Home

 
Laatste nieuws
 
Meetings schedule

Next Committee meeting will take place
- on 10. November 2014, 15.00 - 18.30 and on 11. November 2014, 9.00-12.30 and 15.00 - 18.30 (Brussels)
 
 
 
 
 
 

   
 
Niet te missen
 
Votes in the Committee on Legal Affairs

On 11 November, the Committee on Legal Affairs will vote on giving consent to the 2005 Hague Convention on Choice of Court Agreements and to the Luxembourg Protocol on Railway Rolling Stock. There will also be votes on 12 codification proposals and two recast opinions (10.00-10.30).

   
Exchange of views on EU law in China

On 10 November, the Committee on Legal Affairs will hold an exchange of views with Dr Victor Meijers on the feasibility and desirability of China's taking inspiration from European civil law, with particular reference to the Common European Sales Law (from 16.00 to 16.45, ASP 1G3).

   
Hearings on administrative law and on copyright

The Committee on Legal Affairs will hold a hearing on 10 November, from 15.00 to 16.00, in room ASP 1G3, entitled 'Recent developments of EU Administrative Law'. A further hearing will be held on 11 November, from 16.00 to 18.30, entitled 'The future development of copyright in Europe'.

 
Nadere informatie
 
 
Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de interpretatie, toepassing en controle van het recht van de Unie, de conformiteit van handelingen van de Unie met het primaire recht, met name de keuze van rechtsgronden en de naleving van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel;
 
2.    de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voorzover dit de Europese Unie betreft;
 
3.    beter wetgeven en de vereenvoudiging van het recht van de Unie;
 
4.    de rechtsbescherming van de rechten en prerogatieven van het Parlement, met inbegrip van interventies van het Parlement in voor het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangige zaken;
 
5.    besluiten van de Unie die de rechtsorde van de lidstaten aangaan, met name op het gebied van
 
a)    civiel recht en handelsrecht,
 
b)    vennootschapsrecht,
 
c)    recht inzake intellectuele eigendom,
 
d)    procesrecht;
 
6.    maatregelen betreffende justitiële en bestuurlijke samenwerking in civiele zaken;
 
7.    aansprakelijkheid voor milieuschade en sancties wegens milieudelicten;
 
8.    ethische vraagstukken in verband met nieuwe technologieën, met toepassing van de procedure met medeverantwoordelijke commissies met de relevante commissies;
 
9.    het Statuut van de leden en het Statuut van het personeel van de Europese Unie;
 
10.    voorrechten en immuniteiten, en onderzoek van de geloofsbrieven van de leden;
 
11.    de organisatie en het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie;
 
12.    het Harmonisatiebureau voor de interne markt.
 
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom op de website van de Commissie juridische zaken
 
 

De commissie, competent immers voor het intellectuele eigendomsrecht, zal zich de komende zittingsperiode bezig houden met de hervorming van de EU-regelgeving inzake merkenrecht en bedrijfsgeheimen, en de toekomstige ontwikkeling van het auteursrecht, in vervolg op haar eerdere werkzaamheden op gebied van digitaal rechtenbeheer en auteursrecht binnen de informatiemaatschappij.
 
Haar eerste prioriteiten op het gebied van het vennootschapsrecht gelden de voltooiing van het werk aan de nieuwe insolventieregeling en de behandeling van het nieuwe voorstel over besloten eenmansvennootschappen.
 
Tevens zal de commissie haar aandacht gericht houden op de positie van burgers, gezinnen en bedrijven op de interne markt, met het oog op de komende herziening van de IPR-regels inzake rechterlijke bevoegdheid en erkenning en uitvoering van rechterlijke beslissingen over echtscheiding en kindertoewijzing (waarbij ook ontvoering van kinderen aan de orde is) en op het voorstel tot modernisering van de procedure voor kleine vorderingen.
 
Tenslotte biedt de commissie de nodige hulp waardoor het Parlement als geheel met kennis van zaken kan oordelen over zeer technische aangelegenheden, waartoe ook behoren het toezicht op het gebruik van gedelegeerde en uitvoerende regelgeving, de zorgvuldige medeweging van de inbreng van de nationale parlementen in het kader van de subsidiariteitstoetsing, en het nemen van de juiste beslissingen bij de verdediging van de belangen van het Parlement voor de rechter.
 
Ik hoop dat u op deze website de informatie kan vinden die u zoekt, en ik dank u voor uw belangstelling voor de Commissie juridische zaken.
 
Pavel Svoboda, voorzitter