Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES inzake oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

23-07-2015 AGRI_PA(2015)564944 PE 564.944v01-00
AGRI

Mairead McGUINNESS

Termijn voor de indiening van amendementen : 18-09-2015

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 – alle afdelingen

26-06-2015 AGRI_PA(2015)560823 PE 560.823v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Termijn voor de indiening van amendementen : 23-07-2015

Documenten in dossier AGRI/8/03711

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de vrijwaringsclausule en het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds

25-06-2015 AGRI_PA(2015)560764 PE 560.764v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Termijn voor de indiening van amendementen : 04-09-2015

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet in de tijdelijke opschorting van de tariefpreferenties die zijn opgenomen in de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds

25-06-2015 AGRI_PA(2015)560766 PE 560.766v01-00
AGRI

Momchil NEKOV

Termijn voor de indiening van amendementen : 04-09-2015

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden

19-06-2015 AGRI_PA(2015)560772 PE 560.772v01-00
AGRI

Albert DESS

Termijn voor de indiening van amendementen : 17-07-2015

Documenten in dossier AGRI/8/03380

ONTWERPADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2016

20-04-2015 AGRI_PA(2015)554837 PE 554.837v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-05-2015

Documenten in dossier AGRI/8/03194

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende de handel in zeehondenproducten

17-04-2015 AGRI_PA(2015)552126 PE 552.126v01-00
AGRI

Janusz WOJCIECHOWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-05-2015

Documenten in dossier AGRI/8/02789

ONTWERPADVIES over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie: op weg naar op prestaties gebaseerde controles van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

14-04-2015 AGRI_PA(2015)552135 PE 552.135v01-00
AGRI

Jens GIESEKE

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-05-2015

Documenten in dossier AGRI/8/03121

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau

27-03-2015 AGRI_PA(2015)552060 PE 552.060v01-00
AGRI

Stanislav POLČÁK

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-04-2015

Documenten in dossier AGRI/8/01657

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

25-03-2015 AGRI_PA(2015)552056 PE 552.056v01-00
AGRI

Marit PAULSEN

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-04-2015

Documenten in dossier AGRI/8/01653