Lopende werkzaamheden


Lopende werkzaamheden laat zien welke wetgevingsprocedures in elke commissie gaande zijn. Bij elke procedure wordt vermeld om welk soort het gaat, wie de rapporteur is en of de commissie ten principale bevoegd of medeadviserend is. Voorts is er een link naar het Legislative Observatory, waarin alle details van de procedure worden vermeld, inclusief alle relevante documenten. Na afhandeling in de commissie volgt stemming in de plenaire vergadering, waarna de procedure wordt geacht te zijn afgesloten.

Zoek

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad door de vaststelling van de lijst van prioritaire plaagorganismen

2019/2777(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
AGRI

ten principale

Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor inrichtingen waar landdieren worden gehouden en broederijen, alsmede voor de traceerbaarheid van bepaalde gehouden landdieren en broedeieren

2019/2764(DEA) Procedures voor gedelegeerde handelingen
AGRI

ten principale, nauwere samenwerking

Vaststelling van voorschriften inzake steun voor de strategische plannen die de lidstaten in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid opstellen (strategische GLB-plannen) en die uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) worden gefinancierd

2018/0216(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
AGRI

ten principale, nauwere samenwerking

Financiering, beheer en monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

2018/0217(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
AGRI

ten principale

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten, (EU) nr. 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen, (EU) nr. 251/2014 inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten , (EU) nr. 228/2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en (EU) nr. 229/2013 houdende vaststelling van specifieke maatregelen voor de landbouw ten behoeve van de kleinere eilanden in de Egeïsche Zee

2018/0218(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
AGRI

ten principale

Vaststelling van het overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor het kalenderjaar 2016

2016/0086(COD) ***| Gewone wetgevingsprocedure  eerste lezing
AGRI

ten principale

Op de markt brengen van voedingsmiddelen gemaakt van klonen van dieren

2013/0434(APP) Goedkeuringsprocedure
AGRI

ten principale

Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 546/2011 voor wat betreft de beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen

2019/2776(RPS) Regelgevingsprocedure met toetsing
AGRI

medeadviserend, nauwere samenwerking

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

2019/2055(DEC) Kwijtingsprocedure
AGRI

medeadviserend

Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement

2019/2056(DEC) Kwijtingsprocedure
AGRI

medeadviserend