Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union and amending Regulation (EC) No 2012/2002, Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) 1301/2013, (EU) No 1303/2013, EU No 1304/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013, (EU) No 1307/2013, (EU) No 1308/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, (EU) No 652/2014 of the European Parliament and of the Council and Decision No 541/2014/EU of the European Parliament and of the Council

20-02-2017 AGRI_PA(2017)599808 PE 599.808v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO

Termijn voor de indiening van amendementen : 21-03-2017

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009

03-02-2017 AGRI_PA(2017)599577 PE 599.577v01-00
AGRI

Jan HUITEMA

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-03-2017

ONTWERPADVIES inzake de bevordering van cohesie en ontwikkeling in de ultraperifere gebieden van de EU: de tenuitvoerlegging van artikel 349 VWEU

02-02-2017 AGRI_PA(2017)599568 PE 599.568v01-00
AGRI

Ricardo SERRÃO SANTOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-03-2017

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering

17-01-2017 AGRI_PA(2017)597445 PE 597.445v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-03-2017

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de Associatieovereenkomst

22-12-2016 AGRI_PA(2016)595439 PE 595.439v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-01-2017

Documenten in dossier AGRI/8/08027

ONTWERPADVIES inzake een initiatief met betrekking tot hulpbronnenefficiëntie: minder voedselverspilling, meer voedselveiligheid

20-12-2016 AGRI_PA(2016)595767 PE 595.767v01-00
AGRI

James NICHOLSON

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-02-2017

Documenten in dossier AGRI/8/07744

ONTWERPADVIES inzake een goede financieringsmix voor de regio's van Europa: op zoek naar een evenwichtige verdeling van financieringsinstrumenten en subsidies in het cohesiebeleid van de EU

06-12-2016 AGRI_PA(2016)595568 PE 595.568v01-00
AGRI

Miguel VIEGAS

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-01-2017

Documenten in dossier AGRI/8/08465

ONTWERPADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2015, afdeling III – Commissie en uitvoerende agentschappen

08-11-2016 AGRI_PA(2016)592130 PE 592.130v01-00
AGRI

Peter JAHR

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-12-2016

Documenten in dossier AGRI/8/07186

ONTWERPADVIES inzake arbeidsomstandigheden en onzeker werk

27-10-2016 AGRI_PA(2016)592286 PE 592.286v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-12-2016

Documenten in dossier AGRI/8/07736

ONTWERPADVIES inzake palmolie en de ontbossing van regenwoud

11-10-2016 AGRI_PA(2016)592126 PE 592.126v01-00
AGRI

Florent MARCELLESI

Termijn voor de indiening van amendementen : 15-11-2016

Documenten in dossier AGRI/8/07740