Ontwerpadviezen

Om een advies van een commissie wordt meestal aan het begin van de procedure in het Europees Parlement gevraagd. Bij wetgevingsteksten neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsteksten neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. De ontwerpadviezen worden in de commissie in stemming gebracht alvorens ze worden voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Mode d'affichage des résultats
 

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake follow-up met betrekking tot de delegatie van wetgevingsbevoegdheden en de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren

Datum : 14-10-2013

Referentie :

AGRI_PA(2013)508273 PE 508.273v02-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-11-2013

References :

Documenten in dossier AGRI/7/12305

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid, teeltmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009 en 1107/2009, de Verordeningen (EU) nr. 1151/2012 en (…)/2013, en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG, 2008/120/EG en 2009/128/EG (verordening officiële controles)

Datum : 11-10-2013

Referentie :

AGRI_PA(2013)514762 PE 514.762v01-00
AGRI

Britta REIMERS

Termijn voor de indiening van amendementen : 11-11-2013

References :

Documenten in dossier AGRI/7/12808

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een herzien memorandum van overeenstemming met de Verenigde Staten van Amerika over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast

Datum : 10-10-2013

Referentie :

AGRI_PA(2013)521554 PE 521.554v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

Documenten in dossier AGRI/7/14152

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake de voedselcrisis, fraude in de voedselketen en de controle daarop

Datum : 23-09-2013

Referentie :

AGRI_PA(2013)514773 PE 514.773v01-00
AGRI

Ulrike RODUST

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-11-2013

References :

Documenten in dossier AGRI/7/12748

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/110/EG van de Raad met betrekking tot honing

Datum : 12-09-2013

Referentie :

AGRI_PA(2013)516973 PE 516.973v02-00
AGRI

Mariya GABRIEL

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-10-2013

References :

Documenten in dossier AGRI/7/13234

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - alle afdelingen

Datum : 19-07-2013

Referentie :

AGRI_PA(2013)516658 PE 516.658v01-00
AGRI

Vasilica Viorica DĂNCILĂ

Termijn voor de indiening van amendementen : 03-09-2013

References :

Documenten in dossier AGRI/7/13262

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten

Datum : 09-04-2013

Referentie :

AGRI_PA(2013)507956 PE 507.956v02-00
AGRI

Csaba Sándor TABAJDI

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-04-2013

References :

Documenten in dossier AGRI/7/11858

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

Datum : 28-03-2013

Referentie :

AGRI_PA(2013)508068 PE 508.068v01-00
AGRI

Béla GLATTFELDER

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-05-2013

References :

Documenten in dossier AGRI/7/11008

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, gevoegd bij het Verdrag inzake biologische diversiteit

Datum : 27-03-2013

Referentie :

AGRI_PA(2013)507962 PE 507.962v01-00
AGRI

José BOVÉ

Documenten in dossier AGRI/7/10871

Documenten :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie

Datum : 27-03-2013

Referentie :

AGRI_PA(2013)507964 PE 507.964v01-00
AGRI

José BOVÉ

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-04-2013

References :

Documenten in dossier AGRI/7/10862

Uitzendingen vandaag
 
Geen uitzendingen vandaag  
Mediatheek
 
Welkom bij COMAGRI!
 
 

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (COMAGRI) heeft in de eerste plaats tot taak de wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie te behandelen en zo nodig te wijzigen door middel van landbouwverslagen waarover dan door de plenaire vergadering van het Europees Parlement wordt gestemd. De commissie telt 45 leden en evenveel enthousiaste plaatsvervangers. Velen van hen hebben vanwege hun afkomst of eerdere functies heel bijzondere banden met de landbouw.
 
De taken van onze commissie zijn belangrijker dan ooit tevoren, want het Europees Parlement deelt sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon de beslissingsbevoegdheid over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) met de Raad van ministers van Landbouw.
 
Surf gerust een beetje rond op onze site, waar je in alle talen van de Europese Unie de nodige informatie vindt om onze werkzaamheden te kunnen volgen (links naar de webstreaming van onze vergaderingen, voor het downloaden van ontwerpverslagen en andere documenten, naar agenda's van de vergaderingen en het werkprogramma van de commissie, fiches over en contactgegevens van onze leden, enz.).
 
Paolo De Castro,
Voorzitter van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling