Ontwerpadviezen

Om een advies van een commissie wordt meestal aan het begin van de procedure in het Europees Parlement gevraagd. Bij wetgevingsteksten neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsteksten neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. De ontwerpadviezen worden in de commissie in stemming gebracht alvorens ze worden voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2013, Afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

Datum : 14-11-2014

Referentie :

AGRI_PA(2014)539853 PE 539.853v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 09-12-2014

References :

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 55/2008 van de Raad tot invoering van autonome handelspreferenties voor de Republiek Moldavië

Datum : 23-10-2014

Referentie :

AGRI_PA(2014)539868 PE 539.868v03-00
AGRI

Laurențiu REBEGA

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-11-2014

References :

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen

Datum : 25-09-2014

Referentie :

AGRI_PA(2014)537498 PE 537.498v02-00
AGRI

Daciana Octavia SÂRBU

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-10-2014

References :

Documenten in dossier AGRI/8/00306

Documenten :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015 - alle afdelingen

Datum : 23-07-2014

Referentie :

AGRI_PA(2014)536160 PE 536.160v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 25-07-2014

References :

Documenten in dossier AGRI/8/00597

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom in de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling!
 
 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI-commissie) is verantwoordelijk voor de controle op de werkzaamheden van de Commissie op het gebied van het landbouwbeleid. Dit houdt vooral de opstelling in van verslagen over wetgevingsvoorstellen die vallen onder de medebeslissingsprocedure van het Parlement en de Raad, met het oog op de goedkeuring hiervan in de plenaire vergadering.
 
De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van onze commissie situeren zich op de volgende beleidsterreinen: het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), diergezondheid en dierenwelzijn, de gezondheid van planten, de kwaliteit van landbouwproducten, bosbouw en boslandbouw.
 
Naast dit wetgevingswerk houdt onze commissie toezicht op de tenuitvoerlegging van het GLB en andere belangrijke kwesties als voedselveiligheid. Hierbij werkt zij nauw samen met de Commissie, de Raad, andere EU-instellingen en belanghebbenden.
 
De AGRI-commissie telt 45 gewone leden en 45 plaatsvervangers, die zich allen zeer voor hun werk inzetten.
 
Op onze website is veel informatie te vinden, in alle talen van de EU, die u in staat stelt ons werk te volgen: agenda's van vergaderingen, live webstreaming van onze vergaderingen, verslagen en amendementen, portretten en contactgegevens van de leden enz. Veel surfplezier!
 
Czesław Adam Siekierski
Voorzitter van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling