Home

 
Laatste nieuws
 
Next LIBE committee meetings

 
 - Wednesday, 5 November, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 and
 - Thursday, 6 November, 9.00 – 10.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050
 
- Monday, 10 November, 15.00 - 18.30 and
- Tuesday, 11 November, 9.00 – 12.30 and 15.00 – 18.30 in Brussels, room Paul-Henri Spaak (PHS) 3C050
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
Niet te missen
Alle items  
Hearing on Judicial cooperation in criminal matters, 11/11

On Tuesday 11 November 2014 from 15.00 to 18.30 in room Jószef Antall (JAN) 2Q2, LIBE Committee will hold a hearing on judicial cooperation in criminal matters focusing on the "Roadmap" on procedural rights of suspects and accused persons. After the adoption of the Directives on the right to interpretation and translation, on the right to information and on the right of access to a lawyer, the European Commission presented in November 2013 three new legislative proposals: a Directive on the safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings, a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and a Directive on provisional legal aid. The hearing will take stock of the achievements in the development of the roadmap and will provide a forum for debate about the proposals currently under consideration.

   
Exchange of views on terrorism, foreign fighters and presentation of TE-SAT report

On 5 November from 16.30 to 18.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 03C050 the LIBE Committee will hold an exchange of views on terrorism and foreign fighters in the presence of Mr De Kerchove (Counter-Terrorism Coordinator), Mr Wainwright (Director Europol), Ms Coninsx (President Eurojust), Ms Marinaki (Managing Director European External Action Service) and Mr Galzerano (Chairman Terrorism Working Party). The exchange of views will be a high-level event on a politically very relevant and timely topic, with the main actors on EU level dealing with this issue addressing the Committee. The latest EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) will be also presented.

   
Oral question on the situation in the Mediterranean

On 5 November from 9.15 to 9.50 in room Paul-Henri Spaak (PHS) 03C050, an Oral question addressed to the European Commission and to the Council on the situation in the Mediterranean and the need for a holistic EU approach to migration will be presented and put to the vote in the LIBE Committee.

   
Hearing for the appointment of the EDPS and the Assistant Supervisor, 20.10

On 20 October, from 19.00 to 22.30, in meeting room Louise Weiss (LOW) N1.3 in Strasbourg, the LIBE Committee will hold a hearing for the appointment of the European Data Protection Supervisor and the Assistant Supervisor. The appointment procedure is based on Article 42 of Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

   
 
Laatste persberichten
Alles tonen  
LIBE 21-10-2014 - 18:55  

Mr Giovanni Buttarelli was voted top candidate for the post of European Data Protection Supervisor by the Civil Liberties Committee on Tuesday after three and a half hours of hearings on Monday evening. Top candidate for Assistant Supervisor is Mr Wojciech Wiewiorowski. The appointments still need to be agreed with the Council of Ministers.

Presentatie en bevoegdheden
 
Deze commissie is bevoegd voor:
 
1.    de bescherming, op het grondgebied van de Unie, van de rechten van de burger, mensenrechten en grondrechten, met inbegrip van de bescherming van minderheden, als verankerd in de Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie;
2.    maatregelen ter bestrijding van alle vormen van discriminatie, behalve van discriminatie op grond van geslacht, op het werk en op de arbeidsmarkt;
3.    wetgeving inzake transparantie en de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens;
4.    de totstandbrenging en ontwikkeling van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel, met name
 
a)    maatregelen betreffende de binnenkomst en het verkeer van personen, asiel en migratie,
b)    maatregelen betreffende een geïntegreerd gemeenschappelijk beheer van de buitengrenzen,
c)    maatregelen betreffende politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, met inbegrip van terrorisme, en materieelrechtelijke en procesrechtelijke maatregelen in verband met het uitwerken van een coherentere aanpak door de Unie van het strafrecht;
 
5.    het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, Europol, Eurojust, Cepol, het Europees openbaar ministerie en andere organen en agentschappen op dit gebied;
6.    de constatering van een duidelijk gevaar van ernstige schending, door een lidstaat, van de beginselen welke de lidstaten gemeen hebben.
 
 
Volgende uitzendingen
 
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Als voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) heet ik u graag welkom op deze pagina.
 
De LIBE-commissie is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de wetgeving op JBZ-gebied en voor het democratisch toezicht op het dit beleidsterrein. Daarbij zorgt zij ervoor dat het Handvest van de grondrechten van de EU en het Europees Verdrag voor de rechten van de mens volledig worden nageleefd en dat het Europese burgerschap wordt versterkt.
 
Onze commissie verricht haar werk door dagelijks in contact te treden met de Europese Commissie (die het Europese belang vertegenwoordigt) en de Raad van Ministers (die de 28 regeringen en de nationale belangen vertegenwoordigt) en in nauwe samenwerking met de nationale parlementen. Er is ook regelmatig contact met vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, handhavingsautoriteiten, academici en het maatschappelijk middenveld.
 
Hoewel de nationale rechtsorde volledig wordt gerespecteerd, is het JBZ-beleid erop gericht om zaken die van gemeenschappelijk belang zijn aan te pakken op Europees niveau, zoals: de bestrijding van internationale criminaliteit en terrorisme, de bescherming van de grondrechten, de bescherming van persoonsgegevens en privacy in het digitale tijdperk, de bestrijding van discriminatie op grond van ras of etnische oorsprong, religie, geloof, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur.
 
De LIBE-commissie zal haar uiterste best doen om zich te blijven inzetten voor een vruchtbare dialoog met alle belanghebbenden en met name met de burgers.