Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015

10-10-2017 AGRI_PA(2017)612136 PE 612.136v01-00
AGRI

Ivan JAKOVČIĆ

ONTWERPADVIES inzake het jaarverslag over het mededingingsbeleid

15-09-2017 AGRI_PA(2017)610575 PE 610.575v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

Termijn voor de indiening van amendementen : 16-10-2017

ONTWERPADVIES inzake de aanbeveling betreffende het onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de Unie en Australië

24-07-2017 AGRI_PA(2017)608141 PE 608.141v01-00
AGRI

Eric ANDRIEU

Termijn voor de indiening van amendementen : 01-09-2017

Documenten in dossier AGRI/8/10476

ONTWERPADVIES inzake het onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de EU en Nieuw-Zeeland

20-07-2017 AGRI_PA(2017)608081 PE 608.081v01-00
AGRI

James NICHOLSON

Termijn voor de indiening van amendementen : 01-09-2017

Documenten in dossier AGRI/8/10475

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van verordening (EU) nr. 182/2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

18-07-2017 AGRI_PA(2017)604880 PE 604.880v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-09-2017

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

20-06-2017 AGRI_PA(2017)604734 PE 604.734v01-00
AGRI

Angélique DELAHAYE

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-07-2017

Documenten in dossier AGRI/8/08665

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking)

20-06-2017 AGRI_PA(2017)604833 PE 604.833v01-00
AGRI

Marijana PETIR

Termijn voor de indiening van amendementen : 19-07-2017

Documenten in dossier AGRI/8/08715

ONTWERPADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018

19-06-2017 AGRI_PA(2017)606201 PE 606.201v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

Termijn voor de indiening van amendementen : 14-07-2017

Documenten in dossier AGRI/8/09498

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

24-05-2017 AGRI_PA(2017)604881 PE 604.881v01-00
AGRI

Daniel BUDA

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-06-2017

Documenten in dossier AGRI/8/08817

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

22-05-2017 AGRI_PA(2017)604752 PE 604.752v01-00
AGRI

 

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-06-2017

Documenten in dossier AGRI/8/09618