Home

 
Laatste nieuws
 
Hearings: Commissioners-designate development and humanitarian aid

In the context of the approval of the new European Commission, the Committee on Development (DEVE) held two hearings: The hearing with the Commissioner-designate for development and international cooperation, Mr Neven Mimica (nominated by Croatia), took place on in the evening of 29 September. The hearing with the Commissioner-designate for humanitarian aid and crisis management, Mr. Christos Stylianides (nominated by Cyprus), took place Tuesday, 30 September. Recordings of both hearings are available below (first link). The DEVE Committee is also invited to the Foreign Affairs Committee hearing with Frederica Mogherini, High representative of the Union for Foreign Policy and Security Policy and Vice-President designate of the European Commission, scheduled for 6 October from 18:30 to 21:30 and taking place in Brussels in meeting room József Antall (JAN) 4Q2. 

   
 
Niet te missen
 
DEVE meeting 3 November: Syria, Ebola, post2015 goals

On Monday, 3 November (15:00-18:30 CET) the Committee on Development will discuss an initiative report on the longer-term lessons from the Ebola epidemic. Members will also discuss the EU negotiating position for the future global framework for sustainable development goals and vote on an opinion in view of the UN climate change conference taking place in Lima in December. The plight of Syrian refugees and EU humanitarian relief will be on the agenda at the start of the meeting.

 
Nadere informatie
 
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
DEVE AFET DROI 07-10-2014 - 18:35  

Ukrainian movement EuroMaidan, Congolese gynaecologist Denis Mukwege and Azerbaijani human rights activist Leyla Yunus are the three finalists for this year's European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought, as voted jointly on Tuesday by the Foreign Affairs and Development committees.

Deze commissie is bevoegd voor:
 
1. de bevordering en tenuitvoerlegging van en het toezicht op het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van de Unie, met name
a) de politieke dialoog met de ontwikkelingslanden, zowel bilateraal als in relevante internationale organisaties en interparlementaire fora,
b) hulpverlening aan en samenwerkingsovereenkomsten met de ontwikkelingslanden, met name het toezicht op doeltreffende steunverlening en de evaluatie van de resultaten, mede ten aanzien van de uitroeiing van de armoede,
c) toezicht op het verband tussen de beleidsmaatregelen van de lidstaten en die welke op het niveau van de Unie ten uitvoer worden gelegd,
d) bevordering van democratische waarden, goed bestuur en mensenrechten in de ontwikkelingslanden,
e) tenuitvoerlegging van, toezicht op en bevordering van de samenhang van de maatregelen van het ontwikkelingsbeleid,
 
2. de volledige wetgeving, planning en nauwkeurig onderzoek van de maatregelen in het kader van het Instrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI), het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) – in nauwe samenwerking met de nationale parlementen – en het Instrument voor humanitaire hulp, alsmede alle kwesties in verband met humanitaire hulp in ontwikkelingslanden en het beleid dat daaraan ten gronde ligt;
3. kwesties betreffende de ACS-EU-Partnerschapsovereenkomst en de betrekkingen met relevante organen;
4. kwesties die verband houden met landen en gebieden overzee;
5. de betrokkenheid van het Parlement bij missies voor verkiezingswaarneming, zo nodig in samenwerking met andere relevante commissies en delegaties.
 
Deze commissie draagt zorg voor de coördinatie van de werkzaamheden van de interparlementaire delegaties en delegaties ad hoc die onder haar bevoegdheid vallen.
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE). Ik heb sinds juli 2014 de eer om voorzitter van de commissie te zijn.
 
Wereldwijd leeft bijna een miljard mensen in extreme armoede.  Vele anderen hebben te maken met honger en ziekte of hebben geen toegang tot gezondheidszorg of onderwijs. Niettemin hebben ontwikkelingsinspanningen, in het kader van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, geleid tot meetbare vorderingen, en de afgelopen jaren zijn miljoenen mensen uit de armoede bevrijd. Tegelijkertijd zien we echter ook groeiende ongelijkheid en we moeten manieren vinden om meer mensen te laten profiteren van economische groei.
 
De bijdrage van de EU tot de ondersteuning van ontwikkeling is essentieel en parlementaire steun en controle vormen een belangrijk element. Onze commissie neemt deel aan de besluitvorming over de begroting van EU-ontwikkelingshulpuitgaven, zij houdt nauwgezet toezicht op de Europese Commissie, de Europese Dienst voor extern optreden en alle begunstigden van EU-hulpfondsen, en zij zet zich in voor een betere coördinatie tussen donorlanden en agentschappen.   We zijn betrokken bij het opstellen van wetgeving op het gebied van EU-ontwikkelingshulp. Daarnaast hebben wij ontmoetingen met functionarissen, belanghebbenden en deskundigen uit de hele wereld om over oplossingen te praten en om te vernemen waaraan in het veld daadwerkelijk behoefte bestaat. Ik nodig u uit het nieuws, de aankondigingen en de vergaderstukken van onze commissie geregeld te raadplegen of de commissievergaderingen live te volgen.
 
Linda McAvan