Ontwerpadviezen


Bij wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van amendementen op het verslag van de commissie ten principale, eventueel met een korte motivering. Bij niet-wetgevingsverslagen neemt het advies de vorm aan van voorstellen voor bepaalde tekstpassages. Ontwerpadviezen zijn de adviezen die nog niet in stemming zijn gebracht in de commissie. Zodra de ontwerpadviezen door de commissie zijn goedgekeurd, worden ze adviezen en vervolgens voorgelegd aan de commissie die het verslag opstelt. Op deze pagina staan de ontwerpadviezen voordat zij in stemming zijn gebracht.

De zoekfunctie geeft toegang tot alle beschikbare ontwerpadviezen.

Documenten die niet beschikbaar zijn in uw taal worden automatisch in een andere taal aangeboden. Deze documenten worden voorafgegaan door het icoon van de beschikbare taal (bv. ).

  PROYECTO DE OPINIÓN sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Chile sobre el comercio de productos orgánicos/ecológicos

06-04-2017 AGRI_PA(2017)602946 PE 602.946v01-00
AGRI

Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA

Termijn voor de indiening van amendementen : 05-05-2017

ONTWERPADVIES inzake de begroting 2018 - mandaat voor de trialoog

21-03-2017 AGRI_PA(2017)601192 PE 601.192v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

Termijn voor de indiening van amendementen : 26-04-2017

ONTWERPADVIES inzake Europese duurzaamheidsmaatregelen

27-02-2017 AGRI_PA(2017)600908 PE 600.908v01-00
AGRI

Ulrike MÜLLER

Termijn voor de indiening van amendementen : 28-03-2017

Documenten in dossier AGRI/8/09136

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en overige informatie met betrekking tot klimaatverandering

21-02-2017 AGRI_PA(2017)597534 PE 597.534v01-00
AGRI

Elisabeth KÖSTINGER

Termijn voor de indiening van amendementen : 27-03-2017

Documenten in dossier AGRI/8/07668

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2012/2002, (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1308/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 541/2014/EU van het Europees Parlement en de Raad

20-02-2017 AGRI_PA(2017)599808 PE 599.808v01-00
AGRI

Albert DESS

Termijn voor de indiening van amendementen : 21-03-2017

Documenten in dossier AGRI/8/07920

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009

03-02-2017 AGRI_PA(2017)599577 PE 599.577v01-00
AGRI

Jan HUITEMA

Termijn voor de indiening van amendementen : 07-03-2017

Documenten in dossier AGRI/8/06050

ONTWERPADVIES inzake de bevordering van cohesie en ontwikkeling in de ultraperifere gebieden van de EU: de tenuitvoerlegging van artikel 349 VWEU

02-02-2017 AGRI_PA(2017)599568 PE 599.568v01-00
AGRI

Ricardo SERRÃO SANTOS

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-03-2017

Documenten in dossier AGRI/8/08058

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering

17-01-2017 AGRI_PA(2017)597445 PE 597.445v01-00
AGRI

Nicola CAPUTO

Termijn voor de indiening van amendementen : 06-03-2017

Documenten in dossier AGRI/8/07453

ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoering van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne ter aanvulling van de handelsconcessies uit hoofde van de Associatieovereenkomst

22-12-2016 AGRI_PA(2016)595439 PE 595.439v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Termijn voor de indiening van amendementen : 30-01-2017

Documenten in dossier AGRI/8/08027

ONTWERPADVIES inzake een initiatief met betrekking tot hulpbronnenefficiëntie: minder voedselverspilling, meer voedselveiligheid

20-12-2016 AGRI_PA(2016)595767 PE 595.767v01-00
AGRI

James NICHOLSON

Termijn voor de indiening van amendementen : 02-02-2017

Documenten in dossier AGRI/8/07744