Ondersteunende analyse

Ondersteunende analyse

 

Deze databank bevat de onderzoeksdocumenten die door de verschillende onderzoeksdiensten van het Europees Parlement zijn opgesteld. Het betreft met name onderzoeken, uitgebreide analyses en nota's van de hand van de beleidsondersteunende afdelingen en het directoraat Effectbeoordeling en Europese Meerwaarde. Deze documenten dienen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de verschillende parlementaire organen.

Hoe zoekt u een document? 
 

U kunt zoeken op commissie(s) met verantwoordelijkheid voor het aanvragen van de ondersteunende analyse, periode, referentienummer, soort document, een woord in de titel of tekst, of een combinatie van deze criteria.

 
Woord(en)
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 
Volgende pagina  
Alle onderliggende analyses
 
Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkomstwoord
 
 

Welkom op de website van de Commissie constitutionele zaken.
 
In de zittingsperiode 2014-2019 zal aandacht worden besteed aan de institutionele aspecten die beslissend zijn voor de toekomst van de EU. De wijze waarop aan de nieuwe regelingen in van het Verdrag van Lissabon toepassing wordt gegeven zullen wij blijven evalueren, om deze evaluatie vervolgens te gebruiken als basis voor nieuwe ontwikkelingen. Aan de hand van de evaluatie van de maatregelen die na de crisis van 2008 zijn genomen zal ook worden bekeken of er een nieuwe verdragshervorming nodig is. Zulks met een tweeledig doel: enerzijds om de bepalingen van het "intergouvernementele Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie" in de EU-wetgeving te incorporeren, waarmee wellicht verdragswijzigingen gemoeid zullen zijn, en anderzijds om te voorzien in een democratische  legitimering voor het economisch bestuur van de eurozone. Een van de opgaven zal zijn te verhinderen dat een sterkere integratie van de eurozone  afbreuk doet aan de integriteit van de EU.
 
Voor herstel van het vertrouwen in het Europese project is nodig dat meer wordt gelet op de zorgen van de burgers. AFCO zal ervoor zorgen dat het burgerinitiatief, een middel om de burger bij de besluitvorming te betrekken waarmee in de afgelopen zittingsperiode werd gestart, naar behoren functioneert. De verkiezingsprocedure en de invulling van het nieuwe statuut voor Europese politieke partijen komen, evenals de samenwerking met de nationale parlementen, ook op de agenda. Ons doel is vaart te zetten achter het debat over de toekomst van de Europese Unie.
 
Danuta Hübner, voorzitter