Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES inzake het mandaat voor de trialoog over de ontwerpbegroting 2016

20-04-2015 AGRI_PA(2015)554837 PE 554.837v01-00
AGRI

Jean-Paul DENANOT

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-05-2015

Documenten in dossier AGRI/8/03194

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1007/2009 betreffende de handel in zeehondenproducten

17-04-2015 AGRI_PA(2015)552126 PE 552.126v01-00
AGRI

Janusz WOJCIECHOWSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-05-2015

Documenten in dossier AGRI/8/02789

ONTWERPADVIES over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie: op weg naar op prestaties gebaseerde controles van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

14-04-2015 AGRI_PA(2015)552135 PE 552.135v01-00
AGRI

Jens GIESEKE

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-05-2015

Documenten in dossier AGRI/8/03121

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau

27-03-2015 AGRI_PA(2015)552060 PE 552.060v01-00
AGRI

Stanislav POLČÁK

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-04-2015

Documenten in dossier AGRI/8/01657

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

25-03-2015 AGRI_PA(2015)552056 PE 552.056v01-00
AGRI

Marit PAULSEN

Termijn voor de indiening van amendementen : 24-04-2015

Documenten in dossier AGRI/8/01653

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG

09-03-2015 AGRI_PA(2015)551862 PE 551.862v01-00
AGRI

Jan HUITEMA

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-03-2015

Documenten in dossier AGRI/8/00326

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013

04-03-2015 AGRI_PA(2015)549453 PE 549.453v01-00
AGRI

Albert DESS

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-03-2015

Documenten in dossier AGRI/8/02821

ONTWERPADVIES inzake de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

03-02-2015 AGRI_PA(2015)549106 PE 549.106v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO, James NICHOLSON

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-02-2015

Documenten in dossier AGRI/8/02699

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, Afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

14-11-2014 AGRI_PA(2014)539853 PE 539.853v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-12-2014

Documenten in dossier AGRI/8/01224

ONTWERPADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië

23-10-2014 AGRI_PA(2014)539868 PE 539.868v03-00
AGRI

Laurenţiu REBEGA

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-11-2014