Home

 
Niet te missen
 
DEVE meeting 8 December: Commissioner Mimica, vote on fisheries agreement EU-Senegal

On 8 December the Development Committee (DEVE) will hold its first exchange of views with the new Commissioner for International Cooperation and Development, Neven Mimica. MEPs will also discuss amendments on a report on the work of the ACP-EU JPA and the budgetary discharge for 2013 and the Annual Report on Human Rights and Democracy in the World. The Committee will also vote on an Opinion on Parliament's assent to a Sustainable Fisheries Partnership Agreement with Senegal.

   
Plenary Debates and Votes Post-2015 Goals and Child Malnutrition

During the November session, Parliament's plenary is set to discuss and adopt two resolutions prepared by the Committee on Development (DEVE). On early Monday evening, the first scheduled debate focusses on the EU position for the post 2015 development goals, based on a report by DEVE rapporteur Davor Stier (EPP). The resolution will be voted on Tuesday at noon. On Thursday, 27 November at 09:00 am, MEPs will question the Commission on EU action in relation to child malnutrition in developing countries. More than 165 million children under the age of five are undernourished or suffer from stunted growth. A resolution on the topic tabled by DEVE Committee Chair Linda McAvan on behalf of the Committee will be voted on Thursday noon.

   
Sakharov Prize laureate Denis Mukwege addressed Committees

On Monday evening (24 November, 19:00-20:30), Denis Mukwege, the Congolese winner of the European Parliament's 2014 Sakharov Prize, exchanged with Members of the Committees on Foreign Affairs and Development as well as the Subcommittee on Human Rights. Doctor Mukwege is being awarded the prize for his dedication to treating and empowering Congolese women and girls who are victims of rape and other forms of sexual violence in the Easter region of the Democratic Republic of Congo. The award ceremony will take place on Wednesday, 26 November at 12:00 CET.

   
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de bevordering en tenuitvoerlegging van en het toezicht op het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie, met name
a) de politieke dialoog met de ontwikkelingslanden, zowel bilateraal als in relevante internationale organisaties en interparlementaire fora,
b) hulpverlening aan en samenwerkingsovereenkomsten met de ontwikkelingslanden, met name het toezicht op doeltreffende steunverlening en de evaluatie van de resultaten, mede ten aanzien van de uitroeiing van de armoede,
c) toezicht op het verband tussen de beleidsmaatregelen van de lidstaten en die welke op het niveau van de Unie ten uitvoer worden gelegd,
d) bevordering van democratische waarden, goed bestuur en mensenrechten in de ontwikkelingslanden,
e) tenuitvoerlegging van, toezicht op en bevordering van de samenhang van de maatregelen van het ontwikkelingsbeleid,
 
2. de volledige wetgeving, planning en nauwkeurig onderzoek van de maatregelen in het kader van het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI), het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) – in nauwe samenwerking met de nationale parlementen – en het Instrument voor humanitaire hulp, alsmede alle kwesties in verband met humanitaire hulp in ontwikkelingslanden en het beleid dat daaraan ten gronde ligt;
3. kwesties betreffende de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst en de betrekkingen met relevante organen;
4. kwesties die verband houden met landen en gebieden overzee;
5. de betrokkenheid van het Parlement bij missies voor verkiezingswaarneming, zo nodig in samenwerking met andere relevante commissies en delegaties.
 
Deze commissie draagt zorg voor de coördinatie van de werkzaamheden van de interparlementaire delegaties en delegaties ad hoc die onder haar bevoegdheid vallen.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE). Ik heb sinds juli 2014 de eer om voorzitter van de commissie te zijn.
 
Wereldwijd leeft bijna een miljard mensen in extreme armoede.  Vele anderen hebben te maken met honger en ziekte of hebben geen toegang tot gezondheidszorg of onderwijs. Niettemin hebben ontwikkelingsinspanningen, in het kader van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, geleid tot meetbare vorderingen, en de afgelopen jaren zijn miljoenen mensen uit de armoede bevrijd. Tegelijkertijd zien we echter ook groeiende ongelijkheid en we moeten manieren vinden om meer mensen te laten profiteren van economische groei.
 
De bijdrage van de EU tot de ondersteuning van ontwikkeling is essentieel en parlementaire steun en controle vormen een belangrijk element. Onze commissie neemt deel aan de besluitvorming over de begroting van EU-ontwikkelingshulpuitgaven, zij houdt nauwgezet toezicht op de Europese Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden en alle begunstigden van EU-hulpfondsen, en zij zet zich in voor een betere coördinatie tussen donorlanden en agentschappen.   We zijn betrokken bij het opstellen van wetgeving op het gebied van EU-ontwikkelingshulp. Daarnaast hebben wij ontmoetingen met functionarissen, belanghebbenden en deskundigen uit de hele wereld om over oplossingen te praten en om te vernemen waaraan in het veld daadwerkelijk behoefte bestaat. Ik nodig u uit het nieuws, de aankondigingen en de vergaderstukken van onze commissie geregeld te raadplegen of de commissievergaderingen live te volgen.
 
Linda McAvan