Ontwerpadviezen


Een ontwerpadvies is een document dat wordt opgesteld door het als rapporteur voor advies aangewezen lid en dat vervolgens ter eventuele amendering aan de adviserende commissie wordt voorgelegd en in stemming wordt gebracht.
In het geval van wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van amendementen op het wetsvoorstel van de Commissie, die - waar nodig - worden vergezeld van korte motiveringen. In het geval van niet-wetgevingsverslagen krijgen ontwerpadviezen de vorm van suggesties die, indien goedgekeurd, worden doorgestuurd naar de bevoegde commissie om in het door deze commissie opgestelde verslag te worden opgenomen. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat hierover door de adviserende commissie wordt gestemd.
De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

ONTWERPADVIES inzake het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten

26-03-2018 AGRI_PA(2018)619357 PE 619.357v01-00
AGRI

Karin KADENBACH

ONTWERPADVIES inzake de begroting 2019 – Mandaat voor de trialoog

22-03-2018 AGRI_PA(2018)619342 PE 619.342v01-00
AGRI

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

ONTWERPADVIES inzake uiteenlopende kwaliteit van producten op de interne markt

26-01-2018 AGRI_PA(2018)616687 PE 616.687v01-00
AGRI

Momchil NEKOV

Termijn voor de indiening van amendementen : 28-02-2018

Documenten in dossier AGRI/8/11994

ONTWERPADVIES inzake een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR)

14-12-2017 AGRI_PA(2017)615417 PE 615.417v01-00
AGRI

Matt CARTHY

Termijn voor de indiening van amendementen : 28-02-2018

Documenten in dossier AGRI/8/11548

ONTWERPADVIES inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende gewasbeschermingsmiddelen

14-12-2017 AGRI_PA(2017)615454 PE 615.454v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-01-2018

Documenten in dossier AGRI/8/10378

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

26-10-2017 AGRI_PA(2017)612259 PE 612.259v01-00
AGRI

Karin KADENBACH

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-11-2017

Documenten in dossier AGRI/8/10609

ONTWERPADVIES inzake het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020

26-10-2017 AGRI_PA(2017)612377 PE 612.377v01-00
AGRI

Sofia RIBEIRO

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-11-2017

Documenten in dossier AGRI/8/09710

ONTWERPADVIES inzake de hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

25-10-2017 AGRI_PA(2017)612244 PE 612.244v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-11-2017

Documenten in dossier AGRI/8/09721

ONTWERPADVIES over achterstandsregio's in de EU

13-10-2017 AGRI_PA(2017)612186 PE 612.186v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-11-2017

Documenten in dossier AGRI/8/11137

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven

10-10-2017 AGRI_PA(2017)612136 PE 612.136v01-00
AGRI

Ivan JAKOVČIĆ

Termijn voor de indiening van amendementen : 10-11-2017