Home

 
Laatste nieuws
 
Meetings schedule

Next Committee meeting will take place in Brussels:
 - on 7 April 2014, 15.00 - 18.30.
 
Latest studies / notes prepared by EAVA / IMPA and linked to the committee:

   
 
Niet te missen
 
“One of Us” Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative “One of Us” will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health. The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
If you have any questions, please don't hesitate to contact us via e-mail: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu.
 
 

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de interpretatie en toepassing van het Europees recht, de conformiteit van EU-besluiten met het primaire recht, met name de keuze van rechtsgrondslagen en de naleving van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel;
 
2.    de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voorzover dit de Europese Unie betreft;
 
3.    de vereenvoudiging van het Gemeenschapsrecht, met name wetgevingsvoorstellen tot officiële codificatie daarvan;
 
4.    de rechtsbescherming van de rechten en prerogatieven van het Parlement, met inbegrip van interventies van het Parlement in voor het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg aanhangige zaken;
 
5.    communautaire besluiten die de rechtsorde van de lidstaten raken, met name op het gebied van
(a)    civiel recht en handelsrecht,
(b)    vennootschapsrecht,
(c)    recht inzake intellectuele eigendom,
(d)    procesrecht;
 
6.    maatregelen betreffende justitiële en bestuurlijke samenwerking in civiele zaken;
 
7.    aansprakelijkheid voor milieuschade en sancties wegens milieudelicten;
 
8.    ethische vraagstukken in verband met nieuwe technologieën, met toepassing van de procedure met medeverantwoordelijke commissies met de relevante commissies;
 
9.    het Statuut van de leden en het Statuut van het personeel van de Europese Gemeenschappen;
 
10.  voorrechten en immuniteiten, en onderzoek van de geloofsbrieven van de leden;
 
11.  de organisatie en het Statuut van het Hof van Justitie;
 
12.  het Harmonisatiebureau voor de interne markt.
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom op de webpagina van de Commissie juridische zaken
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
De commissie, waarnaar eveneens wordt verwezen met het Franse acroniem "JURI", is nauw betrokken bij het bijstaan van de burgers in hun dagelijkse leven in de hele Unie, door middel van haar verantwoordelijkheid op het vlak van wetgeving met betrekking tot het burgerlijk recht en het internationaal privaatrecht. Als verantwoordelijke commissie voor het vennootschapsrecht, gaat ze eveneens voorop in het vergemakkelijken van het leven van bedrijven die handel voeren binnen de interne markt. Ook concurrentievermogen kan gerekend worden tot de kern van onze bezorgdheden, met name in het kader van het grote debat dat momenteel wordt gevoerd over de bescherming van intellectuele en industriële eigendommen.
 
De commissie is eveneens verantwoordelijk voor de wetgeving met betrekking tot de administratie van de Unie en voor het parlementair recht, dat onder meer het statuut van de leden van het Europees Parlement, de parlementaire onschendbaarheid en het onderzoeken van de geloofsbrieven van de leden na hun verkiezing omvat.
 
De Commissie juridische zaken vervult eveneens een uiterst gespecialiseerde rol als juridisch adviseur van het Parlement voor een bepaald aantal horizontale kwesties: de rechtsgrond van de handelingen van de Unie, uitvoerings- en gedelegeerde handelingen, de subsidiariteit en geschillen waarbij het Parlement betrokken is. Ook de vergroting van het bewustzijn binnen het Parlement van betere regelgeving en van de uitdagingen op het vlak van vereenvoudiging vormt een van de belangrijkste taken van de commissie.
 
Hopelijk vind u deze webpagina nuttig en informatief.
 

Hoogachtend,
 

Klaus-Heiner Lehne, voorzitter