Home

 
Laatste nieuws
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
  • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
  • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    het economisch en monetair beleid van de Unie, de werking van de Economische en Monetaire Unie en het Europees monetair en financieel stelsel (met inbegrip van de betrekkingen met relevante instellingen of organisaties);
 
2.    het vrij verkeer van kapitaal en betalingen (grensoverschrijdende betalingen, één enkele betalingsruimte, betalingsbalans, kapitaalverkeer en het beleid ten aanzien van het aangaan en verstrekken van leningen, controle op kapitaalbewegingen uit derde landen, maatregelen ter bevordering van de uitvoer van kapitaal van de Unie);
 
3.    het internationaal monetair en financieel stelsel (met inbegrip van de betrekkingen met financiële en monetaire instellingen of organisaties);
 
4.    regels inzake mededinging en staats- en overheidssteun;
 
5.    belastingen;
 
6.    de regeling van en het toezicht op financiële diensten, instellingen en markten, met inbegrip van financiële verslaglegging, controle, regels inzake financiële administratie, bedrijfsbestuur en andere vennootschapsrechtsaspecten die specifiek betrekking hebben op financiële diensten.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de agenda voor het Europees beleid, en de Commissie economische en monetaire zaken (ECON) vervult op haar beurt een sleutelrol bij de werkzaamheden van het Parlement. Zij is bevoegd voor zaken zoals het economische en monetaire beleid van de EU, belasting- en mededingingsbeleid, vrij verkeer van kapitaal en regeling van financiële diensten (banken, verzekeringen, pensioenfondsen, vermogens/fondsbeheer, financiële administratie, internationale monetaire en financiële stelsels, enz.). Aangezien het leeuwendeel van de werkzaamheden van het Parlement in de commissies wordt verricht, worden de meeste parlementaire werkzaamheden op deze belangrijke terreinen van het economische en monetaire beleid uitgevoerd door de Commissie ECON. Daarmee neemt de Commissie ECON een sleutelpositie in bij de werkzaamheden van het Parlement met betrekking tot de huidige economische en financiële crisis en heeft zij aanzienlijke invloed op de politieke agenda in de EU en in internationaal verband.
 
Waar het gaat om het monetair beleid van de Unie en de werking van de EMU en het Europees monetair stelsel is de verantwoordingsplicht van de Europese Centrale Bank tegenover het Parlement van het allergrootste belang, aangezien het als belangrijk tegenwicht fungeert tegen de onafhankelijkheid van de Centrale Bank.
 
De Commissie ECON speelt een essentiële rol bij de totstandbrenging van de wetgeving van de EU, omdat het Parlement, samen met de Raad, op de meeste beleidsterreinen van de EU medewetgever is. De wetgeving van de EU is vaak bepalend voor de wet- en regelgeving in de lidstaten, vooral op het gebied van de financiële diensten en, na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, wat het economisch bestuur in de EU betreft. Op deze wijze kunnen de leden van de Commissie ECON vormgeven aan de wetgeving van de EU op deze belangrijke terreinen van het EU-beleid.