en tot instelling van vervolging wegens dergelijke gevallen, de rigoureuze bescherming van de financiële belangen van de Unie en het desbetreffende optreden van de Europese openbare aanklager op dit gebied;
 
6.    de betrekkingen met de Rekenkamer, de benoeming van haar leden en de behandeling van haar verslagen;
 
7.    het Financieel Reglement voorzover het om begrotingsuitvoering, -beheer en -controle gaat.
 
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

 
Hartelijk welkom bij de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement. Ik ben de voorzitter van deze Commissie, die deze zittingsperiode bestaat uit 30 vrouwelijke en mannelijke EP-leden uit 17 lidstaten. Net als de andere commissies vergaderen wij over het algemeen een of twee keer per maand.
 
Onze commissie controleert de besteding van middelen uit de EU-begroting (ongeveer 130 miljard EUR per jaar). Het beheer van de middelen ligt vooral in handen van de Europese Commissie. Zij bepaalt van het overgrote deel van de middelen hoe deze worden besteed: 80% van de middelen komt terecht in de lidstaten en 13% in de rest van de wereld. De overige 7% bestaat uit administratieve uitgaven. Wij controleren of deze middelen overeenkomstig de daarvoor geldende regels zijn besteed en of de beoogde beleidsdoelstellingen zijn bereikt. Wij gaan dus na of de burgers ook daadwerkelijk waar voor hun geld krijgen.
 
Ook het Europees Bureau voor fraudebestrijding en de Europese Investeringsbank in Luxemburg vallen onder de bevoegdheid van de Commissie begrotingscontrole. Daarnaast houden wij ons bezig met horizontale aspecten van de Europese wetgeving.
 
Wij worden bij dit alles ondersteund door de Europese Rekenkamer in Luxemburg. De verslagen van deze instelling vormen een belangrijke basis voor onze werkzaamheden.
 
Financieel beheer functioneert als een soort lakmoesproef: is het ondeugdelijk, dan is er ook op andere gebieden veel mis.
 
Meer informatie is te vinden op onze website. Geïnteresseerd? Neem contact op!
 
Hoogachtend,
Inge Gräßle