Home

 
Laatste nieuws
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 21 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 22 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 4Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 09.12.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

   
 
Niet te missen
 
Current energy policy challenges and forthcoming initiatives: in committee - 03.12.14

The current challenges in energy policy and forthcoming Commission initiatives will be discussed by the Committee on Industry, Research and Energy, together with Commissioner for Climate Action and Energy Arias Cañete, on 03.12.14. The Committee will also hold a hearing on supporting innovative start-ups and SMEs. The following day, the Committee will look at the next steps to be taken in relation to the International Energy Charter 2015.

   
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
1. het industriebeleid van de Unie en aanverwante maatregelen, en de toepassing van nieuwe technologieën, met inbegrip van maatregelen betreffende kleine en middelgrote ondernemingen;
2. het onderzoeks- en innovatiebeleid van de Unie, met inbegrip van wetenschap en technologie, alsmede de verspreiding en benutting van onderzoeksresultaten;
3. het Europees ruimtevaartbeleid;
4. de activiteiten van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, de Europese Onderzoeksraad, het Europees Instituut voor innovatie en technologie, het Instituut voor referentiematerialen en metingen, JET, ITER en andere projecten op dit gebied;
5. maatregelen van de Unie betreffende het energiebeleid in het algemeen en in het kader van de totstandbrenging en werking van de interne energiemarkt, met inbegrip van maatregelen met betrekking tot:
a) de gegarandeerde energievoorziening in de Unie,
b) het bevorderen van de energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en hernieuwbare vormen van energie,
c) het bevorderen van de koppeling van energienetwerken en energie-efficiëntie, met inbegrip van de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van de energie-infrastructuur;
6. het Euratom-Verdrag en het Voorzieningsagentschap van Euratom, nucleaire veiligheid, sluiting van nucleaire installaties en verwijdering van nucleair afval;
7. de informatiemaatschappij, informatietechnologie en communicatienetwerken en diensten, met inbegrip van technologieën en veiligheidsaspecten en de totstandbrenging en ontwikkeling van trans-Europese netwerken op het gebied van de telecommunicatie-infrastructuur, alsmede de activiteiten van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa).
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Er zijn vier prioritaire gebieden waarop de ITRE-commissie zich wil concentreren, waarbij herindustrialisering als overkoepelende doelstelling fungeert.
 
Allereerst moeten wij erop toezien dat er in EU-verband het nodige juridische en economische kader voorhanden is om de Europese industrie in staat te stellen innovatiegerichter te opereren. Dit betekent dat de O&O- en onderwijsprogramma’s van de EU moeten worden aangepast en zo worden ingezet dat zij daadwerkelijk kunnen inspelen op de reële behoeften van de industrie.
 
Ten tweede moet het EU-beleid erop gericht zijn de ontwikkeling en groei van kleine en middelgrote Europese bedrijven te stimuleren. Om het mkb te helpen versterken, is er niet alleen behoefte aan de nodige financieringsmiddelen, maar ook aan breed toegankelijke onderzoekprogramma’s en op de ontwikkeling van vaardigheden georiënteerde opleidingen, alsook aan een adequate belastingwetgeving.
 
Onze derde prioriteit is de opbouw van een ​​echte Europese digitale markt. Het gaat erom de schaalvoordelen van de Europese markt te benutten om de kosten te drukken en het innovatiepotentieel van het Europese bedrijfsleven een krachtige impuls te geven. Zowel de ITRE-commissie als het Parlement in zijn geheel kunnen zich wat dat betreft laten voorstaan op een uitstekende staat van dienst, en wij zullen op die weg blijven doorgaan met nieuwe wetgeving.
 
Het laatste – maar misschien wel allerbelangrijkste – punt is dat het volledig benutten van het potentieel van het gemeenschappelijk energiebeleid van de EU voor ons absolute voorrang heeft. Alleen door onze energievoorziening veilig te stellen, kunnen wij het concurrentiepotentieel van onze economie wereldwijd op peil houden en onze economische neergang afwenden.
 
Ons doel bestaat erin de Europese economie weer op een groeispoor te brengen, en om dat op een duurzame manier te doen. Wij willen van Europa een betere plek maken om te leven.